Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.05.2020. Stājas spēkā 23.05.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 21.maijāNr. 12

protokols Nr. 7, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 28.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

“28.16. pieņem lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” un likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktajai kārtībai.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantā noteiktās tiesības nodokļu maksātājam, kuru skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām" 24.pantu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības dēļ, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 28.16.apakšpunkts papildināms ar izpilddirektora tiesībām minētajā likumā noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme nav novērtējama, jo nav zināms par kādiem īpašumiem, kādi nodokļa maksātāji iesniegs iesniegumus un uz kādiem termiņiem tiks pārcelti nodokļa maksājumi.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājums, dod iespēju uzņēmējiem aktīvos līdzekļus ieguldīt uzņēmējdarbībā vai attīstībā, kas iespējams novērš īslaicīgu finanšu grūtību, kas var radīt zaudējumu iestāšanos.

Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju (MK 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), kā arī ar to saistīto prognozējamo iespaidu uz valsts ekonomiku, paredzams, ka lielākajai daļai nodokļa maksātāju ieņēmumi varētu strauji samazināties, turklāt daudzi no viņiem 2020. taksācijas gadu varētu noslēgt ar zaudējumiem.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas, jo likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.pantā noteiktas tiesības nodokļu maksātājam, kuru skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam. Jūrmalas pilsētas domē ir saņemti iesniegumi, līdz ar to secināms, ka uzņēmējiem šis jautājumus ir aktuāls un pašvaldības izpilddirektoram būs jāpieņem lēmumi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis