Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2021.gada 29.jūlija 31.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 27.augustāNr. 22

protokols Nr. 13, 3. punkts

Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību
Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro
daļu un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 22.punktu

I. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1. Saistošajos noteikumos (turpmāk – Noteikumi) ir lietoti šādi termini:

1.1. Apstādījumi – visas ar augiem dabīgi apaugušas vai mākslīgi apaudzētas teritorijas. Apstādījumi ietver pagalmu un būvju apstādījumus, dārzus, skvērus, ielu apstādījumus, parkus, mežaparkus, kapsētas, pludmales kārklu joslu u.c. Apstādījumu pamataugi ir koki un krūmi. Apstādījumu teritorijās ietilpst pilsētas publiskie apstādījumi un privātie apstādījumi.

1.2. I kategorijas koks – vesels, perspektīvs, ar stipru un taisnu stumbru, kuplu un simetrisku vainagu, dendroloģiski un ainaviski augstvērtīgs pilsētvides koks.

1.3. II kategorijas koks – ainaviski vērtīgs koks, bet pilnībā neatbilst I kategorijas koka pazīmēm.

1.4. III kategorijas koks – nokaltis vai kalstošs koks, neperspektīvs, ar skraju vai izteikti nesimetrisku vainagu, nevesels, dabīgi bojāts, ainaviski mazvērtīgs.

1.5. Avārijas kokskoks ar vizuāli redzamiem bojājumiem, kas tieši neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu un infrastruktūru, - iztrupējis, saplaisājis, nolūzis vai noliecies.

1.6. Bīstams avārijas kokskoks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem, kas apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu un infrastruktūru, - ar aizlauztu stumbra daļu, sašķēlies, izteikti noliecies, daļēji sasvēries ar paceltu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koka vecuma vai dabas apstākļu ietekmes dēļ.

II. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2. Noteikumi nosaka apstādījumu apsaimniekošanas un aizsardzības kārtību, koku ciršanas kārtību, ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu, kas apstādījumiem nodarīti nocērtot kokus (turpmāk – zaudējumu atlīdzība), aprēķināšanas kārtību, publiskās apspriešanas procedūras kārtību par koku ciršanu sabiedriski nozīmīgos pilsētas publiskajos apstādījumos un būvniecības ieceres (projekta) skaņošanas kārtību.

3. Visi apstādījumi Jūrmalas pilsētas teritorijā ir aizsargājami pilsētas apstādījumi un tiem ir sabiedriska vērtība.

4. Par Noteikumu neievērošanu persona ir atbildīga Noteikumos paredzētajā kārtībā. Administratīvā atbildība par Noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc pārkāpumu rakstura nav paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikumu.

III. APSTĀDĪJUMU APSAIMNIEKOŠANA UN AIZSARDZĪBA

5. Apstādījumu apsaimniekošanu un aizsardzību pārrauga Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

6. Par apstādījumu apsaimniekošanu, atjaunošanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

7. Apstādījumu teritorijās aizliegts:

7.1. bez koku ciršanas atļaujas saņemšanas cirst kokus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;

7.2. bojāt kokus.

8. Pilsētas publisko apstādījumu teritorijā, papildu 7.punktā minētajiem aizliegumiem, aizliegts:

8.1. patvaļīgi vainagot kokus un zāģēt zarus;

8.2. patvaļīgi stādīt kokus un krūmus;

8.3. patvaļīgi nocirst krūmus;

8.4. tecināt koku sulu.

IV. KOKU CIRŠANAS IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

9. Iesniegumus par koku ciršanu un koku vainagošanu izskata Jūrmalas pilsētas domes Koku vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisija veic koku apskati dabā, noformējot apstādījumu apskates aktu, izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, vainagošanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

10. Komisijas lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

11. Komisija nosaka koku kategorijas un aprēķina zaudējumu atlīdzību par I un II kategorijas koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzība netiek aprēķināta par III kategorijas koku, avārijas koku un bīstamu avārijas koku ciršanu.

12. Zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteiktajā kārtībā.

13. Koku ciršanu un koku vainagošanu atļauts veikt tikai pēc koku ciršanas vai koku vainagošanas atļaujas (turpmāk – Atļauja) saņemšanas.

14. Atļauja ir derīga vienu gadu. Atļauja avārijas kokiem un bīstamiem avārijas kokiem ir derīga vienu mēnesi.

15. Atļaujai koku ciršanas/novākšanas laikā jāatrodas darbu izpildes vietā.

16. Gadījumos, kad nepieciešams nekavējoties nocirst bīstamu avārijas koku, zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic situācijas fotofiksāciju tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas un informē Nodaļu. Nodaļas darbinieks veic vietas apskati un sastāda aktu par bīstama avārijas koka nociršanu.

17. Pilsētas publiskajos apstādījumos koku vainagošanu, zaru zāģēšanu, koku un krūmu stādīšanu, kā arī krūmu nociršanu saskaņo Komisija.

V. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

18. Pirms atļaujas izsniegšanas koku ciršanai sabiedriski nozīmīgos pilsētas publiskajos apstādījumos, Komisija izvērtē publiskās apspriešanas nepieciešamību un rīko publisko apspriešanu.

19. Pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas Komisija izvieto Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs un Jūrmalas pilsētas domes ēkā paziņojumu par publiskās apspriešanas procedūras rīkošanu, kurā ietver informāciju par koku ciršanas ierosinātāju, ciršanas vietu (adresi), ciršanas pamatojumu, nocērtamo koku skaitu, sugu un diametru, publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu. Publiskās apspriešanas termiņš nedrīkst būt īsāks par trīs nedēļām no informācijas publicēšanas dienas.

20. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens priekšlikums, iebildums vai atsauksme.

21. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas Komisija pieņem šo Noteikumu 9.punktā noteikto lēmumu un izvieto to Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs un Jūrmalas pilsētas domes ēkā.

VI. NOTEIKUMI BŪVDARBIEM

22. Būvniecības ieceri (turpmāk – Projekts) saskaņo Komisija, ja tajā paredzēta koka nociršana vai koka saglabāšana tuvāk par 1.pielikumā noteikto minimālo attālumu.

23. Izvērtējot situāciju dabā, Komisija var samazināt Projektā noteikto minimālo attālumu, ja tas nepasliktina koka augšanas apstākļus.

24. Būvdarbu laikā:

24.1. koka sakņu sistēmas teritorijā kabeļus un cauruļvadus iegulda nebojājot koka saknes; ja darbu veikšanas gaitā saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus rūpīgi nolīdzina un tranšeju piepilda ar barības vielām bagātu augsni (2.pielikuma 1. un 3.zīmējums);

24.2. koka stumbru apliek ar dēļu vairogu 2,5 metru augstumā nebojājot koka mizu, bet koka sakņu sistēmas teritorijā uzber 20 centimetrus biezu grants vai šķembu slāni, kuru lielu slodžu gadījumā nosedz ar tērauda plātnēm (2.pielikuma 2.zīmējums);

24.3. ja tiek bojātas koka saknes, bojāto sakņu galus rūpīgi nolīdzina un apber ar 50 centimetrus platu auglīgas augsnes slāni (2.pielikuma 3.zīmējums).

25. Ja koka apkārtējās grunts līmenis tiek būtiski paaugstināts vai pazemināts, visapkārt kokam veido reljefa maiņas atbalstsienu (ne vairāk kā 80 centimetru augstumā) (2.pielikuma 4. un 5.zīmējums); par būtisku grunts līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu tiek uzskatīta augsnes slāņa biezuma izmaiņa vairāk kā par 20 centimetriem.

26. Veidojot koka sakņu sistēmas teritorijā cieto materiālu iesegumu, atstarpes starp seguma elementiem nepieciešamas vismaz 10 procentu apmērā no kopējā seguma laukuma; koka sakņu sistēmas vienlaidu iesegšana pieļaujama, veidojot gaisa un ūdens drenāžu (2.pielikuma 6.zīmējums).

VII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

27. Noteikumos minēto aizliegumu ievērošanu kontrolē Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības policija, Nodaļa un Komisija.

28. Par Noteikumu 7.1, 7.2, 8.1. – 8.4.apakšpunktos noteikto aizliegumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 100 naudas soda vienībām un juridiskām personām no 2 līdz 300 naudas soda vienībām.

29. Administratīvā pārkāpuma procesu par 7.1, 7.2, 8.1. – 8.4.apakšpunktos noteikto aizliegumu neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

30. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošos noteikumus Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.22

(protokols Nr.13, 3.punkts)

Minimālais attālums līdz kokam:

Jaunbūves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi

Attālums līdz koka stumbram (m)

Jaunbūves ārsiena (būvbedres mala)

3,0

Jaunbūves ārsiena ar pagrabstāvu (būvbedres mala)

5,0

Ietves un gājēju celiņa mala, žogs

1,0

Ielas brauktuves mala, nostiprinātā apmale

2,0

Apgaismojuma vai elektrolīnijas balsts vai stabs

3,0

Pazemes inženierkomunikācijas (tranšejas mala):

- gāzes vads, kanalizācija

2,0

- siltumtrase, siltumsūkņa kontūra

2,0

- ūdensvads, drenāža

2,0

- elketrokabelis un sakaru kabelis

1,5


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.22

(protokols Nr.13, 3.punkts)

PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.22
“Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību par koku ciršanu, pilsētas publisko apstādījumu aizsardzību un noteikt atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, atbilstoši nosakot piemērojamos naudas soda apmērus, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas stājās spēkā 2020.gada 1.jūlijā;

1.2. saistošajos noteikumos ir noteikts aizliegums bojāt kokus un pilsētas publiskajos apstādījumos patvaļīgi vainagot kokus un zāģēt zarus, kā arī nocirst krūmus un tecināt koku sulu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu;

2.2. Administratīvās atbildības likuma 16.panta 7.punkts noteic naudas soda apmēru par administratīvajiem pārkāpumiem pašvaldības saistošajos noteikumos;

2.3. saistošajos noteikumos ievēroti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 31.oktobra vēstulē Nr.1-18/10230 noteiktie norādījumi, ka pašvaldība nav tiesīga regulēt citu personu īpašumā esošu koku aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī par to nav tiesīga paredzēt administratīvo atbildību;

2.4. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiek aprēķināta Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktā noteiktajā kārtībā, ievērojot minēto noteikumu 3.pielikumā noteiktos koeficientus. Koka atrašanās vietas koeficients Kav tiek piemērots atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Naudas sods tiks ieskaitīts pašvaldības pamatbudžetā. Nav attiecināmas izmaiņas budžeta izdevumos.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināmi saistošie noteikumi – privātpersonas (zemes īpašnieki);

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs jaunu ietekmi attiecībā uz mērķgrupu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. institūcija, kas nodrošinās saistošo noteikumu izpildi – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija un Administratīvā komisija;

5.2. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis