Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 224

protokols Nr. 7, 9. punkts

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 10.februārī ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas muzeja, reģ.Nr.90000056408 (turpmāk – Muzejs) 2021.gada 28.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.1.1-1.2/34) par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Vārds Uzvārds, personas kods, šādā sastāvā (gleznas):

1) “Sarkanā saule”, autors Valdis Bušs, gads nezināms, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

2) “Bez nosaukuma”, autors Valdis Bušs, gads nezināms, vērtība 600,00 euro (seši simti euro un 00 centi);

3) “Pēdējais sniegs”, autors Valdis Bušs, 1987.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

4) “Piņķi”, autors Valdis Bušs, 1997.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

5) “Lauku ziedi”, autors Valdis Bušs, 1978.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

6) “Sašķeltais laiks”, autors Valdis Bušs, 1982.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

7) “Ziemas saule”, autors Valdis Bušs, 1992.gads, vērtība 1100,00 euro (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi);

8) “Darbnīcā”, autors Valdis Bušs, 1994.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

9) “Saruna”, autors Valdis Bušs, 1996.gads, vērtība 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi);

10) “Pēc vētras”, autors Valdis Bušs, 2001.gads, vērtība 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi);

11) “Zaļie punkti”, autors Valdis Bušs, 2014.gads, vērtība 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);

12) “Svešinieks”, autors Valdis Bušs, 2010.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

13) “Līcis”, autors Valdis Bušs, 2014.gads, vērtība 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);

14) “Bez nosaukuma/lauku ziedu pušķis”, autors Valdis Bušs, 1976.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

15) “Saule un jūra”, autors Valdis Bušs, 2011.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

16) “Pie jūras”, autors Valdis Bušs, 2011.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

17) “Zilā”, autors Valdis Bušs, 2007.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

18) “Sarkangalvīte un vilks”, autors Valdis Bušs, gads nezināms, vērtība 900,00 euro (deviņi simti euro un 00 centi);

19) “Vētrainā jūra”, autors Valdis Bušs, 2010.gads, vērtība 1100,00 euro (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi);

20) “Atmoda”, autors Valdis Bušs, 1971.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

21) “Parīzē II”, autors Valdis Bušs, 1986.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

22) “Kastaņi”, autors Valdis Bušs, 1998.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

23) “Sapnis”, autors Valdis Bušs, 1998.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

24) “Bez nosaukuma”, autors Valdis Bušs, 1970.gads, vērtība 650,00 euro (seši simti piecdesmit euro un 00 centi);

25) “Dauka”, autors Valdis Bušs, 2012.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

26) “Sarkanā saule”, autors Valdis Bušs, 1999.gads, vērtība 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);

27) “Ainava ar kokiem”, autors Valdis Bušs, 1975.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

28) “Vējā”, autors Valdis Bušs, 1984.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

29) “Venēcija”, autors Valdis Bušs, 2008.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

30) “Pavasaris”, autors Valdis Bušs, 1975.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

31) “Augļi”, autors Valdis Bušs, 1982.gads, vērtība 700,00 euro (septiņi simti euro un 00 centi);

32) “Kjeāsen”, autors Valdis Bušs, 1994.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

33) “Uzticība”, autors Valdis Bušs, 2005.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

34) “Saule mirdzumā”, autors Valdis Bušs, 2012.gads, vērtība 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);

35) “Pamestais arkls”, autors Valdis Bušs, 2008.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

36) “Izpostītā māja”, autors Valdis Bušs, 2009.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

37) “Nogremdētā laiva”, autors Valdis Bušs, 2009.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

38) “Saule un jūra”, autors Valdis Bušs, 2011.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

39) “Upe”, autors Valdis Bušs, 2002.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

40) “Koki”, autors Valdis Bušs, 1984.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

41) “Bez nosaukuma”, autors Valdis Bušs, 1982.gads, vērtība 700,00 euro (septiņi simti euro un 00 centi);

42) “Zveja”, autors Valdis Bušs, 1985.gads, vērtība 900,00 euro (deviņi simti euro un 00 centi);

43) “Karnevāls”, autors Valdis Bušs, 2002.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

44) “Sloka”, autors Valdis Bušs, 1982.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

45) “Pārdaugava”, autors Valdis Bušs, 1975.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

46) “Klusā daba”, autors Valdis Bušs, 1985.gads, vērtība 700,00 euro (septiņi simti euro un 00 centi);

47) “Klusā daba. Sēnes”, autors Valdis Bušs, 1980.gads, vērtība 800,00 euro (astoņi simti euro un 00 centi);

48) “Viensētas”, autors Valdis Bušs, 1973.gads, vērtība 800,00 euro (astoņi simti euro un 00 centi);

49) “Koki”, autors Valdis Bušs, 2010.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

50) “Nemiers”, autors Valdis Bušs, 1990.gads, vērtība 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi).

Ziedojuma (dāvinājuma) kopējā vērtība saskaņā ar Muzeja sniegto informāciju ir 44450,00 euro (četrdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 00 centi).

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kā arī koleģiālā institūcija, var pieņemt ziedojumu publiskas personas institūcijas vārdā, ja ziedojuma pieņemšana valsts amatpersonai nerada interešu konfliktu un neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju. Ievērojot šā panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, un ņemot vērā šā panta piektās daļas nosacījumus, ka pirms ziedojuma pieņemšanas valsts amatpersona vai koleģiālā institūcija izvērtē, vai publiskas personas institūcijai attiecībā uz ziedotāju divus gadus pēc ziedojuma pieņemšanas varētu iestāties pienākums izdot administratīvos aktus, izņemot obligātos administratīvos aktus, veikt uzraudzības vai kontroles funkcijas un vai ziedojuma pieņemšana varētu radīt interešu konfliktu vai ierobežot publiskas personas institūcijas normatīvajos aktos noteikto funkciju vai uzdevumu izpildi, var pieņemt ziedojumu, bet pirms ziedojuma pieņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja. Atbilstoši minētā panta pirmajai daļai par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma finanšu līdzekļu, preces vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem.

Mākslinieka Valda Buša gleznu kolekcijā ir pārstāvēti darbi no 20.gadsimta 70.gadu sākuma līdz 21.gadsimta sākumam - mākslinieka beidzamajiem darbiem. Kolekciju raksturo izteikta žanru daudzveidība - klusā daba, portrets, akts, lauku ainava, pilsētas skati, arī jūra, minētais dāvinājums ir vērtīgs ieguvums Muzeja krājuma papildināšanai.

Saskaņā ar Domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 12.2.apakšpunktu, pamatojoties uz Pašvaldības iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu, lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) virs 1500 euro pieņem pašvaldība (lēmējinstitūcija), ņemot vērā Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) atzinumu.

Komisija 2021.gada 23.aprīļa sēdē (sēdes protokols Nr.1.1-57.7/2) atbalstīja iesniegumā minētā ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, nododot Muzejam un iekļaujot tā bilancē, muzeja krājuma papildināšanai.

Dome, izvērtējot Muzeja sniegto informāciju un Komisijas 2021.gada 23.aprīļa sēdes protokolā norādīto, nav konstatējusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, lai ziedojums (dāvinājums) nevarētu tikt pieņemts.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 12.2.apakšpunktu, Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas 2021.gada 23.aprīļa sēdes atzinumu (sēdes protokols Nr.1.1-57.7/2), Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevumaU3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā no Vārds Uzvārds, personas kods, ziedojumu (dāvinājumu) - gleznas, iekļaujot tās Muzeja bilancē par kopējo vērtību 44450,00 euro (četrdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 00 centi), tajā skaitā:

1.1. “Sarkanā saule”, autors Valdis Bušs, gads nezināms, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.2. “Bez nosaukuma”, autors Valdis Bušs, gads nezināms, vērtība 600,00 euro (seši simti euro un 00 centi);

1.3. “Pēdējais sniegs”, autors Valdis Bušs, 1987.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.4. “Piņķi”, autors Valdis Bušs, 1997.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.5. “Lauku ziedi”, autors Valdis Bušs, 1978.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.6. “Sašķeltais laiks”, autors Valdis Bušs, 1982.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.7. “Ziemas saule”, autors Valdis Bušs, 1992.gads, vērtība 1100,00 euro (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi);

1.8. “Darbnīcā”, autors Valdis Bušs, 1994.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.9. “Saruna”, autors Valdis Bušs, 1996.gads, vērtība 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi);

1.10. “Pēc vētras”, autors Valdis Bušs, 2001.gads, vērtība 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi);

1.11. “Zaļie punkti”, autors Valdis Bušs, 2014.gads, vērtība 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);

1.12. “Svešinieks”, autors Valdis Bušs, 2010.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.13. “Līcis”, autors Valdis Bušs, 2014.gads, vērtība 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);

1.14. “Bez nosaukuma/lauku ziedu pušķis”, autors Valdis Bušs, 1976.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.15. “Saule un jūra”, autors Valdis Bušs, 2011.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.16. “Pie jūras”, autors Valdis Bušs, 2011.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.17. “Zilā”, autors Valdis Bušs, 2007.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.18. “Sarkangalvīte un vilks”, autors Valdis Bušs, gads nezināms, vērtība 900,00 euro (deviņi simti euro un 00 centi);

1.19. “Vētrainā jūra”, autors Valdis Bušs, 2010.gads, vērtība 1100,00 euro (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi);

1.20. “Atmoda”, autors Valdis Bušs, 1971.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.21. “Parīzē II”, autors Valdis Bušs, 1986.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.22. “Kastaņi”, autors Valdis Bušs, 1998.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.23. “Sapnis”, autors Valdis Bušs, 1998.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.24. “Bez nosaukuma”, autors Valdis Bušs, 1970.gads, vērtība 650,00 euro (seši simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.25. “Dauka”, autors Valdis Bušs, 2012.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.26. “Sarkanā saule”, autors Valdis Bušs, 1999.gads, vērtība 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);

1.27. “Ainava ar kokiem”, autors Valdis Bušs, 1975.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.28. “Vējā”, autors Valdis Bušs, 1984.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.29. “Venēcija”, autors Valdis Bušs, 2008.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.30. “Pavasaris”, autors Valdis Bušs, 1975.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.31. “Augļi”, autors Valdis Bušs, 1982.gads, vērtība 700,00 euro (septiņi simti euro un 00 centi);

1.32. “Kjeāsen”, autors Valdis Bušs, 1994.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.33. “Uzticība”, autors Valdis Bušs, 2005.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.34. “Saule mirdzumā”, autors Valdis Bušs, 2012.gads, vērtība 1200,00 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi);

1.35. “Pamestais arkls”, autors Valdis Bušs, 2008.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.36. “Izpostītā māja”, autors Valdis Bušs, 2009.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.37. “Nogremdētā laiva”, autors Valdis Bušs, 2009.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.38. “Saule un jūra”, autors Valdis Bušs, 2011.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.39. “Upe”, autors Valdis Bušs, 2002.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.40. “Koki”, autors Valdis Bušs, 1984.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.41. “Bez nosaukuma”, autors Valdis Bušs, 1982.gads, vērtība 700,00 euro (septiņi simti euro un 00 centi);

1.42. “Zveja”, autors Valdis Bušs, 1985.gads, vērtība 900,00 euro (deviņi simti euro un 00 centi);

1.43. “Karnevāls”, autors Valdis Bušs, 2002.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.44. “Sloka”, autors Valdis Bušs, 1982.gads, vērtība 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.45. “Pārdaugava”, autors Valdis Bušs, 1975.gads, vērtība 850,00 euro (astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.46. “Klusā daba”, autors Valdis Bušs, 1985.gads, vērtība 700,00 euro (septiņi simti euro un 00 centi);

1.47. “Klusā daba. Sēnes”, autors Valdis Bušs, 1980.gads, vērtība 800,00 euro (astoņi simti euro un 00 centi);

1.48. “Viensētas”, autors Valdis Bušs, 1973.gads, vērtība 800,00 euro (astoņi simti euro un 00 centi);

1.49. “Koki”, autors Valdis Bušs, 2010.gads, vērtība 950,00 euro (deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.50. “Nemiers”, autors Valdis Bušs, 1990.gads, vērtība 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi).

2. Muzejam sagatavot un virzīt uz parakstīšanu ziedojuma (dāvinājuma) līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF