Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Jānis Lediņš

Nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš (mācībās), Irēna Kausiniece (darba nespējas lapa)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētsaimniecības un labiekārtošanas speciālists

Einārs Bučs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Bāriņtiesas locekle

Olita Balciune

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Vitālijs Kurpelis

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Jūrmalas mūzikas skolas direktore

Gunta Liepiņa

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Piedalās:

Uģis Iskrovs (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja amata kandidāts), Sarmīte Grope (Jūrmalas pilsētas pašvaldības “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja amata kandidāte), Una Andersone (Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja amata kandidāte)

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

5.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā NNr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

12.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

13.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu

14.

Par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā

15.

Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

17.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē

18.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

19.

Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā

20.

Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā

21.

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā

22.

Par prasību parādu norakstīšanu

23.

Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

24.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

26.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā

27.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu

30.

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

34.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti

35.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-124, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 -40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

43.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

44.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi"

45.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

46.

Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184

47.

Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)

48.

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

49.

Par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

50.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

· Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanu amatā

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja iecelšanu amatā

4.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

5.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

12.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

13.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu

14.

Par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā

15.

Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

17.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē

18.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

19.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

20.

Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā

21.

Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā

22.

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā

23.

Par prasību parādu norakstīšanu

24.

Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

27.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

29.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

30.

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu

31.

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

35.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti

36.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-124, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 -40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

42.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

44.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

45.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi"

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

47.

Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184

48.

Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)

49.

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

50.

Par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

51.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā

52.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā

53.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā

54.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanu amatā.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja iecelšanu amatā.

4. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

5. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu" (lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

O.Balciune

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu".

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu” (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām” (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr.743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu” (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

E.Bučs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”.

11. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

12. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā.

13. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu.

14. Par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā.

15. Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums” (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”.

17. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē.

18. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”.

19. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

20. Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā (lēmums Nr.16)

21. Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.17)

22. Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.18)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā.

23. Par prasību parādu norakstīšanu (lēmums Nr.19)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasību parādu norakstīšanu.

24. Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai (lēmums Nr.20)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai.

25. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.21)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

26. Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Ozoliņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

27. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā (lēmums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā.

28. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu (lēmums Nr.24)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu.

29. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

30. Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.25)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka 3,5 stāvu apbūve ir neiederīga šajā vidē un nesekmē mērķi par pilsētas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 2 (G.Grūba, U.Kronblūms), “atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu.

31. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.5)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.6)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

34. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” (saistošie noteikumi Nr.7)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.

G.Grūba vērš domes priekšsēdētāja uzmanību uz to, ka pašvaldības izpilddirektors sēdes laikā ignorē epidemioloģiskās drošības prasības.

35. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

L.Grobiņa ziņo, ka, saskaņā ar Sociālo un veselības jautājumu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta saistošo noteikumu redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projekta precizēto redakciju (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti.

36. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-124, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.26)

37. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.27)

38. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.28)

39. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.29)

40. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

41. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 -40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

Ziņotājs:

G.Kovaļevska ziņo, ka, mainoties faktiskajiem apstākļiem, ir precizētas lēmumu projektu “Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu” un “Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu” redakcijas par šo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar precizētajām redakcijām (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-124, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.30).

6. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 -40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.31).

42. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

43. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

44. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu.

45. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi" (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka lēmuma projekta lemjošajā daļā ir nepieciešams aiz vārdiem: “pirkuma līguma noslēgšanas” papildināt ar vārdiem: “un nostiprinājuma lūguma parakstīšanas”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 10 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, U.Kronblūms, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi".

46. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās” (lēmums Nr.36)  

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”.

47. Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184 (lēmums Nr.37)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184.

48. Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā) (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā).

49. Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

50. Par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

51. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā (lēmums Nr.41)  

52. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā (lēmums Nr.42)

53. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.43)

54. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā (lēmums Nr.44)

55. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.45)

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā (lēmums Nr.46)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā.

57. Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.47)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.11.55

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2021.gada 25.februārī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 1.februārī


Lejupielāde: DOC un PDF