Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms (piedalās attālināti), Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs (piedalās attālināti), Larisa Loskutova (piedalās attālināti), Guntis Grūba, Jānis Lediņš (piedalās attālināti), Rolands Parasigs-Parasiņš (piedalās attālināti), Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs (piedalās attālināti)

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

(piedalās attālināti)

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

PII "Saulīte" vadītāja

Ineta Aroniete

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Centrālās bibliotēkas direktore

Sarmīte Brence

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks

Kaspars Platnieks

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

5.

Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu

7.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

12.

Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG-8198, atsavināšanu

13.

Par būves nojaukšanu Atbalss ielā 8, Jūrmalā

14.

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā

15.

Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

16.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

17.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

18.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

21.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

22.

Lēmums “Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

23.

Saistošie noteikumi “Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

24.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

25.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

26.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

27.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 1-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

28.

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

30.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

31.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

34.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

35.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

36.

Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu

37.

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

38.

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

39.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā

40.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

41.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā

42.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā

43.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā

44.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai

45.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

G.Truksnis noņem no sēdes darba kārtības jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.646 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr.56 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Un ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” noslēgumu

· Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

· Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 "Mācību mobilitātes skolu sektorā" (KA2) atklātā projektu konkursā

· Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 "Mācību mobilitātes skolu sektorā" (KA1) atklātā projektu konkursā

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

· Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, R.Sproģe, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

5.

Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu

7.

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

9.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

12.

Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG-8198, atsavināšanu

13.

Par būves nojaukšanu Atbalss ielā 8, Jūrmalā

14.

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā

15.

Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

16.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

17.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

18.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

20.

Lēmums “Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

21.

Saistošie noteikumi “Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

22.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

23.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

24.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

25.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 1-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

26.

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

27.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

28.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

29.

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

32.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

34.

Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu

35.

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

36.

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

37.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā

38.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

39.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā

40.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā

41.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā

42.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai

43.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

44.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” noslēgumu

45.

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

46.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 "Mācību mobilitātes skolu sektorā" (KA2) atklātā projektu konkursā

47.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 "Mācību mobilitātes skolu sektorā" (KA1) atklātā projektu konkursā

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

50.

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka” (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

5. Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010 ilgtermiņa darbības stratēģiju 2017.-2026.gadam apstiprināšanu.

6. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā apstiprināšanu.

7. Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā (lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

S.Brence

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā.

8. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.

9. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai” (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti papildinājumi saistošo noteikumu projektam, kā arī aicina deputātus atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 138600 EUR apmērā, ievērojot 25.02.2021. lēmumu Nr.95 “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu” , kā avotu piedāvājot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

11. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā.

12. Par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG-8198, atsavināšanu (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

K.Platnieks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs FG-8198, atsavināšanu.

13. Par būves nojaukšanu Atbalss ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Atbalss ielā 8, Jūrmalā.

14. Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā.

15. Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana (lēmums Nr.178)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana.

16. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.179)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

17. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.180)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

18. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.181)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

19. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.182)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

20. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem (lēmums Nr.183)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

21. Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

22. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.184)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-35, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

23. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.185)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-39, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

24. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.186)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

25. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 1-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.187)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Engures ielā 1-41, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

26. Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.188)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

27. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

28. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.190)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

29. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.191)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

34. Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.196)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu.

35. Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.197)

Ziņotājs:

S.Brauere ziņo, ka pēc zemesgabala īpašnieces lūguma, ir nepieciešams lēmumprojektā precizēt 1.punktu, kā arī līguma projekta 4.1., 5.3. un 5.7.punktu, kas ir saskaņots ar Juridiskā nodrošinājuma nodaļu.

Izsakās:

G.Grūba izsaka priekšlikumu izvērtēt iespēju vērsties tiesā par šī kopīpašuma izbeigšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

36. Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Adijāne jautā, vai lēmumprojekts ir sagatavots tādā redakcijā, kādā tas tika virzīts izskatīšanai uz Attīstības un vides jautājumu komiteju?

S.Brauere atbild, ka nē, jo Juridiskā nodrošinājuma nodaļa nesaskaņoja lēmuma projektu tādā redakcijā, kādā tas tika virzīts uz komiteju. Sagatavotajā lēmuma projektā ir iekļauta frāze par zemesgabala īpašnieka vēlmi atsavināt pašvaldībai piederošās ēkas. Jautājums par zemesgabala īpašnieka vēlmi atsavināt pašvaldībai piederošās ēkas 2018.gadā februārī un decembrī ir skatīts Mantu novērtēšanas un izsoļu komisijā, taču, tā kā zemesgabala īpašnieka iesniegtā attīstības iecere šajā zemesgabalā netika atbalstīta, jautājums nav tālāk virzīts.

A.Adijāne izsakās, ka ir saņēmusi citu informāciju par šo jautājumu.

G.Truksnis noņem lēmuma projektu no izskatīšanas.

37. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.198)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā.

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.199)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā.

39. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā.

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā.

41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā.

42. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

43. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu.

44. Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija" noslēgumu (lēmums Nr.205)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija" noslēgumu.

45. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

46. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 "Mācību mobilitātes skolu sektorā" (KA2) atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 "Mācību mobilitātes skolu sektorā" (KA2) atklātā projektu konkursā.

47. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 "Mācību mobilitātes skolu sektorā" (KA1) atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

I.Aroniete

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 "Mācību mobilitātes skolu sektorā" (KA1) atklātā projektu konkursā.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.209)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Talsu šosejā 31 k-8, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

49. Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.210)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

50. Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.211)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.212)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

52. Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā (lēmums Nr.213)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu zemesgabalā Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

Sēde slēgta plkst.12.35

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2021.gada 27.maijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 27.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF