Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr.7

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.05

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anna Pjatova

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms (piedalās attālināti), Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Andris Čuda, Larisa Loskutova (piedalās attālināti), Guntis Grūba, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš (piedalās attālināti), Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece

Sēdē nepiedalās deputāti:

Ņikita Ņikiforovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

(piedalās attālināti)

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

(piedalās attālināti)

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece

Madara Ābola

(piedalās attālināti)

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Centralizētās grāmatvedības vadītāja

Ināra Kundziņa

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks

Agris Bērziņš

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītāja

Iveta Ķelpe

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

(piedalās attālināti)

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Kultūras nodaļas vecākā referente

Kristīne Zelicka

Sākumskolas “Ābelīte” vadītāja

Natālija Zarāne

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

PII “Lācītis” vadītāja

Nataļja Stupele

SIA “Ernst&Young Baltic” valdes locekle

Iveta Vimba

(piedalās attālināti)

SIA “Ernst&Young Baltic”

Marina Goba

(piedalās attālināti)

PII “Katrīna” vadītāja kandidāts

Ineta Bērziņa

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora kandidāts

Madara Štrausa

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora iecelšanu amatā

5.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju”

8.

Saistošie noteikumi "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā"

9.

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” noslēgumu

10.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds

11.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Mairas Veisbārdes

12.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Agneses Krastenbergas

13.

Par Jūrmalas pilsētas pieteikuma apstiprināšanu iesniegšanai Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadam Latvijā

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

16.

Par projekta “Darīt kopā” noslēgumu

17.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā

18.

Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā

19.

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu

20.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

21.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums

22.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” noslēgumu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

24.

Par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā

25.

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 33, Jūrmalā

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

31.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

32.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21.līnijā 1, Jūrmalā

33.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu ” atcelšanu

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287 „Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

39.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-97, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

41.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

45.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

46.

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

47.

Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)

48.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukcijas Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu

49.

Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu

50.

Par jūras piekrastes daļu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvu ielā 19, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oškalna ielā 3, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 11, Jūrmalā

56.

Par projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti”

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dalību European City Facility (EUCF) konkursā par ilgtspējīga investīciju koncepta izstrādi

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projektam

A.Ozoliņš jautā, kāpēc darba kārtībā nav iekļauts jautājums par Jūrmalas kapu sakārtošanu, ko viņš ir iesniedzis Jūrmalas pilsētas domei apmēram mēnesi atpakaļ?

G.Truksnis atbild, ka lēmuma projekts par Jūrmalas kapu sakārtošanu nav sagatavots un iesniegts izskatīšanai domes sēdē.

G.Grūba izsakās, ka ir konstatējis, ka Jūrmalas pilsētas domes telpās ir izvietoti Zaļo un zemnieku savienības priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Uzskata, ka tas nav pieļaujams un lūdz priekšsēdētāju to novērst.

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumu:

· Saistošie noteikumi "Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas pilsētā"

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, R.Sproģe, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu

3.

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora iecelšanu amatā

5.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju”

8.

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” noslēgumu

9.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds

10.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Mairas Veisbārdes

11.

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Agneses Krastenbergas

12.

Par Jūrmalas pilsētas pieteikuma apstiprināšanu iesniegšanai Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadam Latvijā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

15.

Par projekta “Darīt kopā” noslēgumu

16.

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā

17.

Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā

18.

Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu

19.

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem

20.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums

21.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” noslēgumu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

23.

Par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā

24.

Par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu

27.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 33, Jūrmalā

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21.līnijā 1, Jūrmalā

32.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu ” atcelšanu

34.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287 „Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu

38.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-97, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu

45.

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

46.

Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)

47.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukcijas Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu

48.

Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu

49.

Par jūras piekrastes daļu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvu ielā 19, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oškalna ielā 3, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 11, Jūrmalā

55.

Par projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti”

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

57.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

58.

Par dalību European City Facility (EUCF) konkursā par ilgtspējīga investīciju koncepta izstrādi

59.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projektam

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.217)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

3. Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā.

4. Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora iecelšanu amatā (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora iecelšanu amatā.

5. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju” (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju”.

8. Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” noslēgumu (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” noslēgumu.

9. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds.

10. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Mairas Veisbārdes (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Mairas Veisbārdes.

11. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Agneses Krastenbergas (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Agneses Krastenbergas.

12. Par Jūrmalas pilsētas pieteikuma apstiprināšanu iesniegšanai Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadam Latvijā (lēmums Nr.227)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pieteikuma apstiprināšanu iesniegšanai Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadam Latvijā.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos” (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.548 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu” (lēmums Nr.229)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”.

15. Par projekta “Darīt kopā” noslēgumu (lēmums Nr.230)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par projekta “Darīt kopā” noslēgumu.

16. Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.231)

Ziņotājs:

N.Stupele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 “Mācību mobilitātes skolu sektorā” (KA2) atklātā projektu konkursā.

17. Par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr.232)

Ziņotājs:

N.Stupele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību programmas “Nordplus Junior” atklātā projektu iesniegumu konkursā.

18. Par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu (lēmums Nr.233)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2022.gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu.

19. Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.234)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem.

20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikums (nolikums Nr.6)

Ziņotājs:

N.Zarāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikumu.

21. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” noslēgumu (lēmums Nr.235)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Interaktīva izstāde “Saulains stūrītis”” noslēgumu.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir precizēts Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas tehniskā nodrošinājuma daļas budžeta pieprasījums atbilstoši iepirkuma rezultātiem. Ir saņemti struktūrvienību priekšlikumi grozījumiem apstiprinātajās tāmēs: Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 17 EUR apmērā, IKT pārvaldes Tehniskā nodrošinājuma nodaļas 8800 EUR apmērā, Kultūras nodaļas pieprasījums pārkārtojumiem starp EKK kodiem Kūrortsvētku pasākumu īstenošanai, Mākslas skolai precizēti EKK kodi Covid-19 piemaksu izmaksai.

Izsakās:

U.Kronblūms izsakās, ka ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu izskatīt iespēju pārcelt Kūrortsvētkus, jo tie paredzēti pašvaldību vēlēšanu dienā, kā arī Kūrortsvētku ietvaros paredzētie pasākumi notiks vēlēšanu iecirkņu tuvumā, kas izraisīs vēl lielāku cilvēku pulcēšanos.

G.Truksnis izsakās, ka visām pilsētām ir pilsētas svētki, Jūrmalā tie ir Kūrortsvētki. Plānojot 2021.gada budžetu, bija zināms, ka tādi svētki, kā iepriekšējos gados nenotiks, tomēr kaut kādas aktivitātes būs. Arī situācija ar Covid-19 paliek labāka un valdība lemj par ierobežojumu mazināšanu. Kūrortsvētku aktivitātes notiks izkaisīti un situācijai atbilstoši.

G.Grūba izsaka priekšlikumu Kūrortsvētkos tirdziņus nerīkot un atsaukt tiem paredzēto finansējumu.

G.Truksnis izsakās, ka G.Grūbas priekšlikumu neliek uz balsošanu, jo tas nav attiecīgi sagatavots.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 4 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

G.Grūba par balsošanas motīviem izsakās, ka viņš balsoja “par”, bet viņa balsojums neattiecas uz finansējumu tirdziņu rīkošanai Kūrortsvētku ietvaros, īpaši, pie Kauguru kultūras nama, jo ir pandēmijas laiks, 5.jūnijā ir pašvaldību vēlēšanas un Kauguru kultūras namā atrodas vēlēšanu iecirknis.

23. Par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.236)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā.

24. Par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.237)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Bišu ielā 26, Jūrmalā.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu (lēmums Nr.238)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Medņu ielā 45, Jūrmalā, un Medņu ielā 47, Jūrmalā, adrešu piešķiršanu un likvidēšanu.

27. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā (lēmums Nr.239)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 5 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, A.Ozoliņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā.

28. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 33, Jūrmalā (lēmums Nr.240)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Grūba izsakās, ka, iespējams, Jūras ielā 31 var atrast vietu jaunai apbūvei ne kāpas daļā, bet Jūras ielā 33 faktiski nav vietas, kur būvēt jaunu ēku. Iebilst pret to, ka zemesgabals Jūras ielā 33 tiktu arī sadalīts.

G.Truksnis izsakās, ka šobrīd tiek lemts par detālplānojuma uzsākšanu, kura ietvaros arī tiks izpētīts, ko šajā zemesgabalā drīkst darīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 1 (G.Grūba), “atturas” – 4 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 33, Jūrmalā.

G.Grūba izsakās par balsošanas motīviem, ka detālplānojuma uzsākšanu neatbalstīja tādēļ, ka tiek sadalīti zemesgabali valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, tas nozīmē, ka tas ir pret apbūves parametriem, pilsētvēsturiskā centra saglabāšanas principiem. Viens no šiem principiem ir saglabāt vēsturisko zemi, laukumus, lielumus, formas. Un šī ir viena no tādām vietām, zemesgabaliem, kur šis vēsturiskais apbūves raksturs bija saglabājies. Atļaujot uzsākt šo detālplānojumu uzskata, ka pēc būtības, mērķis ir šos principus neievērot.

29. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.241)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

31. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21.līnijā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.242)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21.līnijā 1, Jūrmalā.

32. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā (lēmums Nr.243)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā.

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu ” atcelšanu (lēmums Nr.244)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr.788 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 galīgās redakcijas apstiprināšanu ” atcelšanu.

34. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.68 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

35. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

E.Krivcova iziet

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem (“par” – 10 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (U.Kronblūms, A.Čuda, G.Grūba), E.Krivcova nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

36. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

E.Krivcova atgriezās

Izsakās:

G.Grūba izsakās, ka ir pret šādiem detālplānojumiem, kuru rezultātā celtniecības laikā tiks noraktas kāpas un izcirsti koki.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 2 (U.Kronblūms, G.Grūba), “atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Aspazijas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287 „Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

A.Čuda iziet

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, A.Čuda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287 „Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” atzīšanu par spēku zaudējušu.

J.Lediņš, M.Stulpiņš iziet

38. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-97, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J.Lediņš, M.Stulpiņš, A.Čuda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-97, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

39. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

A.Čuda atgriezās

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, J.Lediņš, M.Stulpiņš nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 57A-73, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

J.Lediņš atgriezās

40. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.250)

Ziņotājs:

S.Brauere

M.Stulpiņš atgriezās

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

43. Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.253)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

44. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.254)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas nomas līgumu noslēgšanu.

45. Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala) (lēmums Nr.255)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala).

46. Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā) (lēmums Nr.256)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā).

47. Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukcijas Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu (instrukcija Nr.1)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt instrukciju par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija instrukcijas Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēku zaudējušu.

48. Par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.257)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, un Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra valdījumā un pilnvarojuma līguma izbeigšanu.

49. Par jūras piekrastes daļu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā (lēmums Nr.258)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par jūras piekrastes daļu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā.

50. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.259)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizkraukles ielā 2, Jūrmalā.

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvu ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Druvu ielā 19, Jūrmalā.

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā.

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oškalna ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Oškalna ielā 3, Jūrmalā.

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.263)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 11, Jūrmalā.

55. Par projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” (lēmums Nr.264)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti”.

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

57. Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

58. Par dalību European City Facility (EUCF) konkursā par ilgtspējīga investīciju koncepta izstrādi (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību European City Facility (EUCF) konkursā par ilgtspējīga investīciju koncepta izstrādi.

59. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projektam (lēmums Nr.268)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projektam.

Sēde slēgta plkst.13.20

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Pjatova

2021.gada 31.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF