Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 256

protokols Nr. 7, 46. punkts

Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/20-589
pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) saņemts nekustamā īpašuma Bulduru prospekts 154, Jūrmalā bijušās īpašnieces Vārds Uzvārds 2021.gada 26.aprīļa iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/21S-7756) un jaunā īpašnieka Vārds Uzvārds 2021.gada 26.aprīļa iesniegums (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/21S-7755) ar lūgumu pārslēgt 2020.gada 11.maija Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/20-589 saistībā ar nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 3708, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 17.maija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000351385.

Pamatojoties uz Domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.193 “Par zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, daļas nomu”, starp Domi un Vārds Uzvārds 2020.gada 11.maijā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/20-589 par zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 3708, daļu 101 m2 platībā līdz 2025.gada 11.maijam, žoga uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bulduru prospektā 154, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 5117, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2020.gada 30.novembra lēmumu nostiprinātas Vārds Uzvārds, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1716 (pamatojoties uz 2020.gada 20.novembra dāvinājuma līgumu).

Civillikuma 1868.pants noteic, ka pārjaunojumu var izdarīt vai nu tā, ka arī jaunajā prasījumā abas puses, t.i. tiesīgais un saistītais, paliek tās pašas, kādas bijušas atceltā, pārgrozot tikai prasījuma tiesisko pamatu un būtiskos noteikumus, vai arī tā, ka pārgrozījums attiecas uz lietā piedalīgām personām un ka agrākā kreditora vai agrākā parādnieka vietā iestājas jauns.

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds 2021.gada 26.aprīļa iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/21S-7755), likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Civillikuma 1868.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2021.gada 11.maija sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.8-2-3/21), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2020.gada 11.maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds, personas kods, noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/20-589 ar Vārds Uzvārds, personas kods.

2. Maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2020.gada 30.novembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt pārjaunojuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt pārjaunojuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.256

(protokols Nr.7, 46.punkts)

2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/20-589

Pārjaunojuma līgums Nr.__________

Jūrmalā,

2021.gada __.__________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ___maija lēmumu Nr.____ „ Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – JAUNAIS NOMNIEKS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai kopā saukti Puse/es, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ___maija lēmumu Nr.____ „Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)”, (lēmuma noraksts 1.pielikumā), ņemot vērā, ka:

a) starp IZNOMĀTĀJU un Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – IEPRIEKŠĒJAIS NOMNIEKS), 2020.gada 11.maijā noslēgts zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 3708, daļas 101 m2 platībā, Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/20-589 (turpmāk – Līgums);

b) starp IEPRIEKŠĒJO NOMNIEKU un JAUNO NOMNIEKU 2020.gada 20.novembrī noslēgts nekustamā īpašuma Bulduru prospektā 154, Jūrmalā dāvinājuma līgums;

c) JAUNĀ NOMNIEKA īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Bulduru prospektā 154, Jūrmalā ar kadastra numuru 1300 004 5117 nostiprinātas ar Rīgas rajona tiesas 2020.gada 30.novembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1716,

noslēdz šādu Līguma pārjaunojuma līgumu, kas ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem:

1. Ar šo pārjaunojuma līgumu IEPRIEKŠĒJĀ NOMNIEKA vietā no 2020.gada 30.novembra stājas JAUNAIS NOMNIEKS, pārņemot visas ar Līgumu uzņemtās saistības ciktāl tās nav pretrunā ar šo pārjaunojumu.

2. JAUNAIS NOMNIEKS apliecina un garantē, ka ar šī pārjaunojuma līguma noslēgšanu tas apņemas pilnā apmērā izpildīt visas saistības pret IZNOMĀTĀJU, kas izriet no Līguma, tajā skaitā, par periodu no 2020.gada 30.novembra līdz šī pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās dienai.

3. JAUNAIS NOMNIEKS apņemas maksājumu par zemesgabala faktisko lietošanu no 2020.gada 30.novembra veikt divu nedēļu laikā no pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās brīža, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu. IZNOMĀTĀJS rēķinus sagatavo elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu JAUNAJAM NOMNIEKAM, ja tas satur atsauci uz Līgumu un to, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. IZNOMĀTĀJS rēķinu elektroniski nosūta JAUNAJAM NOMNIEKAM uz e-pasta adresi e-pasts.

4. Šis pārjaunojuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar Civillikuma 1867. līdz 1880.panta noteikumiem, un Puses apliecina, ka tām šie noteikumi ir zināmi.

5. Šis pārjaunojuma līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.

6. Pārējiem gadījumiem, kas nav atrunāti šajā pārjaunojuma līgumā, Puses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus un Līguma noteikumus.

7. Šis pārjaunojuma līgums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un ir sagatavots uz divām lapām divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots IZNOMĀTĀJAM, otrs – JAUNAJAM NOMNIEKAM.

8. Šim pārjaunojuma līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:

8.1. 1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ______.maija lēmuma Nr._____ “Par 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/20-589 pārjaunojumu (Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā)” norakts uz ___lapām.

8.2. 2.pielikums 2020.gada 11.maija Zemes nomas līguma Nr. 1.2-16.3.1/20-589 kopija uz ___ (____) lapām.

9. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Tālr.: 67093816; e-pasts: pasts@jurmala.lv

_______________________

E.Stobovs

JAUNAIS NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese:

e-pasts:

____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF