Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 6.augustāNr.12

Piektdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anna Pjatova

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Aivars Ozoliņš, Jānis Lediņš, Guntis Grūba

Sēdē nepiedalās deputāti:

Irēna Kausiniece, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Mārketinga pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Zanda Krastiņa

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Dace Ziemele

Kultūras nodaļas vecākā referente

Kristīne Zelicka

Darba kārtība:

1.

Par Kauguru svētku atcelšanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

1. Par Kauguru svētku atcelšanu (lēmums Nr.380)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Kauguru svētku atcelšanu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka PVN nomaksai vēl papildus ir nepieciešami 15000 EUR, ko lūdz pārkārtot no Kauguru svētkiem paredzētajiem līdzekļiem.

Izsakās:

A.Čuda aicina izvērtēt, vai ir nepieciešams rīkot pasākumu “Kauguru koncerti”, iespējams līdzekļus, kas tiek piešķirti šim pasākumam, var izlietot lietderīgāk.

U.Kronblūms izsakās, ka piekrīt A.Čudam. Aicina rīkoties praktiski, iedzīvotāju interesēs un tērēt līdzekļus lietderīgi.

M.Stulpiņš izsakās, ka ir nepieciešami līdzekļi Kauguru peldbaseina rekonstrukcijas pabeigšanai.

D.Riņķe ierosina aicināt apkārtējo dzīvojamo māju iedzīvotājus neaizņemt sēdvietas, bet skatīties koncertu no savu dzīvokļu logiem.

A.Ozoliņš izsakās, ka joprojām pastāv Covid riski un pašvaldība, organizējot šādu pasākumu, uzņemas atbildību.

G.Grūba izsaka priekšlikumu balsot par katru pozīciju atsevišķi.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par izmaiņām apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm: Jūrmalas pilsētas dome 283513 EUR PVN nomaksai (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt izmaiņas apstiprinātās apropriācijas ietvaros kredītrīkotāja pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmēs starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, programmām un aktivitātēm Jūrmalas pilsētas domei 283513 EUR PVN nomaksai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildus finansējuma piešķiršanu Jūrmalas pilsētas domei mājaslapas un aplikācijas visitjurmala.lv uzturēšanai 850 EUR (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Ozoliņš)), nolēma:

piešķirt papildus finansējumu Jūrmalas pilsētas domei mājaslapas un aplikācijas visitjurmala.lv uzturēšanai 850 EUR.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildus finansējuma piešķiršanu Jūrmalas pilsētas domei pasākuma “Kauguru koncerti” nodrošināšanai 85596 EUR (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 4 (G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, U.Kronblūms), “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

piešķirt papildus finansējumu Jūrmalas pilsētas domei pasākuma “Kauguru koncerti” nodrošināšanai 85596 EUR.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – 5 (M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Ozoliņš), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.10.30

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2020.gada 6.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF