Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2021.gada 27.maijāNr. 6

protokols Nr. 7, 20. punkts

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”
nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības
likuma 8. un 9.pantu

I Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”” (turpmāk – iestāde) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Iestāde ir pastarpināta pārvaldes iestāde. Iestādei ir savs - zīmogs, noteikta parauga veidlapa, logo un norēķinu konts kredītiestādē. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

4. Iestādes juridiskā adrese: Plūdu ielā 4 A, Jūrmalā, LV – 2015.

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV- 2015.

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes mērķi ir šādi:

7.1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās un izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

7.2. veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, veselības nostiprināšanu, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

9. Iestādes uzdevumi ir:

9.1. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

9.2. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu sagatavošanos pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

9.3. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

9.4. racionāli un efektīvi izmantot Iestādei piešķirtos finanšu, materiālos un personāla resursus.

9.5. aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;

9.6. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

III Iestādē īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas: Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

10.1. pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111;

10.2. pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu - kods 01011121;

10.3. speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem - kods 01015521.

11. Iestāde ir tiesīga patstāvīgi izstrādāt un/vai īstenot interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka ārējie normatīvie akti un dibinātājs.

IV Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti, kā arī citi iestādes vadītāja izdotie tiesību akti un lēmumi.

13. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir šādi:

13.1. ievērot izglītojamā veselības stāvokli, vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams izstrādājot individuālu mācību plānu;

13.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašsajūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;

13.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.

14. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

15. Pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina:

15.1. daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos;

15.2. garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

15.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;

15.4. izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;

15.5. veselības nostiprināšanu;

15.6. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

15.7. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;

15.8. izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

15.9. pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

15.10. izpratnes par cilvēktiesību pamat­principiem veidošanos, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus.

16. Pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju un snieguma vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.

17. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no pusotra gada līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.

18. Izglītojamo uzņemšanas kārtību iestādē nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas iestādē kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, iestādes darba laika u.c. kritērijiem), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un drošības prasības.

V Izglītojamo tiesības un pienākumi

20. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

21. Iestāde nodrošina izglītojamo tiesību ievērošanu, tostarp sadarbojoties ar citām institūcijām bērnu tiesību aizsardzības jomā.

VI Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

22. Iestādi vada iestādes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

23. Iestādes vadītājam, papildus normatīvajos aktos, darba līgumā, amata aprakstā noteiktajam, ir šādi pienākumi:

23.1. lemt par iestādes intelektuālo, finanšu, materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros;

23.2. atbildēt par racionālu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un valdījumā nodotās pašvaldības mantas lietošanu un apsaimniekošanu;

24. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, atbilstoši dibinātāja noteiktajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam. Iestādes vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

25. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

26. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

VII Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

27. Iestādes vadītājs sadarbībā ar dibinātāju nosaka iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot iestādes padomes izveidošanu un darbību.

28. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.

29. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka iestādes padomes apstiprināts reglaments.

VIII Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

30. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

31. Iestādes pedagoģisko padomi vada iestādes vadītājs.

IX Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona,
iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību

32. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

33. Iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes vadītājam. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam - Jūrmalas pilsētas domei, adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV- 2015, Latvija. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

X Iestādes saimnieciskā darbība

34. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteikto. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

35. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un apstiprinātā budžeta ietvaros iestādes vadītājs, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām saimnieciska rakstura līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

36. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas pārvaldīšana atbilstoši dibinātāja noteiktajai kārtībai. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

XI Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

37. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

38. Iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus dibinātājs ik gadus nodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros. Valsts piedalās Iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Grozīts ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

39. Iestādes finansēšanas avoti ir: Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

39.1. valsts budžeta līdzekļi;

39.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

39.3. papildu finanšu līdzekļi.

40. Grāmatvedības uzskaite tiek veikta centralizēti dibinātāja noteiktajā kārtībā. Svītrots ar domes 2023.gada 27.jūlija 49.nolikumu

XII Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

41. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.

42. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).

XIII Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

43. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

44. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, iestādes vadītāja, iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.

45. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā iestāde aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XIV Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

46. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

47. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

48. Šis nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.

49. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.15 “Sākumskolas “Ābelīte” nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF