Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 5. punkts

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības
policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” preambulu un 1.punktu, kas noteic, ka visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai samazinātu atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 64.punktu un lai nodrošinātu valstī noteikto piesardzības pasākumu uzraudzību - veikt preventīvus pasākumus pandēmijas ierobežošanai (informētu, brīdinātu), nodrošinātu policijas klātbūtni publiski pieejamās vietās, kur iespējama cilvēku pulcēšanās, kā arī veiktu kontroli, vai personas, kurām jāveic īpaši epidemioloģiskās drošības pasākumi, tos ievēro, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt speciālo piemaksu līdz 10% (desmit procenti) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos no 2021.gada 1.janvāra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī sekojošiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem:

1.1. vecākais inspektors 24 st.;

1.2. inspektors 24 st.;

1.3. inspektors 12 st.;

1.4. inspektors 8 st.;

1.5. vecākais inspektors-glābējs 8 st.;

1.6. inspektors-glābējs 12 st.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam izvērtēt piemaksas apmēra noteikšanu darbiniekiem pēc faktiskiem apstākļiem un sagatavot rīkojumu par speciālās piemaksas piešķiršanu darbiniekiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF