Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 199

protokols Nr. 5, 38. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktam, zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu. Atbilstoši minētā likuma 9.panta trešajai daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1104, ar kopējo platību 17249 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas:

- ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1104 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Sporta ēkas (kods 1265), ar kopējo platību 107,60 m2;

- ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1104 004, kuras galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211), ar kopējo platību 154,40 m2;

- ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1104 005, kuras galvenais lietošanas veids ir Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251), ar kopējo platību 41,40 m2;

- ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1104 008, kuras galvenais lietošanas veids ir Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264), ar kopējo platību 7675 m2;

- ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1104 011, kuras galvenais lietošanas veids ir Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251), ar kopējo platību 44,80 m2 (turpmāk – Ēkas).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902)­.

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) būvvalde 2018.gada 27.martā ir izdevusi Būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2018-1344 (532) baseina ēkas lit.001, ēdnīcas/kluba lit.004, katlu mājas lit.005 pārbūvei/atjaunošanai un sanatorijas ēkas lit.008 pārbūvei par atpūtas iestādi. Būvatļaujā paredzētais Ēku galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211), izņemot katlu māju, kurai tiek saglabāts galvenais lietošanas veids Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251). Ar Domes būvvaldes 2020.gada 18.septembra lēmumu Nr.BIS-BV-4.10-2020-2059 (2153) “Par projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2018-1344 (532)” ir pagarināts projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš līdz 2023.gada 23.martam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 26.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras, esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Viesnīcu ēkas” […] zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām […] nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.43 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu Zemes vienība atrodas Jauktas apbūves un dzīvojamā teritorijā Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā (JK), kurā viens no atļautās izmantošanas veidiem ir atpūtas iestāde.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) neatbilst Būvatļaujā paredzētajam Ēku galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 14.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1104, ar kopējo platību 17249 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF