Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 27.martāNr.5

Piektdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Elizabete Krivcova, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Guntis Grūba, Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Uldis Kronblūms

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks

Salvis Miķelsons

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

2.

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

4.

Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu

5.

Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

7.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasiņš-Parasigs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

2. Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Ziņotājs:

S.Miķelsons

Izsakās:

E.Krivcova izsakās, lai gan atbalsta Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas lēmumu neatteikt pirmpirkuma tiesības uz šo nekustamo īpašumu ar iespēju to atjaunojot un attīstīt, tomēr šaubas izraisa nekustamā īpašuma pārdošanas cena, tāpēc uzskata, ka ir pieņemts pareizs lēmums par šo jautājumu lemt šodien sēdē.

G.Grūba uzskata, ka cena ir pārāk liela un neadekvāta, un, ja īpašnieks SIA “Strēlnieku prospekts 32” pārdod šo īpašumu privātpersonai, kas ir ieinteresēta par šo cenu īpašumu iegādāties, tas liek uzdot jautājumus, vai šāds darījums, gadījumā, nenotiek apzināti, kura mērķis ir palielināt cenu līdz šiem 400 000,00 EUR.

A.Čuda lūdz deputātus aizdomāties par to, ka, ja, kāds vēlas iegādāties šo īpašumu par šo cenu, tad, viennozīmīgi, viņš ir gatavs arī to attīstīt. Tāpēc dotajā brīdī būtu politiski pareizi ļaut jaunajam īpašniekam sakopt šo īpašumu.

G.Truksnis uzskata, ka, ņemot vērā ārkārtas situāciju un nepieciešamību piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus daudz svarīgākām lietām, nav īstais brīdis pieņemt šādu lēmumu, saprotot arī to, ka Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisija, laika ierobežojuma dēļ, šo jautājumu nav pietiekami izvērtējusi un uzreiz nav lēmusi par atteikumu pirmpirkuma tiesību izmantošanai, bet virzījusi tālāk to izskatīšanai domes sēdē. Ņemot vērā to, ka jautājums nav pietiekami izvērtēts, aicina deputātus šodien balsojumā par šo lēmuma projektu atturēties.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – nav, “pret” – nav, “atturas” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasiņš-Parasigs), lēmuma projekts ir noraidīts.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu” (lēmums Nr.147)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasiņš-Parasigs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”.

4. Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu (lēmums Nr.148)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasiņš-Parasigs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu.

5. Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā (lēmums Nr.149)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasiņš-Parasigs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.9)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasiņš-Parasigs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

7. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr.150)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasiņš-Parasigs), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem.

Sēde slēgta plkst.10.43

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 31.martā


Lejupielāde: DOC un PDF