Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 13.augusta 354.lēmumu

2021.gada 27.maijāNr. 222

protokols Nr. 7, 7. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276
“Par Koku vērtēšanas komisiju”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra nolikuma Nr.26 “Koku vērtēšanas komisijas nolikums” 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.276 “Par Koku vērtēšanas komisiju” šādu grozījumu:

Izteikt 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.7. Agita Bērza – Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas galvenā dārzniece, komisijas locekle;”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis