Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 227

protokols Nr. 7, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pieteikuma apstiprināšanu iesniegšanai
Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras
galvaspilsēta” 2027.gadam Latvijā

Kultūras ministrija 2020.gada 4.augustā ir izsludinājusi Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasi saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 28. jūlija noteikumu Nr.464 “Kārtība, kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027.gadam” (turpmāk – MK noteikumi) 2.punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Lēmuma Nr.445/2014/ES, ar ko izveido Eiropas Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033.gadam (turpmāk – Lēmums Nr.445/2014/ES). Saskaņā ar Lēmuma Nr.445/2014/ES pielikumā esošo kalendāru 2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas pilsētai. Saskaņā ar MK noteikumiem pilsētu pašvaldības ir tiesīgas 10 mēnešu laikā no MK noteikumu izsludināšanas brīža līdz 2021.gada 4.jūnijam iesniegt Kultūras ministrijai pieteikumu par pilsētas dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas konkursā (turpmāk – pieteikums).

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 16.novembrī izdeva rīkojumu Nr.11.-14/20-294 par darba grupas izveidi, kas ir sagatavojusi Jūrmalas pilsētas pieteikumu iesniegšanai Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadam, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kas atbilst Lēmumā Nr.445/2014/ES noteiktajiem kritērijiem, un arī informācijai par atlases procedūru.

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas esošo daudzveidīgo kultūras piedāvājumu, tā attīstības potenciālu un uzsāktos projektus, kultūras infrastruktūru, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma resursu, starptautisko sadarbību kultūras jomā un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam Rīcības virziena R.3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti: Nr.193. “Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitātes un konkurētspējas nostiprināšana” un Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 2.rīcības virziena “Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība Jūrmalā: kvalitatīva un sistemātiska kultūras piedāvājuma veidošana dažādām mērķauditorijas grupām vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā” uzdevuma U2.2. “Nostiprināt Jūrmalas kā kultūras un mākslas pilsētas identitāti un konkurētspēju” pasākumam P2.1.3. “Jūrmalu kā kūrortpilsētu pozicionējošu ikgadēju profesionālās mākslas festivālu un pasākumu rīkošana vai līdzfinansēšana”, uzdevuma U2.3. “Attīstīt starptautisko sadarbību, popularizējot Jūrmalu kā Baltijas lielāko kūrortpilsētu ar kvalitatīvu kultūras piedāvājumu” pasākumam P2.3.1. “Kultūras sadarbības attīstīšana ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām un citiem starptautiskiem partneriem” un uzdevuma P1.9. “Kūrorta un tikšanās vietas tēla veidošana” aktivitāti Nr.53 “Jūrmalas pilsētas zīmola integrētās komunikācijas kampaņu un pilsētas mārketinga aktivitāšu īstenošana” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt darba grupas sagatavoto Jūrmalas pilsētas pieteikumu Eiropas Savienības rīcības konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027.gadam Latvijā (pielikums).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai līdz 2021.gada 4.jūnijam iesniegt 1.punktā apstiprināto pieteikumu Kultūras ministrijā.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF