Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 196

protokols Nr. 5, 34. punkts

Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā,
daļas nomu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 3501 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 2.oktobra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3584.

Iepirkuma rezultātā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “MERKS” 2021.gada 16.februārī noslēgts būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4/21-155 (turpmāk – Līgums) par būvdarbu veikšanu objektā “Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveide Kauguros” un objekta nodošanu ekspluatācijā.

Jūrmalas pilsētas domē 2021.gada 11.martā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MERKS” iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/21S-4360), par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā daļas 388 m2 platībā nomu būvlaukuma ofisa un tehnikas bāzes izvietošanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.350) 29.6.apakšpunktam nomas tiesību izsoli neorganizē, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots ielu (tās daļu) transporta būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi un ielas konstrukcijas atjaunošana, vai kas tiek izmantots nožogojumu, sastatņu, konteineru, estakāžu, būvmateriālu un dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju novietošanai, kuras saistītas ar minētajiem būvdarbiem.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikuma Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” nomas tiesību izsoli neorganizē, ja zemesgabalu iznomā pagaidu būvju izvietošanai uz būvniecības darbu laiku, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.350 30.4.apakšpunktu, ja neapbūvētu zemesgabalu iznomā šo noteikumu 29.6.apakšpunktā minētajā gadījumā, nomas maksu gadā nosaka atbilstoši neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas samaksai, bet ne mazāku par 28 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Neatkarīgā vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” 2021.gada 5.aprīlī noteiktā zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 3501 daļas 388 m2 platībā, tirgus nomas maksa gadā ir 450 euro. Papildus noteiktajai tirgus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Atbilstoši Līguma 2.1.3.apakšpunktā noteiktajam, pirms darbu uzsākšanas, ar nodošanas – pieņemšanas aktu būvobjekts un iesniegumā minētā zemes vienība tiks nodota būvuzņēmējam. 2021.gada 17.martā zemes vienība ar nodošanas pieņemšanas aktu nodota lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MERKS”, līdz ar to maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama no 2021.gada 17.marta.

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MERKS” 2021.gada 11.marta iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.6.apakšpunktu un 30.4.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada 23.marta sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.8-2-3/16) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MERKS”, reģistrācijas Nr.40003304295 zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3501, daļu 388 m2 platībā līdz 2022.gada 31.martam būvlaukuma biroja un tehnikas bāzes izvietošanai.

2. Noteikt zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3501, daļas 388 m2 platībā nomas maksu 450 euro gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Maksājumus par zemesgabala faktisko lietošanu veikt aprēķinot tos no 2021.gada 17.marta .

3. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MERKS”, kompensē Jūrmalas pilsētas domei pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vindeks” atlīdzības summu 266,20 euro apmērā.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt zemes nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 22.aprīļa lēmumam Nr.196

(protokols Nr.5, 34.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā

Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2021.gada ___________lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā daļas nomu”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MERKS”, reģistrācijas Nr.40003304295, tās valdes locekļa Vārds Uzvārds personā (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā daļas nomu” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 3501, daļu 388 m2 platībā (turpmāk – ZEMESGABALS) saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto ZEMESGABALA plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka ZEMESGABALS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. ZEMESGABLA lietošanas mērķis ir: būvlaukuma biroja un tehnikas bāzes izvietošana.

1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 2.oktobra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3584.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt NOMNIEKA darbību saistībā ar ZEMESGABALA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs iznomāt jebkādu citu zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā daļu citām personām;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM ZEMESGABALA labiekārtošanai un uzturēšanai ieguldītos finanšu līdzekļus, ja par to iepriekš nav noslēgta rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.

2.2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

2.2.1. NOMNIEKS ir tiesīgs reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā. Ja NOMNIEKS iesniedzis IZNOMĀTĀJAM lūgumu reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā, tad NOMNIEKS sedz visus ar to saistītos izdevumus. Līguma izbeigšanas gadījumā NOMNIEKS piecu darba dienu laikā veic visas nepieciešamās darbības zemesgrāmatā nostiprināto nomas tiesību dzēšanai un sedz ar to saistītās izmaksas;

2.2.2. NOMNIEKS ir tiesīgs nodot ZEMESGABALA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot ar ZEMESGABALA faktisko lietošanu saistītos Līguma noteikumus. NOMNIEKAM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM trīs cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. ZEMESGABALA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.3. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.4. NOMNIEKAM ir pienākums maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.5. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot ZEMESGABALA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā;

2.2.6. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.7. NOMNIEKAM ir pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, un pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas, ja tādi ir ZEMESGABALĀ;

2.2.8. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.9. NOMNIEKAM ir pienākums avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.10. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.11. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus NOMNIEKS izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei. NOMNIEKS apņemas informēt IZNOMĀTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez IZNOMĀTĀJA informēšanas, un pēc Līguma saistību izpildes iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.2.12. NOMNIEKAM ir pienākums jebkura Līguma darbības izbeigšanās veida gadījumā divu nedēļu laikā nodot ZEMESGABALU IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar nodošanas - pieņemšanas aktu;

2.2.13. NOMNIEKAM ir pienākums pēc Līguma termiņa beigām veikt ZEMESGABALA sakopšanu un zaļās zonas atjaunošanu.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA gada nomas maksu 450,00 euro (četri simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Līgumā noteikto ZEMESGABALA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (nomas maksa).

3.3. PUSES vienojas, ka maksājumu par ZEMESGABALA faktisko lietošanu par periodu no 2021.gada 17.marta līdz 2022.gada 31.martam, NOMNIEKS veic divu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

3.4. NOMNIEKS kompensē IZNOMĀTĀJAM pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 266,20 euro (divi simti sešdesmit seši euro un 20 centi) apmērā par ZEMESGABALA tirgus nomas maksas novērtēšanu. Maksājums tiek veikts divu nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV20PARX0002484571019.

3.5. IZNOMĀTĀJS rēķinu sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. IZNOMĀTĀJA sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. IZNOMĀTĀJS rēķinu elektroniski nosūta NOMNIEKAM uz e-pasta adresi: merks@merks.lv.

3.6. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.7. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par ZEMESGABALA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.8. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, IZNOMĀTĀJS aprēķina NOMNIEKAM nokavējuma procentus – 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3.9. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma procentu samaksāšanas.

3.10. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs piemērot NOMNIEKAM maksu par faktisko ZEMESGABALA lietošanu divkāršā apmērā no Līgumā noteikto nomas maksājumu apmēra dienā (gada nomas maksājumi/365) par katru maksājuma kavējuma dienu, kā arī pieprasīt NOMNIEKAM segt visa veida izdevumus, kādi IZNOMĀTĀJAM radīsies sakarā ar NOMNIEKA saistību neizpildi, ja Līguma darbībai beidzoties, NOMNIEKS kavē ZEMESGABALA nodošanu IZNOMĀTĀJAM vai nodod to neatbilstošā kārtībā.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir spēkā līdz 2022.gada 31.martam.

4.2. Līguma termiņš var tikt mainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties.

4.3. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

4.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstiski informējot NOMNIEKU desmit darba dienas iepriekš, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kā arī NOMNIEKA izdevumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:

4.4.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj Līguma nosacījumus;

4.4.2. NOMNIEKS bojā vai posta ZEMESGABALU vai arī izmanto ZEMESGABALU mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

4.4.3. Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē .

4.5. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 4.4.apakšpunktu, NOMNIEKAM ir pienākums demontēt ZEMESGABALĀ uzstādītos celtniecības vagoniņus/piekabes un atbrīvot ZEMESGABALU. C eltniecības vagoniņi/piekabes tiek demontēti un ZEMESGABALS atbrīvots par NOMNIEKA līdzekļiem.

4.6. NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot desmit dienas iepriekš. Šādā gadījumā NOMNIEKAM ir pienākums nojaukt visas viņam piederošos un uzstādītos celtniecības vagoniņus/piekabes u.c. aprīkojumu un atbrīvot ZEMESGABALU , ja PUSES nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz ZEMESGABALA pēc Līguma izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.

4.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji izbeigt Līgumu, pieprasīt demontēt ZEMESGABALĀ uzstādītos celtniecības vagoniņus/piekabes un atbrīvot ZEMESGABALU, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja ZEMESGABALS IZNOMĀTĀJAM nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.

4.8. Jebkādi apstākļi un Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nesamaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tai piecu darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Līgums ir saistošs PUŠU saistību un tiesību pārņēmējiem.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru PUSI septiņu dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __________ lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada _____________ lēmuma Nr. ____ “Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā daļas nomu” noraksts uz _ (______) lapas;

2.pielikums – zemesgabala plāns uz vienas lapas.


6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Tālr. 67093816; e-pasts: pasts@jurmala.lv

(paraksts*)

Edgars Stobovs

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MERKS”

Reģistrācijas Nr. 40003304295

Rūpniecības ielā 25 - 97, Rīgā, LV-1045

Tālr. 67373380; e-pasts: merks@merks.lv

(paraksts*)

Vārds Uzvārds

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Lejupielāde: DOC un PDF