Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 225

protokols Nr. 7, 10. punkts

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 10.februārī ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas muzeja, reģ.Nr.90000056408 (turpmāk – Muzejs) 2021.gada 28.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.1.1-1.2/35) par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Mairas Veisbārdes, personas kods, šādā sastāvā (grafikas):

1) “Venus Foecunda”, autors Designed by (inventor) Fransua Hutins (ap 1685-1758) gleznotājs, gravieris, Mišels Sorello (1700-1765) etcher – gravieris, 1743.gads Roma, vērtība 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

2) “Magnorum soboles regum, parituraque reges”, autors Designed by (inventor) Pjērs Ignāsijs Parocels (1702-1775) gleznotājs, gravieris, Mišels Sorello (1700-1765) etcher – gravieris, 1740.gads Roma, vērtība 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

3) “Uliss (Odisejs) un sirēnas”, autors Designed by (inventor) Fransua Hutins (ap1685-1758) gleznotājs, gravieris, 1742.gads Roma, vērtība 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

4) “Akts 1”, autors Andris Bērziņš, 2017.gads, vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

5) “Akts 2”, autors Andris Bērziņš, vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

6) “Akts 1”, autors Marģers Vītoliņš, 1990.gads, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

7) “Akts 2”, autors Marģers Vītoliņš, 1989.gads, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

8) “Akts 3”, autors Marģers Vītoliņš, 20.gadsimta 80.-90.gadi, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

9) “Staburaga šodiena”, autors Marģers Vītoliņš, 1989.gads, vērtība 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro un 00 centi);

10) “Pirmās vagas”, no cikla Purvu nebūs, autors Pēteris Upītis, 1957.gads vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

11) “Stalti jāja mēnestiņš”, autors Zigurds Zuze, 1987.gads, vērtība 40,00 euro (četrdesmit euro un 00 centi);

12) “Spāres ainava novembrī”, autore Ritma Zikmane Lagzdiņa, 1985.gads, vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

13) “Dejotāja”, autors Ž.Tauriņš, 20.gadsimta 30.gadi, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

14) “Māja Slokā, Dzirnavu ielā”, autore Maira Veisbārde, 2010.gads, vērtība 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi);

15) “Sloka, Ķeguma ielā”, autore Maira Veisbārde, 2010.gads, vērtība 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi);

16) “Vasaras kafejnīca Jūrmalā”, autore Maira Veisbārde, 2010.gads, vērtība 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi);

17) “Akts”, autore Maira Veisbārde, 2009.gads, vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

18) “Kafejnīca Jomas ielā”, autore Maira Veisbārde, 2010.gads, vērtība 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi);

19) “Ūdensrozes”, autore Maira Veisbārde; 2011.gads, vērtība 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi);

20) “Puķu lauks”, autore Rikka Hantamakki, 04.08.2009.gads, Jūrmala, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

21) “Ūdensrozes”, autore Rikka Hantamakki 03.08.2009.gads, Jūrmala, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi).

Ziedojuma (dāvinājuma) kopējā vērtība saskaņā ar Muzeja sniegto informāciju ir 1635,00 euro (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi).

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kā arī koleģiālā institūcija, var pieņemt ziedojumu publiskas personas institūcijas vārdā, ja ziedojuma pieņemšana valsts amatpersonai nerada interešu konfliktu un neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju. Ievērojot šā panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, un ņemot vērā šā panta piektās daļas nosacījumus, ka pirms ziedojuma pieņemšanas valsts amatpersona vai koleģiālā institūcija izvērtē, vai publiskas personas institūcijai attiecībā uz ziedotāju divus gadus pēc ziedojuma pieņemšanas varētu iestāties pienākums izdot administratīvos aktus, izņemot obligātos administratīvos aktus, veikt uzraudzības vai kontroles funkcijas un vai ziedojuma pieņemšana varētu radīt interešu konfliktu vai ierobežot publiskas personas institūcijas normatīvajos aktos noteikto funkciju vai uzdevumu izpildi, var pieņemt ziedojumu, bet pirms ziedojuma pieņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja. Atbilstoši minētā panta pirmajai daļai par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma finanšu līdzekļu, preces vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem.

Grafikas ir nozīmīgas liecības par sava laika Jūrmalas kultūras dzīvi, tās papildinās Muzeja grafikas krājumu ar 20.gadsimta darbiem, tādējādi tās ir vērtīgs ieguvums Muzeja mākslas krājuma papildināšanai.

Saskaņā ar Domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 12.2.apakšpunktu, pamatojoties uz Pašvaldības iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu, lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) virs 1500 euro pieņem pašvaldība (lēmējinstitūcija), ņemot vērā Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) atzinumu.

Komisija 2021.gada 23.aprīļa sēdē (sēdes protokols Nr.1.1-57.7/2) atbalstīja iesniegumā minētā ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, nododot Muzejam un iekļaujot tā bilancē, muzeja krājuma papildināšanai.

Dome, izvērtējot Muzeja sniegto informāciju un Komisijas 2021.gada 23.aprīļa sēdes protokolā norādīto, nav konstatējusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, lai ziedojums (dāvinājums) nevarētu tikt pieņemts.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 12.2.apakšpunktu, Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas 2021.gada 23.aprīļa sēdes atzinumu (sēdes protokols Nr.1.1-57.7/2), Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā no Mairas Veisbārdes, personas kods, ziedojumu (dāvinājumu) - grafikas, iekļaujot tās Muzeja bilancē par kopējo vērtību 1635,00 euro (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi), tajā skaitā:

1.1. “Venus Foecunda”, autors Designed by (inventor) Fransua Hutins (ap 1685-1758) gleznotājs, gravieris, Mišels Sorello (1700-1765) etcher – gravieris, 1743.gads Roma, vērtība 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

1.2. “Magnorum soboles regum, parituraque reges”, autors Designed by (inventor) Pjērs Ignāsijs Parocels (1702-1775) gleznotājs, gravieris, Mišels Sorello (1700-1765) etcher – gravieris, 1740.gads Roma, vērtība 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

1.3. “Uliss (Odisejs) un sirēnas”, autors Designed by (inventor) Fransua Hutins (ap1685-1758) gleznotājs, gravieris, 1742.gads Roma, vērtība 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 00 centi);

1.4. “Akts 1”, autors Andris Bērziņš, 2017.gads, vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

1.5. “Akts 2”, autors Andris Bērziņš, vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

1.6. “Akts 1”, autors Marģers Vītoliņš, 1990.gads, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

1.7. “Akts 2”, autors Marģers Vītoliņš, 1989.gads, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

1.8. “Akts 3”, autors Marģers Vītoliņš, 20.gadsimta 80.-90.gadi, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

1.9. “Staburaga šodiena”, autors Marģers Vītoliņš, 1989.gads, vērtība 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro un 00 centi);

1.10. “Pirmās vagas”, no cikla Purvu nebūs, autors Pēteris Upītis, 1957.gads vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

1.11. “Stalti jāja mēnestiņš”, autors Zigurds Zuze, 1987.gads, vērtība 40,00 euro (četrdesmit euro un 00 centi);

1.12. “Spāres ainava novembrī”, autore Ritma Zikmane Lagzdiņa, 1985.gads, vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

1.13. “Dejotāja”, autors Ž.Tauriņš, 20.gadsimta 30.gadi, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

1.14. “Māja Slokā, Dzirnavu ielā”, autore Maira Veisbārde, 2010.gads, vērtība 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi);

1.15. “Sloka, Ķeguma ielā”, autore Maira Veisbārde, 2010.gads, vērtība 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi);

1.16. “Vasaras kafejnīca Jūrmalā”, autore Maira Veisbārde, 2010.gads, vērtība 70,00 euro (septiņdesmit euro un 00 centi);

1.17. “Akts”, autore Maira Veisbārde, 2009.gads, vērtība 80,00 euro (astoņdesmit euro un 00 centi);

1.18. “Kafejnīca Jomas ielā”, autore Maira Veisbārde, 2010.gads, vērtība 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi);

1.19. “Ūdensrozes”, autore Maira Veisbārde; 2011.gads, vērtība 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi);

1.20. “Puķu lauks”, autore Rikka Hantamakki, 04.08.2009.gads, Jūrmala, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi);

1.21. “Ūdensrozes”, autore Rikka Hantamakki 03.08.2009.gads, Jūrmala, vērtība 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi).

2. Muzejam sagatavot un virzīt uz parakstīšanu ziedojuma (dāvinājuma) līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF