Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 210

protokols Nr. 5, 49. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2021.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.92 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7750, kas sastāv no dzīvokļa Nr.32 ar kopējo platību 33,2 m2, kopīpašuma 3320/218100 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009 001 un kopīpašuma 3320/218100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009, kura kopējā platība ir 1596 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.32), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja izsoles sākumcenu 15 300 euro (piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro), izsoles soli 1 071 euro (viens tūkstotis septiņdesmit viens euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro), kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.32 izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2021.gada 14.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma Nr.32 pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās trīs izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma “APLOKS” (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 19 584 euro (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro), kas paaugstināta par četriem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2021.gada 8.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 530 euro un 2021.gada 19.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 18 054 euro, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.32 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ar Domes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.92 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” apstiprināto Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2021.gada 14.aprīlī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7750, kas sastāv no dzīvokļa Nr.32 ar kopējo platību 33,2 m2, kopīpašuma 3320/218100 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009 001 un kopīpašuma 3320/218100 domājamām daļām no zemesgabala, kura kopējā platība ir 1596 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.32), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.32 izsoles uzvarētājam – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firma “APLOKS”, reģistrācijas Nr.40103104923, par pirkuma maksu 19 584 euro (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.32 pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.32 pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF