Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 17.decembrīNr. 776

protokols Nr. 23, 46. punkts

Par prasību parādu norakstīšanu

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktam, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/300 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites instrukciju un ieviešanas plāna apstiprināšanu” apstiprinātās grāmatvedības uzskaites instrukcijas “Prasību uzskaites, tai skaitā nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaites instrukcija” 124.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību apmēru (turpmāk - prasību parādi) precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaites prasību parādus, kas norādīts šā lēmuma pielikumā par kopējo summu 268,88 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro un 88 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 17.decembra lēmumam Nr.776

(protokols Nr.23, 46.punkts)

Nr.p.k.

Parādnieks

Reģistrācijas Nr.

Pakalpojuma nosaukums, pamatojums

Norakstāmais pamatparāds, EUR

Norakstāmie nokavējuma procenti, EUR

Parāda rašanās brīdis (datums, mēnesis, gads vai periods)

Piezīmes

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru projekti”

40003766852

Par zemesgabalu Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405, Jūrmalā nomu saskaņā ar 1998.gada 9.septembra Zemes nomas līgumu Nr.481

266.33

2.55

01.10.2019.-21.05.2020.

Uzņēmums likvidēts 22.05.2020.

Norakstāmais parāds EUR

266.33

2.55

Kopējais norakstāmais parāds EUR

268.88


Lejupielāde: DOC un PDF