Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 247

protokols Nr. 7, 37. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmuma Nr.287
“Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas
Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 18.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.287 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” (turpmāk – Lēmums). Lēmuma lemjošās daļas 1.punktā dzīvojamai ēkai (kadastra apzīmējums 1300 014 1011 001) Peldu ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – Ēka) tika noteikts cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas statuss un saistībā ar piešķirto statusu, Lēmuma lemjošās daļas 2.punktā Ēkai tika noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme. Lēmuma lemjošās daļas 3.punktā nekustamā īpašuma Peldu ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – Nekustamais īpašums) īpašniekam tika uzdots līdz 2020.gada 30.oktobrim būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt Ēkas konservāciju un informēt Domes Pilsētplānošanas nodaļu par būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu.

Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktā noteikts, ka šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa likmi par būvi pārtrauc piemērot, ja atcelts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu - ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas.

Domes Būvvalde 2007.gada 06.martā ir izsniegusi būvatļauju Nr.48 “Ēkas pārbūve par pansiju un pansijas jaunbūve Peldu ielā 1, Jūrmalā” (turpmāk – Būvatļauja).

Domes Būvvalde 2021.gada 12.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BIS-BV-4.10-2021-463 (365) “Par 06.03.2007 izdotās būvatļaujas Nr.48 grozījumiem, sakarā ar dalībnieka maiņu un būvdarbu veikšanas derīguma termiņa pagarināšanu zemes gabalā ar kadastra Nr.1300 014 1011 Peldu ielā 1, Jūrmalā”.

Domē 2021.gada 31.martā ir reģistrēts (reģistrācijas Nr.1.1-39/21S-5948) Nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegums (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu sagatavot lēmuma projektu par Lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Iesniegumā Nekustamā īpašuma īpašnieks informē, ka ir atjaunojis un pagarinājis Būvatļauju, iesniedzis Domes Pilsētplānošanas nodaļā tehniskās apsekošanas atzinumu, uzstādījis objektā būvžogu, liedzot nepiederošām personām piekļuvi objektam, ir uzsākti būvdarbi, kuru procesā, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu, nojauktas Ēkas bojātās konstrukcijas, saglabājot Ēkas pamatus. Ēkas pamati nosegti, būvgruži izvesti un teritorija sakārtota.

Domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors ir veicis Nekustamā īpašuma apsekošanu un konstatēja, ka ir uzsākta Ēkas pārbūve, nekustamais īpašums ir uzskatāms par būvobjektu. Zemes vienībā Peldu ielā 1, Jūrmalā ir uzstādīts būvžogs, uzsākti būvdarbi, nojauktas Ēkas bojātās konstrukcijas, no zemes vienības ir izvesti būvgruži, kā arī saglabāti un nosegti Ēkas pamati. Par minēto apsekošanu, Domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2021.gada 5.maijā sagatavoja atzinumu Nr.BIS-BV-15.1-2021-235 (turpmāk – Atzinums) par būves ekspluatācijas pārbaudi.

Ņemot vērā Atzinumā konstatēto, šobrīd nepastāv tie apstākļi, uz kā pamata Ēka tika klasificēta kā cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša, kas ir pamats Lēmumu atzīt par spēku zaudējušu.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 1011 001 Peldu ielā 1, Jūrmalā cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.287 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā konservāciju” .

3. Uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt nekustamā īpašuma Peldu ielā 1, Jūrmalā nodokļa pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.1.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF