Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 19

protokols Nr. 1, 23. punkts

Par prasību parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 2.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/300 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites instrukciju un ieviešanas plāna apstiprināšanu” apstiprinātās grāmatvedības uzskaites instrukcijas “Prasību uzskaites, tai skaitā nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaites instrukcija” 124.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaitē esošo prasību parādu apmēru precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes bilances uzskaites prasību parādu apmēru, kas norādīti šī lēmuma pielikumā par kopējo summu 516,29 EUR (pieci simti sešpadsmit euro un 29 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.19

(protokols Nr.1, 23.punkts)

Nr.p.k.

Debitors

Reģistrācijas Nr.

Pakalpojuma nosaukums, pamatojums

Norakstāmais pamatparāds, EUR

Norakstāmais līgumsods, EUR

Parāda rašanās brīdis (datums, mēnesis, gads vai periods)

Darbības, kas veiktas parāda atgūšanai

Piezīmes

1

SIA "Metropolitan"

40003724191

Aprēķinātais līgumsods par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Slokas ielā 92, 92B, Jūrmalā saskaņā ar 2007.gada 13.augusta līgumu Nr.1.1-16.9/850 par detālplānojuma izstrādes vadību.

0.00

96,54

05.12.2008.

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 28.augusta brīdinājums Nr.1.1-37/4244;

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.marta brīdinājums Nr.1.1-37/988; 2018.gada 18.aprīļa Centralizētās grāmatvedības vēstule Tiesvedības nodaļai.

Ar 2008.gada 5.decembra rēķinu Nr.226 SIA “Metropolitan” bija pienākums līdz 2008.gada 15.decembrim samaksāt 295,00 Ls par detālplānojuma izstrādi. SIA “Metropolitan” 2009.gada 12.janvārī veica rēķina Nr.226 apmaksu. Samaksātā summa tika novirzīta pamatparāda dzēšanai, bet par maksājuma kavējumu tika aprēķināts līgumsods 82,60 Ls (117,53 EUR) apmērā. 2014.gada 28.augustā SIA “Metropolitan” tika nosūtīts brīdinājums Nr.1.1-37/4244 par aprēķināto līgumsodu 117,53 EUR, kuru SIA “Metropolitan” 2014.gada 7.novembrī apmaksāja daļēji 20,99 EUR apmērā.  

SIA “Metropolitan” pēdējos trīs gados nav veicis nodokļu maksājumus, izslēgts no PVN reģistra, SIA “Metropolitan” īpašnieks ir SIA “Holdings RE” (reģ.Nr.50003696951), kas 2019.gada 27.novembrī ir likvidēts. SIA “Metropolitan” neveic nekādu saimniecisko darbību. Ņemot vērā iepriekš minēto, parāda piedziņa ir neiespējama.

2

Vārds Uzvārds

Personas kods

Aprēķinātais līgumsods par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Brīvības prospektā 50, Jūrmalā saskaņā ar 2006.gada 21.novembra līgumu Nr.1.1-16.9/1065 par detālplānojuma izstrādi

0.00

419,75

26.01.2012.

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 28.augusta brīdinājums Nr.1.1-40/682;

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.marta brīdinājums Nr.1.1-40/234; 2018.gada 18.aprīļa Centralizētās grāmatvedības vēstule Tiesvedības nodaļai.

Ar 2008.gada 22.jūlija rēķinu Nr.358 Vārds Uzvārds bija pienākums līdz 2008.gada 22.jūlijam samaksāt 295,00 Ls par detālplānojuma izstrādi. Vārds Uzvārds 2012.gada 23.janvārī veica rēķina Nr.358 apmaksu. Samaksātā summa tika novirzīta pamatparāda dzēšanai, bet par maksājuma kavējumu tika aprēķināts līgumsods 295,00 Ls (419,75 EUR) apmērā un 2012.gada 26.janvārī izrakstīts rēķins Nr.130. Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2015.gada 17.decembra spriedumu pasludināts fiziskās personas Vārds Uzvārds maksātnespējas process. 2019.gada 21.oktobrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa pieņēmusi lēmumu par Vārds Uzvārds maksātnespējas procesa izbeigšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, parāda piedziņa ir neiespējama.

Norakstāmais parāds EUR

0.00

516,29

Kopējais norakstāmais parāds EUR

516,29

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 241. punktu, darījums ir attiecināms uz 2020. gada pārskata periodu.


Lejupielāde: DOC un PDF