Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.04.2020. Stājas spēkā 01.07.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 19.martāNr. 7

protokols Nr. 4, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
un 39.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 9.2.apakšpunktu.

1.2. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

“28. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.”

1.3. Svītrot 29.punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 19.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēti Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” atbilstoši Administratīvās atbildības likumam un 2019.gada 5.decembrī pieņemtajiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas stājās spēkā 2019.gada 27.decembrī.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka 2020.gadā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums un 2019.gada 5.decembrī ir pieņemts likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”, kas paredz administratīvos pārkāpumus atkritumu apsaimniekošanas jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, nepieciešams izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav iespējams prognozēt, jo nav prognozējams saistošo noteikumu pārkāpēju skaits.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas atkritumu radītāji vai valdītāji, kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” vairs nebūs noteiktas amatpersonas, kas ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, šāds regulējums iekļauts Atkritumu apsaimniekošanas likumā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo saistošie noteikumi papildus nerada privātpersonu tiesību vai interešu ierobežojumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF