Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 37

protokols Nr. 1, 47. punkts

Par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā
Nr.1.1-16.3.1/1184

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 11.oktobra lēmumu Nr.178 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Bažciems 0405” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Bažciems 0405, Jūrmalā 39316 m2 platībā pašvaldības funkcijas pildīšanai – atkritumu apsaimniekošanas objektu attīstībai un būvniecībai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Bažciems 0405, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 022 0405, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 8.decembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000297137.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Domes) 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.995 “Par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0405 nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””” starp Domi un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” 2008.gada 2.decembrī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/1184 par zemesgabala Bažciems 0405 (Ventspils šoseja 61), Jūrmalā 39316 m2 platībā nomu līdz 2028.gada 18.novembrim sadzīves atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma būvniecībai.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000297137 SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” nostiprinātas nomas tiesības uz zemesgabalu līdz 2028.gada 18.novembrim.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 24.maija lēmumu Nr.101 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 11.oktobra lēmumā Nr.178 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Bažciems 0405” tika mainīta adrese zemesgabalam Bažciems 0405, Jūrmala, uz Ventspils šoseja 61, Jūrmala, kadastra Nr.1300 022 0405 (turpmāk – zemesgabals) un piešķirtas adreses uz zemesgabala esošām ēkām.

Domē 2021.gada 6.janvārī saņemts SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA” iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/21S-277) ar lūgumu veikt grozījumus noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184 iekļaujot tajā nosacījumu, ka nomniekam ir tiesības nodod apakšnomā daļu no nomā nodotā zemesgabala (kadastra Nr.13000220405) 104m2 platībā.

Saskaņā ar 2017.gada 14.martā starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA “Clean R” noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.1.2-16.4.3/259 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 4.1.20.punktu, uzņēmējam ir jāizveido vismaz viens Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām atbilstošs šķiroto atkritumu savākšanas laukums Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai atbilstoši 2017.gada 14.martā starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību SIA “Clean R” noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.1.2-16.4.3/259 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” nosacījumiem tiktu pildītas arī pašvaldības uzņemtās saistības, ir nepieciešams izdarīt grozījumus 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184 paredzot nomniekam tiesības nodot apakšnomā zemesgabala daļu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1184 5.1.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada 12.janvāra sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.8-2-3/3), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184 šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1.Līguma priekšmets.

IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā zemesgabalu Ventspils šoseja 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0405, 39316 m2 platībā, sadzīves atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma būvniecībai.”

1.2. Papildināt ar 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3. NOMNIEKAM ir tiesības nodot apakšnomā zemesgabala daļu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei, tikai komersantam, ar kuru IZNOMĀTĀJAM ir noslēgs līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās noslēgšanu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.37

(protokols Nr.1, 47.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

Par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184

Jūrmalā,

Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā

elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Dome), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums, no vienas puses, un

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”, reģistrācijas Nr. 40003525848, (turpmāk – NOMNIEKS) tās valdes locekļa Ērika Zaporožeca personā (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz 2008.gada 2.decembrī savstarpēji noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1184 (turpmāk – Līgums) 5.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __________ lēmumu Nr.____ “Par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184” (pielikums), vienojas izdarīt šādus grozījumu Līgumā:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1.Līguma priekšmets.

IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā zemesgabalu Ventspils šoseja 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0405, 39316 m2 platībā, sadzīves atkritumu pārkraušanas, šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma būvniecībai.”

2. Papildināt ar 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3. NOMNIEKAM ir tiesības nodot apakšnomā zemesgabala daļu šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei, tikai komersantam, ar kuru IZNOMĀTĀJAM ir noslēgs līgums p ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ”.

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

4. Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas .

5. Vienošanās ir sagatavot a latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz _ (_________) lapām un pielikumiem , parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu .

6. Vienošanās kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _____________ lēmuma Nr._____ “Par grozījumiem 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184” noraksts uz __ lapām .

7. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.67093816; e-pasts: pasts@jurmala.lv

(paraksts*)

Gatis Truksnis

NOMNIEKS

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”

Reģistrācijas Nr. 40003525848

Rīgas iela 1, Tukuma, LV-1046

Tālr.63123306;e-pasts:info@piejuraatkritumi.lv

(paraksts*)

Ēriks Zaporožecs

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Lejupielāde: DOC un PDF