Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 10

protokols Nr. 1, 12. punkts

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas” projektu konkursa nolikumu, kas apstiprināts VKKF padomes 2006.gada 20.decembra sēdē (protokols Nr.19 (198)), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF padomes 2020.gada 17.decembra sēdei (protokols Nr.22 (407)), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktās prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīvi un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.175 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mākslas jomā” un aktivitāti Nr.176 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošana”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes 2016.gada 28.decembra saskaņotā Jūrmalas Mākslas skolas attīstības plāna 2016. – 2020.gadam 4.prioritātes “E-vides sistēmu izmantošana skolas darba optimizācijā un mācību procesā ” 3.uzdevumuVeidot digitālo metodisko materiālu bāzi” un 6.prioritātes “Skolotāju, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” 6.uzdevuma “ Nodrošinot apmācības, atbalstīt moderno tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Mākslas skolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “ Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu veidošanas iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” (turpmāk - projekts) un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

2. Noteikt projekta mērķi – iegādāties izstāžu zāles aprīkojumu un apgaismošanas aparatūru, lai nodrošinātu skolas audzēkņu un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju iespēju izstādīt un apskatīt kvalitatīvu un mūsdienīgu mākslas piedāvājumu gan klātienē, gan virtuāli.

3. Noteikt projekta īstenošanas ieguvumus:

3.1. pilnveidota Jūrmalas Mākslas skolas materiāltehniskā bāze, kas sekmē izglītības piedāvājuma konkurētspējas palielināšanu un izglītības programmu pilnveidi un aktualizēšanu mūsdienu prasībām;

3.2. skolas audzēkņiem mācību procesā un pilsētas iedzīvotājiem pieaugušo meistarklasēs mūžizglītības un mūsdienīgas mākslas pieejamības kontekstā sniegta iespēja apskatīt izstādes gan klātienē, gan virtuāli;

3.3. tiek veidota izglītota un zinoša kultūras pasākumu mērķauditorija.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2021.gada 15.februāra līdz 2021.gada 1.oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 3078.85 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit astoņi eiro un 85 centi), kur Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums ir 100%.

6. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2021.gada 29.janvārim uzdot Jūrmalas Mākslas skolai.

7. Projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā uzdot Jūrmalas Mākslas skolai, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu ar Valsts kultūrkapitāla fondu.

8. Projekta norises gaitu tā apstiprināšanas gadījumā pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF