Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 13

protokols Nr. 1, 15. punkts

Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu
vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem: attīstīt Jūrmalas pilsētu kā biznesa kontaktu veidošanas, tikšanās, zinātniskas un izglītojošas pieredzes apmaiņas vietu Baltijā; veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības funkciju un iniciatīvu realizācijā iesaistīto pušu sadarbību efektīvai darba īstenošanai, nodrošināt pieredzes apmaiņu par atbalstu darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā; veicināt Jūrmalas pilsētas kā starptautiskas un atpazīstamas darījumu tikšanās un konferenču norises vietas tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R1.9.1.: “Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” aktivitāti Nr.49 “Jūrmalas kā konferenču un tikšanās vietas popularizēšana nozares speciālistu vidē”, aktivitāti Nr.146 “Nacionālās un starptautiskās nozīmes izglītības jomas pasākumu organizēšana”, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domē saskaņoto Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 13.10.2020. vēstuli Nr.1-7/42 “Par atbalstu un finansējuma piešķiršanu semināra Latvijas interešu izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību speciālistiem interešu izglītības jomā organizēšanai Jūrmalā 2021.gadā” un 20.11.2020 vēstuli Nr.1-7/48 “Par jautājuma izskatīšanu darba grupā”, plānojot pasākuma dalībnieku finansējumu līdz 70.00 EUR (septiņdesmit euro, 00 centi) uzturēšanās un ēdināšanas izdevumiem pakalpojumu sniedzējiem, un nosakot ieguvumus no semināra organizēšanas: popularizēta Jūrmalas pieredze interešu izglītībā un notikusi savstarpēja apmaiņa ar jaunām idejām un ierosmēm; veidoti profesionāli kontakti pieredzes apgūšanai un tālāknodošanai, tā stiprinot interešu izglītības sistēmu Latvijā; saņemts profesionāls viedoklis/atgriezeniskā saite no interešu izglītības speciālistiem/ekspertiem par interešu izglītības īstenošanu Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā 2021.gadā.

2. Noteikt semināra mērķi:

2.1. veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp interešu izglītības iestādēm un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un metodiķiem, lai attīstītu un pilnveidotu interešu izglītības sistēmu valstī;

2.2. popularizēt labās prakses piemērus interešu izglītības īstenošanā Jūrmalā.

3. Noteikt, ka semināra organizēšanai tiek piešķirts finansējums no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdz 1459.00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit deviņi euro, 00 centi), atbilstoši pielikumā esošajai tāmei.

4. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram organizēt semināru sadarbībā ar Izglītības pārvaldi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF