Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 169

protokols Nr. 5, 5. punkts

Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana
Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010
ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017. - 2026.gadam
apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” 23.punktam un 28.1.apakšpunktam, Kultūras ministrijas izstrādātajai metodikai “Objekta ilgtermiņa darbības stratēģijas satura apraksts”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra lēmumam Nr.613 “Par dalību Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (turpmāk – Projekts), kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.53 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”” paredzot Projekta īstenošanas laiku līdz 2021.gada 28.augustam, kā arī ņemot vērā 2021.gada 21.aprīļa Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/9), lai nodrošinātu Projektā izveidoto Jūrmalas pilsētas pašvaldības pakalpojumu darbību un apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt “Mellužu estrādes kompleksa ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam” (1.pielikums).

2. Uzdot Jūrmalas Kultūras centram katru gadu līdz 15.janvārim iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai 1.punktā minētās stratēģijas uzraudzības ziņojumu par iepriekšējo kalendāro gadu.

3. Apstiprināt “Ķemeru ūdenstorņa ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam” (2.pielikums).

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai katru gadu līdz 15.janvārim iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai 3.punktā minētās stratēģijas uzraudzības ziņojumu par iepriekšējo kalendāro gadu.

5. Apstiprināt “Kopīga sadarbības projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” stratēģija 2017.-2026.gadam” (3.pielikums).

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai 5.punktā minētās stratēģijas ieviešanu.

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei nodrošināt šī lēmuma publicitāti, kā arī 1., 3. un 5.punktā minēto stratēģiju pieejamību Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF