Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.03.2020. Stājas spēkā 28.03.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 27.martāNr. 8

protokols Nr. 5, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 53.1punktu šādā redakcijā:

“53.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa dēļ vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, izmantojot lietvedības sistēmu.”

2. Papildināt ar 82.1punktu šādā redakcijā:

“82.1 Ja Domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa dēļ vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja Domes deputāts ir reģistrējies dalībai Domes sēdē, izmantojot lietvedības sistēmu.”

3. Izteikt 96.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“96.5. sēdē piedalījušos (norādot, kurš no deputātiem piedalījies videokonferences režīmā) un klāt neesošo deputātu vārdu un uzvārdu;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2.Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (pēdējie grozījumi 19.03.2020.), ar kuru visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Minētā rīkojuma 4.punkts paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm nepieciešams izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

2.2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā – Likums) 34.panta pirmajai un otrajai daļai domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē.

Ņemot vēra minēto ir nepieciešams izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, kas paredz iespēju Jūrmalas pilsētas domes un komiteju sēdes organizēt videokonferences režīmā.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Ja Domes deputāts komitejas vai domes sēdes laikā atradīsies citā vietā un veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties komitejas vai domes sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētājs varēs noteikt, ka komitejas vai domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja deputāts būs reģistrējies dalībai sēdē, izmantojot lietvedības sistēmu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis