Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 12

protokols Nr. 1, 14. punkts

Par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā
Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss”
Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/
“Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam” rīcības plāna pasākumam P 3.3.1. “Organizēt neformālās izglītības seminārus, apmācības, projektus”, P.1.3.2. “Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņas un neformālās izglītības apmācības par jaunatnes politikas aktualitātēm, par jauniešu dažādiem vecumposmiem, par veselību (veicināšanu, atkarību izraisošo vielu lietošanu u.c.), vardarbību (emocionālo un fizisko) jauniešu vidū un citām aktuālām tēmām” un rīcībām U 1.3. “Pašvaldībai sekmēt jauniešu un darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetenču attīstību”, U 3.2. “Pilnveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas”, U 5.1.”Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām” Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena “R3.2.4. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitātei Nr.184 “Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra līdzdalību Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/”Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā sadarbībā ar projekta koordinatoru – biedrību “RED-Radošu Efektu darbnīca”.

2. Noteikt projekta mērķi - veicināt Jūrmalas iedzīvotāju, īpaši jauniešu, izpratni un informētību par psihisko veselību, tādā veidā novēršot sociālos aizspriedumus par psihiskās veselības traucējumiem.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas -

3.1. Plašāka un sekmīgāka Jūrmalas jauniešu iesaiste un līdzdalība projekta aktivitātēs;

3.2. Jūrmalā tiks realizētas 10 nodarbības par psihiskās veselības jautājumiem, tādā veidā radot jaunas izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas Jūrmalā;

3.3. Veicinātas projekta dalībnieku - Jūrmalas iedzīvotāju kompetences saistībā ar psihisko veselību un veicināta emocionālā inteliģence;

3.4. Tiks radīts pilsētvides/mākslas objekts, kas būs viegli pieejams apskatei jebkuram iedzīvotājam, tādā veidā papildinot Jūrmalas kultūras un mākslas piedāvājumu klāstu;

3.5. Tiks radīti un izplatīti pārskatāmi un viegli pieejami informatīvie publicitātes materiāli par psihisko veselību un palīdzības iespējām Jūrmalā un tās apkaimē;

3.6. Projekta īstenotāju un brīvprātīgo jauniešu grupas dalībnieki attīstīs plašu spektru ar mūžizglītības kompetencēm, tajā skaitā uzņēmējdarbības, pilsoniskuma, personīgās un sociālās kompetences.

4. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra pienākumus -

4.1. Sniegt konsultācijas un atbalstu jauniešiem saistībā ar jautājumiem par projekta īstenošanu;

4.2. Nodrošināt projekta publicitāti un rezultātu izplatīšanu Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra un Jūrmalas pašvaldības mediju kanālos;

4.3. Sadarbībā ar mākslas jomas speciālistiem koordinēt pilsētvides/mākslas projekta īstenošanu.

5. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

6. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram organizēt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu ar biedrību “RED-Radošu Efektu darbnīca”.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF