Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 32

protokols Nr. 1, 42. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz neapdzīvojamo telpu Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001, tajā skaitā 3618/70585 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004 un kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2 (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr.601), nostiprinātas 2011.gada 13.jūnijā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000002877 601.

Uz zemesgabala Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, atrodas divas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējumi 1300 021 7606 001, 1300 021 7606 002) un ar tām funkcionāli saistītas palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004), kas sadalītas astoņpadsmit dzīvokļa īpašumos (tajā skaitā septiņpadsmit dzīvokļi, kuri ir privatizēti, un viena neapdzīvojamā telpa, kas pieder pašvaldībai).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļā noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ievērojot to, ka neapdzīvojamā telpa netiek izmantota pašvaldības institūciju vajadzībām, kā arī nav paredzēts to nākotnē izmantot pašvaldības vajadzībām, neapdzīvojamās telpas saglabāšana pašvaldības īpašumā nav lietderīga. Atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Līdz ar to neapdzīvojamā telpa pārdodama izsolē.

Neapdzīvojamai telpai Nr.601 ir noteiktas šādas vērtības EUR:

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 2.novembrī

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 31.decembrī

10 100

4 910

213,29

Ņemot vērā, ka iepriekšējās trīs izsoles nav bijušas sekmīgas un ievērojot to, ka neapdzīvojamā telpa netiek izmantota pašvaldības institūciju vajadzībām, kā arī nav paredzēts to nākotnē izmantot pašvaldības vajadzībām, ir lietderīgi turpināt neapdzīvojamās telpas Nr.601 atsavināšanas procesu.

Ievērojot iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 8.janvāra sēdē (protokols Nr.8.2-7/1) izskatīja jautājumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma atsavināt neapdzīvojamo telpu Nr.601 elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un tūlītēju samaksu, nosakot nosacīto cenu 10 100 EUR apmērā (desmit tūkstoši viens simts euro) un izsoles soli noteikt 707 EUR (septiņi simti septiņi euro). Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 18.3.punktam, izsoles dalības maksa ir 20 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu , 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta trešo daļu, 15.pantu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 8.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/1) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.601, Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001, tajā skaitā 3618/70585 domājamām daļām no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004 un kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa Nr.601).

2. Apstiprināt neapdzīvojamās telpas Nr.601:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 10 100 EUR (desmit tūkstoši viens simts euro);

2.2. izsoles soli – 707 EUR (septiņi simti septiņi euro);

2.3. izsoles dalības maksu – 20 EUR (divdesmit euro).

3. Apstiprināt neapdzīvojamās telpas Nr.601 izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka neapdzīvojamo telpu Nr.601 pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles rezultāta paziņojuma saņemšanas dienas).

5. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā neapdzīvojamās telpas Nr.601 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu un izsoles soli.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF