Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem
Grozījumi ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 21.maijāNr. 1

protokols Nr. 7, 5. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek
nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus

Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus (turpmāk – kārtība) nosaka: Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

1.1. iesniegumā par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu norādāmo informāciju;

1.2. Jūrmalas pilsētas domes darba grupas (turpmāk – darba grupa) sastāvu un darba organizāciju saņemto iesniegumu izvērtēšanai; Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem Svītrots ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

1.3. kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – izpilddirektors), ņemot vērā darba grupas atzinumu, pieņem lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi (turpmāk – lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos) saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1. un 4.punktu, 26.panta vienpadsmito daļu un likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantu, kā arī lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu atlikšanu saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantu; Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

1.4. kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa (turpmāk – Nodokļu nodaļa) kontrolē samaksas grafikā noteikto maksājumu veikšanu un izpilddirektors samaksas grafika neievērošanas vai atliktā maksājuma neveikšanas gadījumā atceļ lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu samaksas termiņa atlikšanu. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

2. Nodokļu nodaļa izskata nodokļa maksātāja iesniegumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai samaksas termiņa atlikšanu, organizē kārtības II.nodaļā minētās darba grupas darbu, sagatavo izpilddirektora lēmuma projektu, kā arī citus ar šo procesu saistītos dokumentu projektus. Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

II. Darba grupa
Svītrota ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

3. Darba grupa izskata jautājumus un pieņem atzinumu četru locekļu sastāvā, tajā skaitā komisijas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

4. Darba grupas sastāvu veido:

4.1. darba grupas vadītājs – Īpašumu pārvaldes vadītājs;

4.2. darba grupas vadītāja vietnieks – Nodokļu nodaļas vadītājs;

4.3. darba grupas locekļi:

4.3.1. Nodokļu nodaļas vadītāja vietnieks;

4.3.2. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas finansists. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

5. Darba grupa izvērtē katra nodokļa maksātāja iesniegumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai samaksas termiņa atlikšanu saskaņā ar kārtības IV. nodaļā noteiktajiem kritērijiem un atklāti balsojot pieņem atzinumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos, nokavēto nodokļa maksājumu samaksas termiņa atlikšanu vai nodokļa maksātāja lūguma noraidīšanu.

6. Darba grupa atzinumu iesniedz izpilddirektoram ar sagatavotu priekšlikumu lēmuma projektam.

III. Iesnieguma iesniegšana

7. Nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu ierosina nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarotā persona, iesniedzot Jūrmalas pilsētas domē motivētu rakstveida iesniegumu (1., 2., 3. un 4.pielikums), kurā norādīta šāda informācija: Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

7.1. nodokļa maksātāja identificējošie dati un kontaktinformācija;

7.2. apliecinājums par atbilstību krīzes skartā nodokļu maksātāja kritērijiem (ja piemērojams); Svītrots ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

7.3. kārtējā nodokļa maksājuma vai nodokļa parāda apmērs;

7.4. lūgums nokavētos nodokļa maksājumus sadalīt termiņos vai atlikt;

7.5. atliktā maksājuma veikšanas termiņš vai vēlamais samaksas grafiks (tai skaitā ikmēneša maksājuma apmērs);

7.6. pamatojums parāda sadalīšanas vai atlikšanas nepieciešamībai;

7.7. nodokļu maksātāja – fiziskas personas plānotie ienākumi, kas tiks novirzīti nodokļa parāda segšanai.

8. Nodokļa maksātājs (fiziska persona/juridiskas personas amatpersona vai pilnvarotā persona) iesniegumu paraksta pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu. Juridiskā persona iesniegumam pievieno operatīvo bilanci uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu, debitoru un kreditoru sarakstu uz iesnieguma iesniegšanas dienu, kā arī plānoto ienākumu un izdevumu aprēķinu par periodu, kurā tiks veikta nodokļa parāda nomaksa. Ja lūgums sadalīt termiņos vai atlikt nokavēto nodokļa maksājumu ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem vai sakarā ar Covid-19 izplatību, iesniegumam papildus pievieno dokumentu, kas pamato saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļos (piemēram, izziņu no darba devēja par atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas piešķiršanu utml.) vai atbilstību krīzes skartā nodokļu maksātāja kritērijiem (Covid-19 izplatība). Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

9. Ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, iesniegumam papildus pievieno dokumentu, kas apliecina lēmuma izpildes izdevumu samaksu.

IV. Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana

10. Saņemot nodokļa maksātāja iesniegumu, Nodokļu nodaļas atbildīgā amatpersona pārbauda, vai:

10.1. iesniegums ir noformēts atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

10.2. iesniegumam ir juridisks spēks;

10.3. iesniegumā norādīta kārtības 7.punktā noteiktā informācija un pievienoti kārtības 8. un 9.punktā minētie dokumenti.

11. Konstatējot iesnieguma noformēšanas nepilnības, Nodokļu nodaļa par tām informē nodokļa maksātāju piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, kas nav īsāks par 14 kalendāra dienām no vēstules saņemšanas dienas. Ja nodokļa maksātājs noteiktajā termiņā nenovērš konstatētos trūkumus, izpilddirektors pieņem lēmumu atstāt iesniegumu bez izskatīšanas.

12. Izskatot nodokļa maksātāja iesniegumu, izvērtē iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto, kā arī papildus ņem vērā šādus faktus:

12.1. kavējuma periodu (cik nodokļa maksājumi ir kavēti);

12.2. vai kavējuma periodā nodokļa maksātājs ir veicis nodokļa maksājumus;

12.3. vai pēdējo trīs gadu laikā nodokļa maksātājs ir ievērojis nodokļa maksājumu samaksas termiņus;

12.4. vai pēdējo trīs gadu laikā nodokļa maksātājam tika uzsākts nodokļa parāda piedziņas process;

12.5. vai pēdējo trīs gadu laikā nokavētie nodokļa maksājumi jau tika sadalīti termiņos un nodokļa maksātājs ir ievērojis samaksas grafiku;

12.6. vai nodokļa maksātājs sadarbojas ar Jūrmalas pilsētas domi (piemēram, sniedz pieprasīto informāciju); Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

12.7. vai nodokļa maksātājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds vai cits parāds pašvaldības budžetam;

12.8. vai Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzē ir informācija par nodokļa maksātāja neiesniegtajām nodokļu deklarācijām;

12.9. vai par nodokļa maksātājam ir negatīvi ieraksti parādvēstures datubāzē.

13. Nodokļa maksātāja - fiziskās personas finansiālā stāvokļa izvērtēšanai Nodokļu nodaļas atbildīgā amatpersona Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmā iegūst informāciju par fiziskās personas pēdējo 12 mēnešu laikā gūtajiem ienākumiem.

14. Nodokļa maksātāja - juridiskās personas finansiālā stāvokļa izvērtēšanai informāciju par nodokļa maksātāja aktīviem iegūst no valsts un pašvaldības iestāžu informācijas sistēmām un reģistriem, kā arī izmanto nodokļa maksātāja gada pārskatu par pēdējo finanšu pārskata gadu un saskaņā ar kārtības 8.punktā iesniegtajiem dokumentiem. Vērtējot juridiskās personas faktisko finansiālo stāvokli, izmanto šādus rādītājus:

14.1. finanšu rādītājus, tai skaitā:

14.1.1. kopējās likviditātes rādītājam (Apgrozāmie līdzekļi/Īstermiņa saistības) jābūt robežās no 1 līdz 2;

14.1.2. saistību īpatsvaram bilancē (Kopējās saistības/Aktīvi) jābūt robežās no 0 līdz 0,5;

14.1.3. saistību attiecībai pret pašu kapitālu (Kopējās saistības / Pašu kapitāls), jābūt mazākai par 1;

14.2. pašu kapitālam (Bilances rinda “Pašu kapitāls kopā”) jābūt pozitīvam (skaitliskā vērtība ar plus zīmi);

14.3. debitoru sastāvā nav pieļaujami aizdevumi juridiskās personas dibinātājam, patiesā labuma guvējam, kapitālsabiedrības valdes loceklim vai padomes loceklim, prokūristam vai citai saistītai personai.

15. Lemjot par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu, izpilddirektoram ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja vai citas institūcijas papildu informāciju (piemēram, par finansiālo stāvokli, atbilstību krīzes skartā nodokļu maksātāja kritērijiem), kā arī lūgt nodokļa maksātājam daļēji nomaksāt nodokļa parādu. Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

16. Nodokļa maksātājam tiek lūgts daļēji nomaksāt nodokļa parādu, ja pēdējo 12 mēnešu laikā:

16.1. nav veikti nodokļa maksājumi vai arī tie, salīdzinot ar kopējo parāda summu, ir nesamērīgi mazi;

16.2. nodokļa maksātājam nav deklarēto ienākumu;

16.3. pastāv citi apstākļi, kas liecina par iespējamo saistību neizpildi.

17. Ja sadalāmās nodokļa summas apmērs pārsniedz 1000 euro un nodokļa maksātājam ir pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, Nodokļu nodaļa prasījuma nodrošināšanai piemēro izpildes nodrošinājumu (piemēram, hipotēkas ierakstīšana zemesgrāmatā sadalītā maksājuma apmērā) atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.1 pantam.

18. Pārliecinoties par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanas termiņos vai atlikšanas lietderību un pamatotību, izpilddirektors pieņem lēmumu par:

18.1. samaksas termiņa pagarināšanu, ja nokavētie nodokļa maksājumi tiek sadalīti termiņos saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1. vai 4.punktu, vai likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantu; Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

18.2. nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ja nokavētie nodokļa maksājumi tiek sadalīti termiņos saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu;

18.3. samaksas termiņa atlikšanu, ja kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņš tiek atlikts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punktu vai likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantu. Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

19. Ar lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos nodokļa maksātājam nosaka samaksas grafiku (ikmēneša maksājuma apmēru un termiņus), sadalot nodokļa parāda summu proporcionāli mēnešu skaitam. Sastādot samaksas grafiku vai atliekot samaksas termiņu, pēc iespējas ņem vērā nodokļa maksātāja iesniegumā piedāvāto samaksas veikšanas kārtību.

20. Lai nodrošinātu nodokļa parāda atgūšanu, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 68.panta otrās daļas 1.punktam lēmumā par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos un lēmumā par nokavēto nodokļa maksājumu atlikšanu iekļauj ierobežojošu nosacījumu, kas paredz lēmuma atcelšanu, ja zvērināts tiesu izpildītājs vērš piedziņu uz nodokļa maksātājam piederošo nekustamo īpašumu.

21. Izpilddirektors pieņem lēmumu atteikt sadalīt termiņos vai atlikt nokavētos nodokļa maksājumus, ja:

21.1. ir nokavēts likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktā, 26.panta vienpadsmitajā daļā vai likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantā noteiktais iesnieguma iesniegšanas termiņš; Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

21.2. saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu nodokļa maksātājam kalendārā gada laikā nokavētie nodokļa maksājumi sadalīti termiņos jau četras reizes;

21.3. nodokļa maksātājs neatbilst Ministru kabineta 2020.gada 26.marta noteikumu Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” 3.punktā noteiktajiem krīzes skartā nodokļu maksātāja kritērijiem (ja piemērojams); Svītrots ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

21.4. nodokļa maksātājs tiek likvidēts, ir pasludināts tā maksātnespējas process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta;

21.5. pēdējo trīs gadu laikā samaksas grafika neievērošanas dēļ nodokļa maksātājam ir atcelts lēmums par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos, vai arī nav ievērots spēkā esošā lēmuma samaksas grafiks (izpilde mazāka par 80%);

21.6. nodokļa maksātājs atbilstoši kārtības 15.punktam nav sniedzis pieprasīto informāciju vai nav veicis daļēju nodokļa parāda nomaksu;

21.7. nodokļa maksātājs nevar pierādīt finanšu līdzekļu pietiekamību nodokļa parāda segšanai un kārtējo nodokļa maksājumu veikšanai vai konstatēti citi riski, kas nerada pārliecību par nodokļa maksātāja spēju un vēlmi izpildīt saistības (ja piemērojams).

V. Samaksas grafika izpildes kontrole

22. Nodokļu nodaļas atbildīgā amatpersona ne retāk kā reizi divos mēnešos pārliecinās, vai nodokļa maksātājs, kuram nokavētie nodokļa maksājumi sadalīti termiņos vai atlikti ar izpilddirektora lēmumu, noteiktajos termiņos un pilnā apmērā veic samaksas grafikā paredzētos maksājumus, kā arī kārtējos nodokļa maksājumus.

23. Nodokļu nodaļa sagatavo brīdinājumu par lēmuma par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos atcelšanu, ja konstatē, ka nodokļu maksātājs nav veicis vai veicis nepilnīgi:

23.1. divus vai vairāk samaksas grafikā paredzētos maksājumus;

23.2. divus vai vairāk kārtēja nodokļa ceturkšņa maksājumus.

24. Nodokļu nodaļa sagatavo brīdinājumu par lēmuma par nokavēto nodokļa maksājumu samaksas termiņa atlikšanu atcelšanu, ja konstatē, ka nodokļu maksātājs nav veicis vai veicis nepilnīgi:

24.1. kārtēja nodokļa ceturkšņa maksājumus;

24.2. atlikto nodokļa maksājumu, kuram iestājies maksāšanas termiņš.

25. Brīdinājumā nodokļa maksātājam nosaka termiņu visu nokavēto maksājumu veikšanai, kas nav īsāks par 21 kalendāra dienu.

26. Izpilddirektors pieņem lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu atcelšanu, ja nodokļa maksātājs brīdinājumā noteiktajā termiņā neveic visus nokavētos maksājumus. Ja zvērināts tiesu izpildītājs vērš piedziņu uz nodokļa maksātājam piederošo nekustamo īpašumu, lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu atceļ bez brīdinājuma izteikšanas.

VI. Noslēguma jautājums

27. Ar kārtības spēkā stāšanos spēku zaudē ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 28.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/426 apstiprinātie iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

Pielikums Nr.2 DOCX Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem

Pielikums Nr.3 DOCX Svītrots ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem

Pielikums Nr.4 DOCX Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 8.noteikumiem Grozīts ar domes 2024.gada 24.aprīļa 2.noteikumiem


Lejupielāde: DOC un PDF