Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 170

protokols Nr. 5, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu saraksta
ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras
sezonā apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par autoceļiem” 1.panta otro daļu, Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2.2.apakšpunktu, 10.2.apakšpunktu un 14.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības ielu un autoceļu sarakstu ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 16.oktobra līdz 15.aprīlim) un vasaras sezonā (no 16.aprīļa līdz 15.oktobrim) Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (ielu saraksts lēmuma pielikumā).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai trīs darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas pašvaldības interneta mājas lapā www.jurmala.lv publicēt informāciju par noteiktajām pašvaldības ielu uzturēšanas klasēm.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF