Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 220

protokols Nr. 7, 5. punkts

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
“Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 31., 32.punktu un 9.pielikuma 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 64.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” 2021.gada 7.janvāra darba vides risku novērtējumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt speciālo piemaksu 10% (desmit procenti) apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos līdz 2021.gada 31.decembrim šādiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” amatiem:

1.1. Sociālais darbinieks;

1.2. Sociālais audzinātājs;

1.3. Aprūpētājs.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” direktoram izvērtēt piemaksas noteikšanu darbiniekiem pēc faktiskiem apstākļiem un sagatavot rīkojumu par speciālās piemaksas piešķiršanu darbiniekiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF