Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 4.noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 23.jūlijāNr. 3

protokols Nr. 10, 14. punkts

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 21.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas Centrālā bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) nodrošina pakalpojumu sniegšanu, piekļuvi tās krājumiem un informācijas resursiem, kā arī nosaka Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtību, tiesības un pienākumus.

2. Bibliotēkas lietotāju (turpmāk – Lietotājs) tiesības un pienākumi noteikti Bibliotēkas nolikumā, šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos.

3. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt Lietotājus ar šiem noteikumiem. Tie izvietojami Lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

II. Bibliotēkas lietotāji

4. Lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus. Bibliotēka reģistrē Lietotājus – fiziskas personas - atbilstoši iesniegtajai anketai – iesniegumam (1.pielikums).

5. Lietotājus - fiziskas personas - līdz 18 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē Lietotāja likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un sniedzot likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu (galvojumu) (2.pielikums).

6. Reģistrējoties Bibliotēkā, Lietotājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai grāmatas un citus informācijas nesējus no visu Bibliotēkas struktūrvienību krājumiem.

7. Reģistrējot Lietotāju – juridisku personu, Bibliotēka slēdz līgumu par bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanu Lietotājam, paredzot tajā abu pušu tiesības un pienākumus.

8. Pēc reģistrācijas Lietotājs ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināts ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. Nepilngadīgo Lietotāju – fizisku personu - vārdā to ar savu parakstu apliecina Lietotāja likumiskais pārstāvis.

9. Reģistrētam Lietotājam bez maksas uz nenoteiktu termiņu tiek izsniegta Lietotāja karte.

10. Lietotāja karte ir personisks dokuments, un nevar tikt nodota lietošanā citai personai.

11. Lietotāja kartes nozaudēšanas, zādzības, bojājuma vai Lietotāja vārda un/vai uzvārda (juridiskai personai – nosaukuma) maiņas gadījumā Bibliotēka Lietotāja karti atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Par atkārtotu Lietotāja kartes izsniegšanu nozaudēšanas, zādzības vai bojājuma gadījumā Lietotājs veic apmaksu Jūrmalas pilsētas domes noteiktā apmērā.

12. Lietotāja vārda vai uzvārda (juridiskai personai – nosaukuma) maiņas gadījumā Lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu, lai Bibliotēka veiktu izmaiņas un nodrošinātu Lietotāju personas datu precizitāti.

13. Bibliotēkas darbinieki rakstveidā ir apliecinājuši apņemšanos nodrošināt Lietotāju personas datu aizsardzību atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējošo normatīvo prasībām, tajā skaitā, apstrādāt Lietotāju personas datus tikai darba pienākumu pildīšanai un neizpaust tos arī pēc darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.

III. Lietotāju apkalpošanas kārtība

14. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

15. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir:

15.1. Lietotāju reģistrācija, pirmreizēja Lietotāja kartes izsniegšana un Lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu) publiskas pieejamības nodrošināšana;

15.2. publiskai lietošanai paredzēto Bibliotēkas iekārtu un aprīkojuma lietošanas nodrošināšana, grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas Bibliotēkā;

15.3. Lietotāju apmācība un konsultēšana par Bibliotēkas krājumu, katalogiem un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;

15.4. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

15.5. bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizēšanas pasākumu organizēšana.

16. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska izmantošana Bibliotēkā norādīta šo noteikumu 3.pielikumā.

17. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidi un cenas apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

18. Grāmatas un citus informācijas nesējus Lietotājs var rezervēt, ierodoties Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski. Rezervētie izdevumi Lietotājam jāsaņem Bibliotēkā trīs darba dienu laikā. Pēc trijām darba dienām Bibliotēka grāmatu un citu informācijas nesēju rezervēšanu anulē.

19. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 21 diena, žurnāliem, paaugstināta pieprasījuma grāmatām un jaunieguvumiem - 14 dienas.

20. Lietotājam vienlaicīgi izsniedzamo iespieddarbu maksimālais skaits ir piecas grāmatas un 12 žurnāli (viena gada komplekts).

21. Ja Lietotājs izmanto vairākus Bibliotēkas struktūrvienību abonementa krājumus, līdzņemšanai izsniegto (t.sk. ar lietošanas termiņa pagarinājumu) grāmatu vai citu informācijas nesēju skaits nedrīkst pārsniegt 30 vienības.

22. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta elektroniski Bibliotēkas informācijas sistēmas vienotajā elektroniskajā datubāzē.

23. Starpbibliotēku abonementa kārtībā saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus Lietotājiem līdzņemšanai neizsniedz, tos drīkst lietot tikai Bibliotēkā uz vietas. Šo grāmatu vai citu informācijas nesēju lietošanas termiņu nosaka tā bibliotēka, no kuras attiecīgā grāmata vai cits informācijas nesējs ir saņemts.

IV. Lietotāju tiesības

24. Lietotājiem ir šādas tiesības:

24.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un citus informācijas resursus;

24.2. bez maksas Bibliotēkā izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

24.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

24.4. saņemt līdzņemšanai un rezervēt grāmatas un citus informācijas nesējus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā to nav;

24.5. saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

25. Lietotājiem ar kustību, redzes vai citiem veselības traucējumiem ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīves vietā Bibliotēkai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. Pakalpojums jāpiesaka Lietotājam personīgi vai Lietotāja pilnvarotai persona, iesniedzot Bibliotēkā pieteikumu Bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai dzīves vietā vai pilnvaru.

26. Lietotājiem ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Lietotāju personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot atbilstošas drošības prasības. Bez Lietotāja piekrišanas Bibliotēka personas datus nenodod un neizpauž trešajām personām, izņemot nepilngadīgu personu likumīgos pārstāvjus un pilnvarotās personas, valsts un pašvaldību iestādes un institūcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. Bibliotēkas darbinieki rakstveidā ir apliecinājuši apņemšanos nodrošināt Lietotāju personas datu aizsardzību atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo prasībām, tajā skaitā, apstrādāt Lietotāju personas datus tikai darba pienākumu pildīšanai un neizpaust tos arī pēc darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.

27. Informācija par to, kā tiek ievākti un apstrādāti fizisko personu dati Bibliotēkā ir iekļauta Bibliotēkas privātuma politikā, kura ir pieejama Bibliotēkas telpās un Jūrmalas pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Bibliotēku piedāvātie pakalpojumi”.

V. Lietotāju pienākumi

28. Lietotājam ir šādi pienākumi:

28.1. ievērot šajos noteikumos noteikto;

28.2. līdzņemšanai paredzētās grāmatas un citus informācijas nesējus reģistrēt pie bibliotekāra vai reģistrēt pašam, ja Bibliotēkā novietota īpaša grāmatu izsniegšanas/saņemšanas pašapkalpošanās iekārta;

28.3. grāmatas vai citus informācijas nesējus nodot un/vai saņemt Bibliotēkas darba laikā, izņemot gadījumus, ja pie Bibliotēkas novietota īpaša grāmatu nodošanas iekārta;

28.4. līdzņemšanai izsniegtās grāmatas un citus informācijas nesējus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā;

28.5. samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas noteiktajā kārtībā un apmērā;

28.6. nozaudētās vai sabojātās Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus aizstāt ar identiskiem vai ar tādiem, kurus par līdzvērtīgiem atzinusi Bibliotēka.

29. Lietotāji, kuri neievēro Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos, Bibliotēkas nolikumā vai šajos noteikumos noteikto, kā arī trokšņo, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotekāram, lieto pārtiku un dzērienus pie Bibliotēkas krājuma, datoriem un publiskai lietošanai paredzētās biroja tehnikas, atrodas Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotisko un neatļautu psihotropo vielu ietekmē, neievēro higiēnas normas, ieved vai ienes Bibliotēkā dzīvniekus, bojā Bibliotēkas inventāru un krājumu, var tikt izraidīti no Bibliotēkas telpām un viņiem var tikt liegts izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz laiku līdz vienam gadam.

30. Lietotājiem aizliegts bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālos zaudējumus Bibliotēkai, kā arī bez bibliotekāra atļaujas pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem. Par nodarīto kaitējumu Lietotājs atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

31. Saņemtās grāmatas un citi informācijas nesēji Lietotājam jānodod Bibliotēkā līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. Termiņu iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi Lietotāji, bet saņemtās grāmatas un citi informācijas nesēji Lietotāja rīcībā var atrasties ne ilgāk kā trīs kalendāra mēnešus. Lietotājiem, kuri noteiktajā termiņā nav nodevuši viņiem līdzņemšanai izsniegtās Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus, jāmaksā kavējuma nauda viena euro centa apmērā par katru nokavēto dienu katram izdevumam. Lietotājiem, kuri nav samaksājuši kavējuma naudu, grāmatas un citus informācijas nesējus līdzņemšanai neizsniedz.

32. Bibliotēkas krājumā neesošas, Lietotājam nepieciešamas grāmatas un citus informācijas nesējus, Lietotājs var saņemt Bibliotēkā Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. Grāmatu un citu informācijas nesēju piegādes termiņš SBA kārtā ir septiņas darba dienas. Maksa par šo pakalpojumu noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

VI. Citi noteikumi

33. Šo noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka, un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

34. Šo noteikumu 32.punkts stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 4.noteikumiem

35. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra noteikumi Nr.3 „Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF