Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 192

protokols Nr. 5, 30. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7827, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 53,6 m2, kopīpašuma 5360/18290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6503 001, kopīpašuma 5360/18290 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6503 002, 1300 021 6503 003 un kopīpašuma 5360/18290 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6503, kura kopējā platība ir 1895 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), 2011.gada 20.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000015354 3.

Dzīvokļa īpašums Nr.3 ir četristabu dzīvoklis, kas atrodas koka konstrukcijas vienstāva dzīvojamā mājā, bez ērtībām, ar krāsns apkuri.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14./355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.3, konstatēja, ka telpas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Dzīvoklī ilgstoši nav veikts remonts. Dzīvokļa logi veci, nolietoti, sienas aplīmētas ar tapetēm (tapetes vecas, netīras), griesti nokvēpuši ar sodrējiem, grīdas virsklājs – preskartons, atsevišķās vietās bojāts, netīrs. Dzīvoklī ir krāsns apkure, kuras tehniskais stāvoklis nav nosakāms. Dzeramā ūdens ņemšanas vieta ir no pilsētas koplietošanas ūdens hidranta, kurš atrodas uz ielas. Dzīvokļa ieejas priekštelpā atrodas sausā tualete ar izsmeļamu aku. Dzīvoklī nepieciešams veikt telpu kapitālo remontu, tai skaitā ūdens apgādes un elektroapgādes sistēmas elementu remontu, jānodrošina ar ugunsdrošības dūmu detektoriem (2020.gada 9.decembra Apsekošanas akts Nr.8.1-27/24). Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs.

Lai dzīvokļa īpašumu Nr.3 pilnvērtīgi izmantotu, ēkā jāveic nepieciešamie remontdarbi, kas nodrošinātu telpu labiekārtojuma līmeni atbilstoši sanitāro normu prasībām. Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Ievērojot dzīvokļa tehnisko stāvokli, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “T.I.P. BŪVPROJEKTS” sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.3 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 17 972,01 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un ņemot vērā to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nelietderīgi būtu veikt remontdarbus, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komiteja 2021.gada 9.marta sēdē (protokola Nr.1.2-24/3) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.3 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.3 ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 31.martā

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2021.gada 4.aprīlī

5 200

9 049

6 161,04

Ievērojot to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja to apmērs pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr.3 tirgus vērtību, kā arī ievērojot to, ka no dzīvojamā mājā esošajiem pieciem dzīvokļiem četri dzīvokļi ir privatizēti un pašvaldībai pieder tikai viens dzīvoklis, Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.3, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.3 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu. Dzīvoklis Nr.3 ir brīvs un netiek izmantots no 2020.gada 28.novembra. Domes izdevumi, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma Nr.3 apsaimniekošanu, vidēji mēnesī ir 37 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkts noteic, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir - manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 8.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/4) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.3 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar Valsts zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību – 9 049 euro, izsoles soli – 634 euro, noapaļojot līdz veselam euro, un izsoles reģistrācijas maksu – 140 euro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 8.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/4), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7827, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 53,6 m2, kopīpašuma 5360/18290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6503 001, kopīpašuma 5360/18290 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6503 002, 1300 021 6503 003 un kopīpašuma 5360/18290 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6503, kura kopējā platība ir 1895 m2, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.3:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 9 049 euro (deviņi tūkstoši četrdesmit deviņi euro);

2.2. izsoles soli 634 euro (seši simti trīsdesmit četri euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.3 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.3 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF