Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 19.martāNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Rita Sproģe, Anita Adijāne, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Elizabete Krivcova

Sēdē piedalās:

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks

Salvis Miķelsons

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Labklājības pārvaldes projektu vadītāja

Ingrīda Misūna

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Santa Barone-Upeniece

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Jūrmalas pilsētas sākumskolas “Taurenītis” direktore

Sarmīte Limba

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas direktora vietnieks izglītības jomā

Valts Šķepasts

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Smildziņa

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Elita Cepurīte

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Jūrmalas pilsētas Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Pašvaldības policijas glābšanas dienesta priekšnieks

Edijs Pivarūns

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu noslēgšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

6.

Par “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”, kas finansēts no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” projekta “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības jautājumos” noslēgumu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.108 “Par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” īstenošanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

9.

Par dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas atklātā projektu konkursā

10.

Par dalību Eiropas Savienības Solidaritātes korpusa atklātajā projektu konkursā

11.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikums

12.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” noslēgumu

13.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa." īstenošanu

14.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu

15.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

16.

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu

17.

Par kustamās mantas – būvgružu konteineru, atsavināšanu

18.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

19.

Par būves nojaukšanu Robežu ielā 22, Jūrmalā

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.422 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par zemes vienību Slokas ielā 28, Jūrmalā, un Pīlādžu iela 2811, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Eiženijas ielā 14, Jūrmalā, un Eiženijas ielā 14A, Jūrmalā, un adreses maiņu

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmuma Nr.237 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, atzīšanu par spēku zaudējušu"

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 - 16, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 82, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

34.

Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

36.

Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par 2004.gada 10.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/167 pārjaunojumu (Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā)

49.

Par zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

50.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

51.

Par 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/859 pagarināšanu (Majori 8616, Jūrmalā)

52.

Par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 izbeigšanu

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 11, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 51, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīlijas ielā 13, Jūrmalā

G.Truksnis informē par Jūrmalas pilsētas domes plānoto rīcību saistībā ar vīrusa Covid-19 izraisīto ārkārtas situāciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu noslēgšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

6.

Par “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”, kas finansēts no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” projekta “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības jautājumos” noslēgumu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.108 “Par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” īstenošanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

9.

Par dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas atklātā projektu konkursā

10.

Par dalību Eiropas Savienības Solidaritātes korpusa atklātajā projektu konkursā

11.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikums

12.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” noslēgumu

13.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa." īstenošanu

14.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu

15.

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

16.

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu

17.

Par kustamās mantas – būvgružu konteineru, atsavināšanu

18.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

19.

Par būves nojaukšanu Robežu ielā 22, Jūrmalā

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.422 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par zemes vienību Slokas ielā 28, Jūrmalā, un Pīlādžu iela 2811, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Eiženijas ielā 14, Jūrmalā, un Eiženijas ielā 14A, Jūrmalā, un adreses maiņu

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmuma Nr.237 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, atzīšanu par spēku zaudējušu"

24.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā

25.

Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 - 16, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 82, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

34.

Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu

35.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

36.

Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā

37.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

48.

Par 2004.gada 10.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/167 pārjaunojumu (Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā)

49.

Par zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

50.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

51.

Par 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/859 pagarināšanu (Majori 8616, Jūrmalā)

52.

Par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 izbeigšanu

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 11, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 51, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīlijas ielā 13, Jūrmalā

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.95)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Par pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.96)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu noslēgšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem” (lēmums Nr.97)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka” (lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”.

6. Par “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”, kas finansēts no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” projekta “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības jautājumos” noslēgumu (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par “Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām”, kas finansēts no Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” projekta “Labās pieredzes apmaiņa ar Brovari pašvaldību pilsētas attīstības jautājumos” noslēgumu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.108 “Par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.100)

Ziņotājs:

S.Barone-Upeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.108 “Par “Apvārsnis 2020” programmas 2016.-2017.gadam prioritātes “Droša, tīra un efektīva enerģija” uzsaukuma EE-22-2016 projekta “SUNShINE paātrināšana” īstenošanu”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”.

9. Par dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.101)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammas atklātā projektu konkursā.

10. Par dalību Eiropas Savienības Solidaritātes korpusa atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.102)

Ziņotājs:

V.Šķepasts

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības Solidaritātes korpusa atklātajā projektu konkursā.

11. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikums (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), nolēma:

Pieņemt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" nolikumu.

12. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” noslēgumu (lēmums Nr.103)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē” noslēgumu.

13. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa." īstenošanu (lēmums Nr.104)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa." īstenošanu.

14. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu (lēmums Nr.105)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana” noslēgumu.

15. Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.106)

Ziņotājs:

E.Pivarūns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā.

16. Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu (lēmums Nr.107)

Ziņotājs:

G.Lasis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu.

17. Par kustamās mantas – būvgružu konteineru, atsavināšanu (lēmums Nr.108)

Ziņotājs:

G.Lasis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par kustamās mantas – būvgružu konteineru, atsavināšanu.

18. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (lēmums Nr.109)

Ziņotājs:

I.Misūna

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”.

19. Par būves nojaukšanu Robežu ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.110)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Robežu ielā 22, Jūrmalā.

20. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.422 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.111)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.422 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

21. Par zemes vienību Slokas ielā 28, Jūrmalā, un Pīlādžu iela 2811, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu (lēmums Nr.112)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes vienību Slokas ielā 28, Jūrmalā, un Pīlādžu iela 2811, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Eiženijas ielā 14, Jūrmalā, un Eiženijas ielā 14A, Jūrmalā, un adreses maiņu (lēmums Nr.113)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Eiženijas ielā 14, Jūrmalā, un Eiženijas ielā 14A, Jūrmalā, un adreses maiņu.

23. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmuma Nr.237 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, atzīšanu par spēku zaudējušu" (lēmums Nr.114)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmuma Nr.237 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, atzīšanu par spēku zaudējušu".

24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā (lēmums Nr.115)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā.

25. Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.116)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

26. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.117)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu 27.- 33.jautājumus izskatīt kopā.

27. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 - 16, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu (lēmums Nr.118)

28. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu (lēmums Nr.119)

29. Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.120)

30. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 82, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.121)

31. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.122)

32. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.123)

33. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 - 16, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 82, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

34. Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu (lēmums Nr.125)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 k-4 - 1, Jūrmalā, īres tiesību pagarināšanu.

35. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.126)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-406, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

36. Par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.127)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska ziņo, ka saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, nepieciešams veikt precizējumus lemjošajā daļā, pārceļot termiņus par vienu mēnesi:

- 2.punktā datumu “5.jūnijs” aizstāt ar datumu “5.jūlijs”;

- 3.1.apakšpunktā datumu “6.jūnijs” aizstāt ar datumu “6.jūlijs”;

- 3.2.1.apakšpunktā datumu “6.jūnijs” aizstāt ar datumu “6.jūlijs”;

- 3.2.2.apakšpunktā datumu “6.jūnijs” aizstāt ar datumu “6.jūlijs”;

- 3.3.apakšpunktā vārdu “seši” aizstāt ar vārdu “septiņi”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo māju Valkas ielā 3, Jūrmalā.

G.Truksnis izsaka priekšlikumu 37.- 47.jautājumus izskatīt kopā.

U.Kronblūms lūdz 45.jautājumu izskatīt atsevišķi.

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.128)

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.129)

39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.130)

40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.131)

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.132)

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.133)

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.134)

44. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.135)

46. Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.137)

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.138)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

6. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

7. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

8. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

9. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

10. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Nometņu ielā 18, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.136)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Izsakās:

U.Kronblūms izsaka lūgumu - kad tiks parakstīts pirkuma līgums, nosūtīt īpašniekam Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegtos nosacījumus, kas ir atsūtīti Jūrmalas pilsētas domei kā pašreizējam īpašniekam. Lūdz tos nosūtīt ar izsniegšanas paziņojumu. Kā arī informēt jauno īpašnieku un lūgt aiztaisīt caurumu jumtā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 6 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Salacas ielā 4 k-1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

48. Par 2004.gada 10.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/167 pārjaunojumu (Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā) (lēmums Nr.139)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš jautā, vai ēka ir reģistrēta Zemesgrāmatā?

S.Miķelsons atbild, ka uz šī zemesgabala nav ēkas, ir tikai pamati; nenotiek arī nekāda būvniecība.

R.Parasigs-Parasiņš iebilst, jo uzskata, ka likuma izpratnē tomēr tā ir vērtējama kā jaunbūve, līdz ar to šobrīd mainās saistību veids. Ja iepriekš tika noslēgts līgums par apbūves tiesībām, tad tagad, kad apbūve jau ir uzsākta, ir iestājusies piepiedu noma, kā to nosaka Civillikums.

J.Ķēniņš paskaidro, ka šo jautājumu vērtēja komisija, kas atzina šo risinājumu par pareizāko, turklāt tas nerada nekādas finansiālas sekas. Norāda, ka jautājums ir izskatāms kontekstā ar nākamo darba kārtības jautājumu par zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – 6 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par 2004.gada 10.marta Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/167 pārjaunojumu (Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā).

49. Par zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.140)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – 6 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

Pieņemt lēmumu par zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu.

50. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.141)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

51. Par 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/859 pagarināšanu (Majori 8616, Jūrmalā) (lēmums Nr.142)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par 2015.gada 3.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/859 pagarināšanu (Majori 8616, Jūrmalā).

52. Par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 izbeigšanu (lēmums Nr.143)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3/196 izbeigšanu.

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.144)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 11, Jūrmalā.

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 51, Jūrmalā (lēmums Nr.145)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 51, Jūrmalā.

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīlijas ielā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīlijas ielā 13, Jūrmalā.

Sēde slēgta plkst.11:35.

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 23.aprīlī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Lisovska

2020.gada 23.martā


Lejupielāde: DOC un PDF