Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 29.12.2020. Stājas spēkā 30.12.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 17.decembrīNr. 40

protokols Nr. 23, 126. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām
Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 7.
un 10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”
6., 12.,15. un 16.1 punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka ar nodevām apliekamos objektus, uzlikto nodevu maksāšanas kārtību, nodevu apmēru un atvieglojumus, kā arī nodevu samaksas un kontroles kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. dinamiskā reklāma – reklāmas stends, kurā izvietoti vairāki reklāmas plakāti, kas kustīgi, periodiski mainās;

2.2. sociālā reklāma — nekomerciāla reklāma, kurā netiek reklamēts konkrētas izcelsmes (ražotāja) produkts vai pakalpojums un kura vērsta uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu dažādās jomās.

II. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

3. Nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē (turpmāk – nodeva par būvatļaujas izdošanu) objekts ir katra atsevišķa būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

4. Nodevas par būvatļaujas izdošanu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecības ieceri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas (turpmāk – Būvvalde) izdotu būvatļauju vai atzīmi par būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

5. Nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, samaksa veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

6. Nodevas par būvatļaujas izdošanu likmes nodevas objektam neatkarīgi no būvdarbu veida (jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana u.c.) noteiktas šādā iedalījumā un apmērā:

Nodevas objekts

Nodevas apmērs

6.1

Būvatļaujas izdošana ēkai:

6.1.1.

II grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību no 101 m2 līdz 400 m2*; dzīvoklis

200,00 euro

6.1.2.

II grupas dzīvojamās ēkas, palīgēkas ar kopējo platību līdz 100 m2

40,00 euro

6.1.3.

II grupas ēka, izņemot 6.1.1. un 6.1.2.apakšpunktā norādītos gadījumus

600,00 euro

6.1.4.

III grupas ēka

1000,00 euro

6.1.5.

Ailu pārplānošana nesošajās konstrukcijās, nemainot ēkas plānojumu, un atsevišķi vides pieejamības uzlabošanas pasākumi

100,00 euro

6.2.

Būvatļaujas izdošana inženierbūvei:

6.2.1.

II grupas inženierbūve

250,00 euro

6.2.2.

III grupas inženierbūve

350,00 euro

6.3.

Būvniecības ieceres akcepts - atzīme paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

6.3.1.

Elektronisko sakaru tīklu pievads

20,00 euro

6.3.2.

Būvniecības ieceru akcepts, izņemot 6.3.1.apakšpunktā minēto gadījumu

40,00 euro

*) ēku un inženierbūvju grupas nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumam.

**) nodeva piemērojama arī būvniecības iecerēm dzīvojamai ēkai ar vienu vai vairākām saimniecības ēkām, ja visu ēku kopējā platība kopsummā nepārsniedz 400m2

7. Ja būvniecības iecerē ir paredzēta vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nosacījumiem ir dažādas būvju grupas, būvatļaujas nodevas apmērs piemērojams atbilstoši augstākas būvju grupas nodevas likmei.

8. Nodevu par būvatļaujas izdošanu nemaksā:

8.1. personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētās personas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji;

8.2. būvatļaujas saņēmējs, ja būvniecību pilnīgi vai daļēji veic par Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzekļiem. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

9. Nodeva par būvatļaujas izdošanu maksājama ar pārskaitījumu uz Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontu (maksājuma mērķa sadaļā norādot nodevas veidu un īpašuma adresi) vai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā klātienē ar maksājumu karti. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

10. Kontroli par nodevas par būvatļaujas izdošanu samaksas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

III. Pašvaldības nodeva par Jūrmalas pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

11. Nodevas par Jūrmalas pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to atvasinājumu saņemšanu (turpmāk – nodeva par dokumentu un apliecinātu to atvasinājumu saņemšanu) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem Jūrmalas pilsētas domes vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu izstrādātos oficiālos dokumentus un/vai apliecinātus to atvasinājumus. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

12. Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas un Būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu, maksājama šāda nodevas likme: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

Nodevas objekts

Mērvienība

Likme

12.1.

Darba uzdevums zemes ierīcības projekta izstrādei

1 dokuments

35,00 euro

12.2.

Izziņa par jaunbūvi vai būves neesību dabā

1 dokuments

35,00 euro

12.3.

Izziņa par apbūves iespējām

1 dokuments

25,00 euro

12.4.

Izziņa par būves aizsardzības statusu

1 dokuments

25,00 euro

12.5.

Pilsētplānošanas nodaļas arhīva izziņa

1 dokuments

25,00 euro

12.6.

Kultūras mantojuma speciālista atzinums par objekta pieņemšanu ekspluatācijā

1 dokuments

25,00 euro

12.7

Pilsētplānošanas nodaļas un Būvvaldes izstrādātā oficiālā dokumenta apliecināts atvasinājums

1 lapaspuse

4,00 euro

13. Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas izstrādātās izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu saņemšanu, maksājama nodevas likme par vienu dokumentu 6,50 euro apmērā. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

14. Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu, maksājama šāda nodevas likme: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

Nodevas objekts

Mērvienība

Likme

14.1.

Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam

1 dokuments

31,00 euro

14.2.

Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem

1 dokuments

40,00 euro

14.3.

Izziņa par inženierbūvju lietošanas veidiem

1 dokuments

40,00 euro

15. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” izstrādātās izziņas par apbedījumiem pašvaldības kapsētā saņemšanu, maksājama nodevas likme par vienu dokumentu 9,00 euro apmērā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

16. Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas apstiprināta dokumenta atvasinājuma saņemšanu maksājama nodevas likme 2,00 euro apmērā. Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

17. Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejas izstrādāto dokumentu saņemšanu, maksājama šāda nodevas likme: Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

Nodevas objekts

Mērvienība

Likme

17.1.

Apliecināts dokumenta atvasinājums

1 dokuments (1 lapa)

3,76 euro

17.2.

Par katru nākamo 17.1.apakšpunktā minētā dokumenta lapu

1 lapa

0,10 euro

18. Par Jūrmalas pilsētas domes un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu, izņemot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas un Būvvaldes, izstrādātās arhīva izziņas saņemšanu maksājama nodevas likme par vienu dokumentu 10,00 euro apmērā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

19. Personām ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem un personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras saņem 12.punktā minētos dokumentus, kas ir nepieciešama šo personu īpašuma uzturēšanai, piemēro nodevas likmes koeficientu 0,5.

20. Personām ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām un personām ar I un II grupas invaliditāti, kuras saņem 17.punktā minētos dokumentus, piemēro nodevas likmes koeficientu 0,5.

21. Nodevu par dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu maksā pilnā apmērā pirms Jūrmalas pilsētas domes un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu izstrādāto oficiālo dokumentu vai to apliecinātu atvasinājumu saņemšanas. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

22. Nodevu par dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu maksā: Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

22.1. par 12. un 14.punktā minētajiem dokumentiem - ieskaitot Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, vai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā klātienē ar maksājumu karti; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

22.2. par 13. un 17.punktā minētajiem dokumentiem - ieskaitot Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā vai Jūrmalas pilsētas domes kasē klātienē ar maksājumu karti vai skaidrā naudā;

22.3. par 15.punktā minētajiem dokumentiem - ieskaitot Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” klātienē ar maksājumu karti; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

22.4. par 16.punktā minētajiem dokumentiem - ieskaitot Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, vai Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā klātienē ar maksājumu karti;

22.5. par 18.punktā minētajiem dokumentiem – ieskaitot Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, vai klātienē attiecīgajā iestādē ar maksājuma karti, ja tāds pakalpojums ir pieejams.

23. Kontroli par nodevas par dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu samaksas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic attiecīgā Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde, kas izstrādā konkrēto dokumentu. Kontroli par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

IV. Pašvaldības nodeva par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā
Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

24. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā objekts ir: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

24.1. reklāmu izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kas veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

24.2. izkārtnes izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, tajā skaitā uzņēmējdarbības vietā Jūrmalas pilsētā, ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu un tml., kas dominē pār galveno informāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

25. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras uz pašvaldības īpašuma objektiem, kuri vērsti pret publiskām vietām Jūrmalas pilsētā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās vai tieši uz publisku vietu vērsti, izvieto reklāmu, izkārtnes, kurās nedominē galvenā informācija, sludinājumus un citus informatīvus materiālus. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

26. Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem, kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu, pašvaldības nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

27. Nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā apmēru nosaka pēc formulas N= L x B x Z x T x M x ZN, kur: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

27.1. N - nodevas apmērs;

27.2. L - reklāmas laukums (m²) (ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos jāizmanto koeficients ar vērtību 1)

27.3. B – bāzes likme 1,50 euro;

27.4. Z - zonas koeficients, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

27.4.1.

pilsētas centrālajā daļā - Rīgas iela (no Mežaparka prospekta līdz Pērkona ielai); Pērkona iela; teritorija starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Mežaparka prospektu un Madonas ielu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

6

27.4.2.

pie galvenajām ielām un dzīvojamo rajonu centros – Meža pr., Bulduru pr., O. Kalpaka pr., Vienības pr., 5.līnija, 6.līnija, 7.līnija, Dzintaru pr. (no Madonas ielas virzienā uz Bulduriem), Mežaparka pr. (no Madonas ielas virzienā uz Bulduriem), Jomas iela (no Ērgļu ielas virzienā uz Dubultiem), Z. Meierovica pr., Dubultu pr., Baznīcas iela, Slokas iela (no dzelzceļa līdz jūrai), Strēlnieku pr., Mellužu pr., Asaru pr., Kāpu iela, Stacijas iela, Talsu šoseja, Kolkas iela, Ventspils šoseja, Raiņa iela, Skolas iela, Nometņu iela, Tallinas iela, Satiksmes iela.

4,5

27.4.3.

pludmalē

3,5

27.4.4.

pie dzelzceļa stacijas

3,5

27.4.5.

pārējā pilsētas teritorijā Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

1

27.4.6.

mobilajai reklāmai

4,5

27.5. T - Tematikas koeficients, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

27.5.1.

priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli

0,5

27.5.2.

kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi u.tml. tematika (ar komerciālu raksturu)

0,5

27.5.3.

Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo

0,5

27.5.4.

reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde

0,5

27.5.5.

tūrismu veicinoša reklāma

0,5

27.5.6.

dinamiskā reklāma

2

27.5.7.

pārējās reklāmas

1

27.6. M - izvietošanas laiks mēnešos;

27.7. ZN - koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām, ko nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem:

27.7.1.

pilsētas centrālajā daļā Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

1,2

27.7.2.

pie galvenajām ielām un dzīvojamo rajonu centros

1,15

27.7.3.

pludmalē

1,1

27.7.4.

pie dzelzceļa stacijām

1,1

27.7.5.

pārējā pilsētas teritorijā Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

1,03

28. Ja reklāmas objekts novietots uz pašvaldībai nepiederoša zemesgabala vai par reklāmas objektu ir noslēgts reklāmas vietas nomas līgums ar pašvaldību un tajā ir iekļauta zemes nomas maksa, aprēķinos izmanto ZN koeficientu ar vērtību 1.

29. Ja vienā reklāmā vienlaicīgi tiek eksponēta reklāma ar dažādiem tematikas koeficientiem, tad piemērojams lielākais tematikas koeficients.

30. Sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos eksponēšanas maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu.

31. Nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā nemaksā: Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

31.1. par nekomerciāla rakstura reklāmu, kas ir:

31.1.1. sociāla reklāma;

31.1.2. reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem;

31.1.3. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma;

31.1.4. informācija un reklāma par dabas aizsardzību;

31.1.5. informācija par kultūrvēsturisko mantojumu;

31.1.6. informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem;

31.1.7. informācija un reklāma par sporta pasākumiem;

31.1.8. informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem;

31.2. par Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pasākumu reklāmu un informāciju par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums; Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

31.2.1 Papildināts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

31.3. par juridisko personu izvietotu vizuālo informāciju, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību un kurā netiek reklamēti kādi noteikti preču vai pakalpojumu zīmoli, ja minētā informācija izvietota tieši uz attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas;

31.4. par reklāmas objektiem, izkārtnēm un citiem informatīviem materiāliem, kas saistīta ar nekustamā īpašuma pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu un konkrētā juridiskā vai fiziskā persona ir tiešais reklāmas informācijas izvietotājs, ja minētā informācija izvietota uz attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas īpašuma.

32. Izvietojot 30.punktā norādīto vizuālo informāciju, ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20% no kopējās vizuālās informācijas platības un tā jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

33. Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pasākumu sponsoru reklāmu no nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā atbrīvo pasākuma vietā un laikā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

33.1 Papildināts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

34. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors var atbrīvot no nodevas samaksas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, ja, reklāmu izvietojot, tiek nodrošināta pilsētas vides objekta izgatavošana, izvietošana, apkope, uzturēšana un citas darbības pilsētas infrastruktūras uzlabošanai. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

35. Maksāšanas paziņojums par nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā tiek sagatavots piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, nosūtīts iesniedzējam un ir apmaksājams par pilnu laika posmu, kas aprēķināts, pamatojoties uz reklāmas devēja sniegtajām ziņām. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

36. Nodeva par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā maksājama ar pārskaitījumu uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības norēķinu kontu, pirms attiecīgās reklāmas izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanas uzsākšanas. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

37. Ja uz reklāmas devēja sniegtajām ziņām, pēc nodevas par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā samaksāšanas, tiek samazināts reklāmas eksponēšanas ilgums vai reklāmas laukuma platība (apjoms), samaksātā nodeva netiek atmaksāta. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

38. Patvaļīga reklāmas/reklāmas objekta izvietošana un naudas soda nomaksa par tās patvaļīgu izvietošanu neatbrīvo no nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā samaksas. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

39. Konstatējot faktu par patvaļīgu reklāmas izvietošanu, Jūrmalas pilsētas dome: Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

39.1. aprēķina nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā no fakta konstatēšanas brīža līdz reklāmas demontāžai vai reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic minētās nodevas maksājums maksāšanas paziņojumā norādītajā termiņā; Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

39.2. ja tas noticis pēc reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā aprēķina par periodu no reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām līdz patvaļīgi izvietotās reklāmas demontāžai vai jaunas reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai. Reklāmas devējam jāveic minētās nodevas maksājums paziņojumā norādītajā termiņā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem

40. Kontroli par nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētā samaksas noteikumu ievērošanu veic Jūrmalas pilsētas galvenais mākslinieks un iekasēšanu veic Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība. Grozīts ar domes 2021.gada 28.oktobra 45.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 31.marta 11.saistošajiem noteikumiem

V. Noslēguma jautājums

41. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

41.1. Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.26 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē”.

41.2. Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.20 “Par pašvaldību nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā”.

41.3. Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmums Nr.399 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.40
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkta, 21.panta pirmās daļas 15. punkta, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1. un 7. 10.punkta un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 6., 12., 15. un 16.1punkta.

1.2. ar saistošajiem noteikumiem ir noteikts pašvaldības uzlikto nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, Jūrmalas pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu, reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, ar nodevām apliekamie objekti, likmes apmērs un atvieglojumi, kā arī kontroles kārtība;

1.3. ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek paredzēta jaunas tarifa (bāzes) likmes piemērošana pašvaldības nodevai par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskā vietā Jūrmalas pilsētā aprēķina formulā, lai nodevas aprēķinā piemērotu aktuālos aprēķinus par pašvaldības sniegto nodrošinājumu (darbinieku algas, datortehnika, elektrība, telpu uzkopšana utt.), sistēmas uzturēšanas un papildināšanas izmaksas.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Procesuālās ekonomijas un uztveramības nolūkā, apvienojot vienos saistošajos noteikumos pašvaldības noteiktās nodevas, tiek mazināts normatīvisms, vienkāršota kārtība iedzīvotājiem atrast informāciju par pašvaldības nodevām. Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.20 “Par pašvaldību nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” un atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punkta deleģējumam, nodevas par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu piemērošanas nosacījumi tiek iekļauti saistošajos noteikumos.

2.2. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 3.punktā doto termina skaidrojumu pašvaldības nodeva ir pašvaldības domes noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā šajā likumā paredzētajos gadījumos. Pašvaldības nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar pašvaldības institūcijas vai tās struktūrvienības veiktās darbības izmaksu segšanu. Tātad nodevas apmērs nav tieši saistāms ar izmaksām, bet nodeva uzskatāma par politikas veidošanas un regulēšanas instrumentu, tā tiek noteikta ar mērķi atsevišķu politikas mērķu sasniegšanai, regulējot (kontrolējot, veicinot, ierobežojot) personas darbību. Piemēram, likums “Par nodokļiem un nodevām” dod tiesības pašvaldībai noteikt nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, veicot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. Jūrmalas pilsētas pašvaldība šīs tiesības izmanto ar mērķi iegūtos līdzekļus novirzīt pašvaldības teritorijā notiekošā būvniecības procesa tiesiskuma un kontroles nodrošināšanai.

2.3. Pašlaik ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumu Nr.399 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem” tiek noteikti maksas pakalpojumi par Būvvaldes izstrādāto dokumentu un to atvasinājumu saņemšanu, tā pat maksa par Dzimtsarakstu nodaļas apliecinātu dokumenta atvasinājumu un arhīva izziņas izsniegšanu iekļauta Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.53 “Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”. Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt tiesisko kārtību Jūrmalas pilsētā attiecībā uz konkrētā pakalpojuma saņemšanu, nodevas par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību un iestāžu izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu maksāšanas kārtības noteikšana ar saistošajiem noteikumiem nepieciešama, lai atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1.punktā ietvertajam tiesiskajam deleģējumam noteiktu vienotu kārtību pašvaldības nodevas samaksai par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu un noteiktu nodevu objektus.

2.4. Atbilstoši vispārējam regulējumam informācijas sniegšanas jautājumos pašvaldībām nav tiesību noteikt maksu par informācijas sniegšanu. To noteicis Ministru kabinets 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”. Vienlaikus likumdevējs likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1.punktā kā vienu no pašvaldības nodevas objektiem paredz pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātu atvasinājumu saņemšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, līdz ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks piemēroti divi informācijas izsniegšanas pakalpojumu veidi:

2.4.1. pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātu atvasinājumu izsniegšana, par ko ir noteikta nodeva saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem;

2.4.2. informācijas (arī dokumenta atvasinājuma bez apliecinājuma) izsniegšana saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 13.panta ceturto daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” cenrādim.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.1 pantu, izstrādājot saistošo noteikumu projektu par pašvaldības nodevām, paskaidrojuma rakstā neiekļauj informāciju par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras:

4.1.1. saņem Būvvaldes izsniegtu būvatļauju vai lēmumu par savas būvniecības ieceres akceptu, būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.1.2. izvieto reklāmu izkārtnes, sludinājumus un citu informatīvos materiālus publiskās vietās Jūrmalas pilsētā;

4.1.3. saņem Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vai iestāžu izstrādātos oficiālos dokumentus, un to apliecinātus atvasinājumus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Kontroli par nodevas par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē saņemšanu, saistošo noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa. Kontroli par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība;

5.2. Kontroli par nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētā samaksu nodrošinās un to reģistrēs Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas Pilsētas galvenais mākslinieks;

5.3. Kontroli par nodevas par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas un Būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu samaksu, un saistošo noteikumu attiecīgajā daļā ievērošanu un iekasēšanu veic Pilsētplānošanas nodaļa. Kontroli par nodevas uzskaiti un sadalījumu veic Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība.

5.4. Kontroli par nodevas par dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu samaksas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic attiecīgā Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde.

5.5. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldības institūcijas, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi, funkcijas un uzdevumus, jo līdz šo saistošo noteikumu apstiprināšanai bija noteiktas nodevas tikai atsevišķos normatīvajos aktos.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ņemot vērā, ka nodevas apmērs nav tieši saistāms ar izmaksām, bet nodeva uzskatāma par politikas veidošanas un regulēšanas instrumentu, un tā tiek noteikta ar mērķi atsevišķu politikas mērķu sasniegšanai, regulējot (kontrolējot, veicinot, ierobežojot) personas darbību, konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF