Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 22.aprīlīNr. 212

protokols Nr. 5, 51. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2021.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.91 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8575, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 ar kopējo platību 31,94 m2, kopīpašuma 3194/399431 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1718 001 un kopīpašuma 3194/399431 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1718, kura kopējā platība ir 1262 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.7), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja izsoles sākumcenu 15 900 euro (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti euro), izsoles soli 1 113 euro (viens tūkstotis viens simts trīspadsmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro), kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2021.gada 14.aprīlī notika dzīvokļa īpašuma Nr.7 pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās septiņi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.4 – Vārds Uzvārds (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 20 352 euro (divdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro), kas paaugstināta par četriem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2021.gada 8.aprīlī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 590 euro un 2021.gada 20.aprīlī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 18 762 euro, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.7 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ar Domes 2021.gada 25.februāra lēmumu NNr.91 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” apstiprināto Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/8 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2021.gada 14.aprīlī notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.7 Skolas ielā 37, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8575, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 ar kopējo platību 31,94 m2, kopīpašuma 3194/399431 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1718 001 un kopīpašuma 3194/399431 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1718, kura kopējā platība ir 1262 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.7), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.7 izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 20 352 euro (divdesmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.7 pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.7 pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF