Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 223

protokols Nr. 7, 8. punkts

Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts
integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”
noslēgumu

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu”, atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021.gada 2.marta vēstulei Nr.39-2-40.2/1593 “Par vienošanās Nr.10.1.3.0/18/TP/011 noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr.8 apstiprināšanu un noslēguma maksājuma veikšanu un vienpusējo paziņojumu par projekta attiecināmo izdevumu gala summu” (Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā reģistrēta 2021.gada 2.martā ar Nr.1.1-19/21S-3740) un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās attiecināmās izmaksas 32 768.27 euro (trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro un 27 centi) (2.pielikums “Projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” finanšu līdzekļu apguvi”), kur:

2.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 27 853.03 euro (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs euro un 3 centi);

2.2. valsts budžeta finansējums ir 4 915.24 euro (četri tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 24 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.223

(protokols Nr.7, 8.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta

Projekta Nr.

10.1.3.0/18/TP/011

Darbības programmas nosaukums:

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.10. prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”  10.1.3 specifiskais atbalsta mērķis “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju”

Pamata informācija

Projekta mērķis

Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas

Nodrošināta atlīdzība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāriem.

0,6 slodze

Nodrošināta atlīdzība Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sekretāram un tehniskajam sekretāram.

0,8 slodze

Ar Vienošanās grozījumiem Nr.2 tika palielināta slodze vērtēšanas komisijas sekretāram no 0,3 uz 0,5, lai palielinātu vērtēšanas komisijas kapacitāti projektu izvērtēšanai.

Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas - Ārējo ekspertu piesaiste, konsultāciju pakalpojumi

Piesaistīt ārējo ekspertu komplicētāku Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu izvērtēšanai.

1 iepirkums

Piesaistīts ārējais eksperts komplicētāku Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu izvērtēšanai.

1 iepirkums

Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas laikā tika veikti trīs vienošanās grozījumi:

1. 2019.gada 7.oktobra vienošanās Nr.10.1.3.0/18/TP/011 grozījumi Nr.1 (spēkā stājas 2019.gada 4.septembri).

Grozījumi tika veikti pamatojoties uz 20.02.2019. grozījumiem starp Jūrmalas pilsētas domi un Finanšu ministriju 11.11.2015. noslēgtajā Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, kas paredz deleģēt specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projektu iesniegumu vērtēšanu. Tāpat tika precizēts projekta īstenošanas laiks atbilstoši faktiskajam projekta uzsākšanas laikam.

Ņemot vērā, ka grozījumi neietekmēja kopējo projekta budžetu un īstenošanas termiņu - Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu” grozījumi netika veikti

2. 2020.gada 5.jūnija vienošanās Nr.10.1.3.0/18/TP/011 grozījumi Nr.2 (stājas spēkā 2020.gada 5.jūnijā).

Pamatojums grozījumiem - tika palielināta slodze vērtēšanas komisijas sekretāram no 0,3 uz 0,5, lai palielinātu vērtēšanas komisijas kapacitāti projektu izvērtēšanai.

Ņemot vērā, ka grozījumi neietekmēja kopējo projekta budžetu un īstenošanas termiņu - Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu” grozījumi netika veikti.

3. 2021.gada 2.marta vienošanās Nr.10.1.3.0/18/TP/011 grozījumi Nr.3.

Vienošanās grozījumus vienpersoniski akceptēja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes iesniegto noslēguma maksājuma pieprasījumu Nr.8. Grozījumu būtība bija definēt faktiskās projekta īstenošanas izmaksas, nosakot tās atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes iesniegtajam noslēguma maksājuma pieprasījumam Nr.8.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.01.2019.-31.12.2021.

01.01.2019.-31.12.2020.

Atbilstoši 2019.gada 2.janvāra Vienošanās Nr. Nr. 10.1.3.0/18/TP/011, kas noslēgta starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2019.gads

2020.gads

2021.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas - Ārējo ekspertu piesaiste, konsultāciju pakalpojumi

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Grozījumi īstenošanas termiņā veikti atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumam Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu” (grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra 540.lēmumu). Projekts tika noslēgts ātrāk, jo Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisija bija izvērtējusi visus integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumus līdz 2020.gada beigām.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2019.gads

2020.gads

2021.gads

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas

x

x

x

x

x

x

x

x

Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumu izmaksas - Ārējo ekspertu piesaiste, konsultāciju pakalpojumi

x

x

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja:

01.01.2019. - 23.02.2020. Ieva Strazdiņa, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja p.i.

24.02.2020. - 31.12.2020. Ieva Šponberga, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 32 768.27 EUR sākotnēji plānoto 45 158 ,00 EUR vietā, atbilstoši faktiski veiktajiem algu maksājumiem un saņemtajiem pakalpojumiem no piesaistītā ārējā eksperta.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka vērtēšanas komisija savus pienākumus veica savlaicīgi, izvērtējot visus integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumus līdz 2020.gada beigām, līdz ar to projekta mērķis tika sasniegts un bija iespējams projektu noslēgt ātrāk, kā tika plānots.

Projektā, kur tiek paredzētas personāla izmaksas, plānojot budžetu, tas jāplāno maksimāli elastīgs un ar rezervēm noteiktos ekonomiskās klasifikācijas kodos, lai pie neplānotas darbinieku prombūtnes nebūtu jāvirza steidzami budžeta grozījumi.


Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF