Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 250

protokols Nr. 7, 40. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz neapdzīvojamo telpu Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7041, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 14,7 m2, kopīpašuma 1470/279030 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0715 006 un kopīpašuma 1470/279030 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0715, kura kopējā platība ir 2208 m2, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa), nostiprinātas 2011.gada 10.maijā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6117 601.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļā noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ievērojot to, ka neapdzīvojamā telpa netiek izmantota pašvaldības institūciju vajadzībām, kā arī nav paredzēts to nākotnē izmantot pašvaldības vajadzībām, neapdzīvojamās telpas saglabāšana pašvaldības īpašumā nav lietderīga. Atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Līdz ar to neapdzīvojamā telpa pārdodama izsolē.

Neapdzīvojamai telpai ir noteiktas šādas vērtības (euro):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2021.gada 5.aprīlī

VZD kadastrālā vērtība

2021.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2021.gada 5.maijā

5 200

3 169

1 710,91

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2021.gada 7.maija sēdē (protokols Nr.8.2-7/5) izskatīja jautājumu par neapdzīvojamās telpas pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 5 200 euro, izsoles soli - 364 euro un izsoles reģistrācijas maksu - 140 euro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2021.gada 7.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/5), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7041, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 14,7 m2, kopīpašuma 1470/279030 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0715 006 un kopīpašuma 1470/279030 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0715, kura kopējā platība ir 2208 m2, (turpmāk – neapdzīvojamā telpa).

2. Apstiprināt neapdzīvojamās telpas:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 5 200 euro (pieci tūkstoši divi simti euro);

2.2. izsoles soli 364 euro (trīs simti sešdesmit četri euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 euro (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt neapdzīvojamās telpas rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) neapdzīvojamās telpas izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF