Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 38

protokols Nr. 1, 48. punkts

Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1497
(Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 17.oktobra lēmumu Nr.365 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 2260” izveidots zemesgabals Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā, ar kopējo platību 14682 m2 Mellužu prospekta uzturēšanai posmā no Upes iela līdz Dārzu ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 2260 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 13.decembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 100000159268.

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.242 “Satiksmes ministrijas nolikums” 5.24.punktam un Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam Valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzdots par pienākumu Latvijā izveidot un uzturēt Nacionālā līmeņa elektromobiļu uzlādes staciju tīklu, realizējot Eiropas Savienības fonda projektu Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu (turpmāk – ETL) uzlādes infrastruktūras izveidošana”. Projekta noteiktais mērķis ir nacionāla līmeņa ETL uzlādes infrastruktūras objektu tīkla izveidošana, nodrošinot ETL lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā un novēršot ETL braukšanas attāluma ierobežojumu.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumu Nr.457 “Par zemesgabalu Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 2019.gada 8.oktobrī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1497 par zemesgabala Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 2260, daļas 50 m2 platībā nomu uz 10 gadiem elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas uzstādīšanai un uzturēšanai.

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2020.gada 7.jūlijā Jūrmalas pilsētas domei ir izdevusi Būvatļauju Nr.BIS-BV-4.5-2020-379(1594) “Autostāvvietu izbūvei pie Mellužu estrādes, Jūrmalā” un 2020.gada 18.decembrī izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Jūrmalas pilsētas domē 2021.gada 12.janvārī saņemts Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” iesniegums (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1-19/21S-600) ar lūgumu veikt grozījumus 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1497 precizējot grafisko pielikumu.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes un Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” realizējamos būvniecības projektus būtu nepieciešams mainīt elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas novietojumu zemesgabalā Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi ” 7. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 25.janvāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas novietojuma izmaiņas zemesgabala Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā, daļā 50 m2 platībā saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu (2.pielikums).

2. Izdarīt 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1497 šādu grozījumu:

“Aizstāt 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1497 2.pielikumu ar šī lēmuma 2.pielikumu.”

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanās noslēgšanu (1.pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt vienošanos.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 28.janvāra lēmumam Nr.38

(protokols Nr.1, 48.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumu 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1497

Jūrmalā

Līguma datums ir pēdējā pievienotā

elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Dome), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ________ lēmumu Nr._____ “Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)”, no vienas puses, un

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr.40003345734, kuras vārdā saskaņā ar valdes pilnvarojumu rīkojas tās valdes loceklis________________, (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz savstarpēji 2019.gada 8.oktobrī noslēgtā Zemes nomas līguma 1.2-16.3.1/1497 (turpmāk – Līgums) 4.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____________ lēmumu Nr._________ “Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)”, vienojas par šāda grozījuma izdarīšanu Līgumā:

1. Aizstāt Līguma 2.pielikumu ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ________ lēmuma Nr._____ “Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)” 2.pielikumu.

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas .

4. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz _ (_________) lapām ar pielikumu, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu .

5. Vienošanās kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums:

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ________ lēmums Nr._____ “Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)”” noraksts uz __ lapām .

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

e-pasts: pasts@jurmala.lv

(paraksts*)

Edgars Stobovs

NOMNIEKS

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Reģ. Nr. 40003345734

S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

e-pasts: rekini@csdd.gov.lv

(paraksts*)

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF