Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 226

protokols Nr. 7, 11. punkts

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 10.februārī ir saņēmusi Jūrmalas pilsētas muzeja, reģ.Nr.90000056408 (turpmāk – Muzejs) 2021.gada 28.janvāra iesniegumu ( reģ.Nr.1.1-1.2/33) par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no Agneses Krastenbergas, personas kods, šādā sastāvā (gleznas):

1) “Ziedi saulē”, autore Edīte Krastenberga, 1962.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

2) “Kāršu rozes dārzā”, autore Edīte Krastenberga, 1998.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

3) “Daugava pie Lielvārdes”, autore Edīte Krastenberga, ap 1977.gadu, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

4) “Ziedonī”, autore Edīte Krastenberga, ap 1960.gadu, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

5) “Ziemā (ieliņa Pļaviņās)”, autore Edīte Krastenberga, 1969.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

6) “Pagalms ziemā (ar veļu)”, autore Edīte Krastenberga, 1962.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

7) “Studija. Zilais un dzeltenais”, autore Edīte Krastenberga, 1961.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

8) “Rudens pie Pļaviņām”, autore Edīte Krastenberga, 1977.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

9) “Koku pludināšana”, autore Edīte Krastenberga, ap 1957.gadu, vērtība 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi);

10) “Klusā daba”, autore Edīte Krastenberga, 1953.gads, vērtība 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi).

Ziedojuma (dāvinājuma) kopējā vērtība saskaņā ar Muzeja sniegto informāciju ir 2400,00 euro (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi).

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otrā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kā arī koleģiālā institūcija, var pieņemt ziedojumu publiskas personas institūcijas vārdā, ja ziedojuma pieņemšana valsts amatpersonai nerada interešu konfliktu un neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju. Ievērojot šā panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, un ņemot vērā šā panta piektās daļas nosacījumus, ka pirms ziedojuma pieņemšanas valsts amatpersona vai koleģiālā institūcija izvērtē, vai publiskas personas institūcijai attiecībā uz ziedotāju divus gadus pēc ziedojuma pieņemšanas varētu iestāties pienākums izdot administratīvos aktus, izņemot obligātos administratīvos aktus, veikt uzraudzības vai kontroles funkcijas un vai ziedojuma pieņemšana varētu radīt interešu konfliktu vai ierobežot publiskas personas institūcijas normatīvajos aktos noteikto funkciju vai uzdevumu izpildi, var pieņemt ziedojumu, bet pirms ziedojuma pieņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja. Atbilstoši minētā panta pirmajai daļai par ziedojumu šā likuma izpratnē uzskatāma finanšu līdzekļu, preces vai pakalpojumu bezatlīdzības atvēlēšana (nodošana) noteiktiem mērķiem.

Tā kā mākslinieces Edītes Krastenbergas darbiem ir augsta mākslinieciskā vērtība un tie ir nozīmīga mūsdienu mākslas sastāvdaļa, dāvinājums ir vērtīgs ieguvums Muzeja krājuma papildināšanai.

Saskaņā ar Domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 12.2.apakšpunktu, pamatojoties uz Pašvaldības iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu, lēmumu par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) virs 1500 euro pieņem pašvaldība (lēmējinstitūcija), ņemot vērā Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) atzinumu.

Komisija 2021.gada 23.aprīļa sēdē (sēdes protokols Nr.1.1-57.7/2) atbalstīja iesniegumā minētā ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, nododot Muzejam un iekļaujot tā bilancē, muzeja krājuma papildināšanai.

Dome, izvērtējot Muzeja sniegto informāciju un Komisijas 2021.gada 23.aprīļa sēdes protokolā norādīto, nav konstatējusi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, lai ziedojums (dāvinājums) nevarētu tikt pieņemts.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija nolikuma Nr.30 “Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums” 12.2.apakšpunktu, Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas 2021.gada 23.aprīļa sēdes atzinumu (sēdes protokols Nr.1.1-57.7/2), Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam, rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā no Agneses Krastenbergas, personas kods, ziedojumu (dāvinājumu) - gleznas, iekļaujot tās Muzeja bilancē par kopējo vērtību 2400,00 euro (divi tūkstoši četri simti euro, 00 centi), tajā skaitā:

1.1. “Ziedi saulē”, autore Edīte Krastenberga, 1962.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.2. “Kāršu rozes dārzā”, autore Edīte Krastenberga, 1998.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.3. “Daugava pie Lielvārdes”, autore Edīte Krastenberga, ap 1977.gadu, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.4. “Ziedonī”, autore Edīte Krastenberga, ap 1960.gadu, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.5. “Ziemā (ieliņa Pļaviņās)”, autore Edīte Krastenberga, 1969.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.6. “Pagalms ziemā (ar veļu)”, autore Edīte Krastenberga, 1962.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.7. “Studija. Zilais un dzeltenais”, autore Edīte Krastenberga, 1961.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.8. “Rudens pie Pļaviņām”, autore Edīte Krastenberga, 1977.gads, vērtība 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi);

1.9. “Koku pludināšana”, autore Edīte Krastenberga, ap 1957.gadu, vērtība 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi);

1.10. “Klusā daba”, autore Edīte Krastenberga, 1953.gads, vērtība 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi).

2. Muzejam sagatavot un virzīt uz parakstīšanu ziedojuma (dāvinājuma) līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF