Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 218

protokols Nr. 7, 3. punkts

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”
vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.11 “Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” nolikums” 34.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Inetu BĒRZIŅU (personas kods) Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja amatā ar 2021.gada 16.jūniju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF