Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 35

protokols Nr. 1, 45. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496
“Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2704, īpašnieks Vārds Uzvārds darījuma akta noslēgšanai Jūrmalas pilsētas domē nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus, un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 “Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi” šādu grozījumu:

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai desmit darba dienu laikā pēc lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas un nostiprinājuma lūguma parakstīšanas nodrošināt pirkuma maksas 230 000 EUR apmērā samaksu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF