Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 264

protokols Nr. 7, 55. punkts

Par projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība
Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas
festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti”

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 7.maijā ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RJMF EVENTS” (turpmāk - SIA “RJMF EVENTS”) vēstuli (reģistrēta 2021.gada 7.maijā ar Nr.1.1-37/21S-8472; turpmāk - Vēstule) par SIA “RJMF EVENTS” ieceri 2021.gada vasarā rīkot koncertus saskaņā ar projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” (turpmāk – Projekts), izsakot lūgumu atļaut SIA “RJMF EVENTS” izrakstīt Domei rēķinu saskaņā ar starp Domi un SIA “RJMF EVENTS” 2020.gada 18.februārī noslēgto līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 (turpmāk – Līgums) par līdzfinansējuma otrās summas samaksu saskaņā ar Līguma 2.2.2.apakšpunktu.

Saskaņā ar Līgumu SIA “RJMF EVENTS” plānoja īstenot Projektu no 2020.gada 17.jūlija līdz 2020.gada 19.jūlijam un no 2020.gada 28.augusta līdz 2020.gada 30.augustam Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Dome, 2020.gada 18.jūnijā pieņemot lēmumu Nr.279 “Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos” (turpmāk - Lēmums Nr.279), atbalstīja Projekta norisi no 2021.gada 16.jūlija līdz 2021.gada 18.jūlijam un no 2021.gada 27.augusta līdz 2021.gada 29.augustam, savukārt saskaņā ar Lēmuma Nr.279 6.punktu 2020.gada 29.jūnijā ir noslēgta vienošanās pie Līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu (reģ.Nr.1.2-16.5.5/20-788).

Saskaņā ar Līguma 2.2.1.apakšpunktu SIA “RJMF EVENTS” ir saņēmusi priekšapmaksu 17867,21 euro (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro, 21 cents) un veikusi norises vietas daļēju apmaksu 27024,15 euro (divdesmit septiņi tūkstoši divdesmit četri euro, 15 centi) apmērā saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (turpmāk – SIA “Dzintaru koncertzāle”) avansa rēķinu (pamatojoties uz 2019.gada 16.decembrī starp SIA “Dzintaru koncertzāle” un SIA “RJMF EVENTS” noslēgtajiem nomas līgumiem Nr.N-75/2019 un N-76/2019). Saskaņā ar Līguma 3.1.18.apakšpunktu SIA “RJMF EVENTS” 2020.gadā ir iesniedzis Domei priekšapmaksas maksājuma izlietošanas starpposma atskaiti.

Domes projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) 2021.gada 18.maija sēdē (protokols Nr.6), izvērtējot SIA “RJMF EVENTS” Vēstulē pausto, tika nolemts virzīt izskatīšanai lēmumprojektu par trīspusējas vienošanās noslēgšanu (pielikums).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 2021.gada 18.maija Komisijas lēmumu (Protokols Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot un pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru noslēgt trīspusēju vienošanos starp Domi, SIA “Dzintaru koncertzāle” un SIA “RJMF EVENTS” (pielikums).

2. Gadījumā, ja šī lēmuma 1.punktā minētā vienošanās netiek noslēgta līdz 2021.gada 30.jūnijam, lēmums zaudē spēku un uzdot Komisijai izskatīt jautājumu par Līguma izbeigšanu un pārskaitītā līdzfinansējuma atmaksas kārtību.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2021.gada 27.maija lēmumam Nr.264

(protokols Nr.7, 55.punkts)

VIENOŠANĀS

Jūrmalā, Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357 (turpmāk – Līdzfinansētājs), kuras vārdā saskaņā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ___.maija lēmumu Nr.___ “Par projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti”” rīkojas pašvaldības izpilddirektors E.Stobovs, no vienas puses,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RJMF EVENTS", reģ. Nr.40203196553 (turpmāk – Projekta īstenotājs), tās valdes locekles Vārds Uzvārds un valdes locekļa Vārds Uzvārds personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, reģ. Nr.40003378932 (turpmāk – Dzintaru koncertzāle), tās valdes locekļa Guntara Ķirša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no trešās puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā saukti Puse/-es),

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada __._________ lēmumu Nr._________ “Par projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansēto projektu “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” ” un ievērojot, ka starp Līdzfinansētāju un Projekta īstenotāju 2020.gada 18.februārī noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223, 2020.gada 27.maijā starp Projekta īstenotāju un Dzintaru koncertzāli noslēgta Vienošanās Nr.2 pie 2019.gada 16.decembra starp Dzintaru koncertzāli un Projekta īstenotāju noslēgtā Nomas līguma Nr.N-76/2019 un Vienošanās Nr.2 pie 2019.gada 16.decembra starp Dzintaru koncertzāli un Projekta īstenotāju noslēgtā Nomas līguma Nr.N-75/2019, vienojas, ka:

1. Dzintaru koncertzāle un Projekta īstenotājs piecu darba dienu laikā no šīs Vienošanās parakstīšanas apņemas noslēgt vienošanos par grozījumiem:

1.1. 2019.gada 16.decembra starp Dzintaru koncertzāli un Projekta īstenotāju noslēgtajā Nomas līgumā Nr. N-75/2019, izsakot 5.10.1. un 5.10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.10.1. ja Līgums tiek pārtraukts vai PASĀKUMS tiek atcelts, t.sk., iestājoties ārkārtējās situācijas apstākļiem, ne vēlāk kā 5 (piecus) mēnešus pirms plānotā PASĀKUMA, IZNOMĀTĀJS atmaksā Jūrmalas pilsētas domei tās norādītajā kontā NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 12 102,05 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts divi euro, 05 centi) apmērā, kas attiecās uz projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējuma saistībām, kuras pielīgtas ar starp Jūrmalas pilsētas domi un NOMNIEKU 2020.gada 18.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 2.2.1. apakšpunktu un atmaksā NOMNIEKAM NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 2 541,43 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro, 43 centi) apmērā, kas attiecās uz NOMNIEKA pašfinansējuma daļu;

5.10.2. ja Līgums tiek pārtraukts vai PASĀKUMS tiek atcelts, t.sk., iestājoties ārkārtējās situācijas apstākļiem, mazāk kā 5 (piecus) mēnešus pirms plānotā PASĀKUMA, IZNOMĀTĀJS atmaksā Jūrmalas pilsētas domei tās norādītajā kontā NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 12 102,05 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts divi euro, 05 centi) apmērā, kas attiecās uz projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējuma saistībām, kuras pielīgtas ar starp Jūrmalas pilsētas domi un NOMNIEKU 2020.gada 18.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 2.2.1. apakšpunktu, un neatmaksā NOMNIEKAM iemaksāto nomas maksas daļu 2 541,43 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro, 43 centi) apmērā, kas attiecās uz NOMNIEKA pašfinansējuma daļu.”

1.2. 2019.gada 16.decembra starp Dzintaru koncertzāli un Projekta īstenotāju noslēgto Nomas līgumu Nr. N-75/2019 papildināt ar 5.10.3. un 5.10.4. apakšpunktiem, izsakot tos šādā redakcijā:

“5.10.3. ja Līgums tiek pārtraukts vai PASĀKUMS tiek atcelts, t.sk., pastāvot apstākļiem, kas aizliedz vai ierobežo rīkot PASĀKUMUS, ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms plānotā PASĀKUMA, IZNOMĀTĀJS atmaksā Jūrmalas pilsētas domei tās norādītajā kontā NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 12 102,05 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts divi euro, 05 centi) apmērā, kas attiecās uz projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējuma saistībām, kuras pielīgtas ar starp Jūrmalas pilsētas domi un NOMNIEKU 2020.gada 18.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 2.2.2. apakšpunktu un atmaksā NOMNIEKAM NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 2 541,43 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro, 43 centi) apmērā, kas attiecās uz NOMNIEKA pašfinansējuma daļu;

5.10.4. ja Līgums tiek pārtraukts vai PASĀKUMS tiek atcelts, t.sk., pastāvot apstākļiem, kas aizliedz vai ierobežo rīkot PASĀKUMU, mazāk kā 2 (divas) nedēļas pirms plānotā PASĀKUMA, IZNOMĀTĀJS atmaksā Jūrmalas pilsētas domei tās norādītajā kontā NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 12 102,05 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts divi euro, 05 centi) apmērā, kas attiecās uz projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējuma saistībām, kuras pielīgtas ar starp Jūrmalas pilsētas domi un NOMNIEKU 2020.gada 18.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 2.2.2. apakšpunktu, un neatmaksā NOMNIEKAM iemaksāto nomas maksas daļu 2 541,43 EUR (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit viens euro, 43 centi) apmērā, kas attiecās uz NOMNIEKA pašfinansējuma daļu.”

1.3. 2019.gada 16.decembra starp Dzintaru koncertzāli un Projekta īstenotāju noslēgtajā Nomas līgumā N-76/2019, izsakot 5.10.1. un 5.10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.10.1. ja Līgums tiek pārtraukts vai PASĀKUMS tiek atcelts, t.sk., iestājoties ārkārtējās situācijas apstākļiem, ne vēlāk kā 5 (piecus) mēnešus pirms plānotā PASĀKUMA, IZNOMĀTĀJS atmaksā Jūrmalas pilsētas domei tās norādītajā kontā NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 5 765,16 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro, 16 centi) apmērā, kas attiecās uz projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējuma saistībām, kuras pielīgtas ar starp Jūrmalas pilsētas domi un NOMNIEKU 2020.gada 18.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 2.2.1. apakšpunktu un atmaksā NOMNIEKAM NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 6 615,51 EUR (seši tūkstoši seši simti piecpadsmit euro, 51 cents) apmērā, kas attiecās uz NOMNIEKA pašfinansējuma daļu;

5.10.2. ja Līgums tiek pārtraukts vai PASĀKUMS tiek atcelts, t.sk., iestājoties ārkārtējās situācijas apstākļiem, mazāk kā 5 (piecus) mēnešus pirms plānotā PASĀKUMA, IZNOMĀTĀJS atmaksā Jūrmalas pilsētas domei tās norādītajā kontā NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 5 765,16 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro, 16 centi) apmērā, kas attiecās uz projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējuma saistībām, kuras pielīgtas ar starp Jūrmalas pilsētas domi un NOMNIEKU 2020.gada 18.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 2.2.1. apakšpunktu, un neatmaksā NOMNIEKAM iemaksāto nomas maksas daļu 6 615,51 EUR (seši tūkstoši seši simti piecpadsmit euro, 51 cents) apmērā, kas attiecās uz NOMNIEKA pašfinansējuma daļu.”

1.4. 2019.gada 16.decembra starp Dzintaru koncertzāli un Projekta īstenotāju noslēgto Nomas līgumu Nr. N-76/2019 papildināt ar 5.10.3. un 5.10.4. apakšpunktiem, izsakot tos šādā redakcijā:

“5.10.3. ja Līgums tiek pārtraukts vai PASĀKUMS tiek atcelts, t.sk., pastāvot apstākļiem, kas aizliedz vai ierobežo rīkot PASĀKUMU, ne vēlāk kā 5 (piecas) nedēļas pirms plānotā PASĀKUMA, IZNOMĀTĀJS atmaksā Jūrmalas pilsētas domei tās norādītajā kontā NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 5 765,16 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro, 16 centi) apmērā, kas attiecās uz projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējuma saistībām, kuras pielīgtas ar starp Jūrmalas pilsētas domi un NOMNIEKU 2020.gada 18.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 2.2.2. apakšpunktu un atmaksā NOMNIEKAM NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 6 615,51 EUR (seši tūkstoši seši simti piecpadsmit euro, 51 cents) apmērā, kas attiecās uz NOMNIEKA pašfinansējuma daļu;

5.10.4. ja Līgums tiek pārtraukts vai PASĀKUMS tiek atcelts, t.sk., pastāvot apstākļiem, kas aizliedz vai ierobežo rīkot PASĀKUMU, mazāk kā 5 (piecas) nedēļas pirms plānotā PASĀKUMA, IZNOMĀTĀJS atmaksā Jūrmalas pilsētas domei tās norādītajā kontā NOMNIEKA iemaksāto nomas maksas daļu 5 765,16 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro, 16 centi) apmērā, kas attiecās uz projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansējuma saistībām, kuras pielīgtas ar starp Jūrmalas pilsētas domi un NOMNIEKU 2020.gada 18.februārī noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 2.2.2. apakšpunktu, un neatmaksā NOMNIEKAM iemaksāto nomas maksas daļu 6 615,51 EUR (seši tūkstoši seši simti piecpadsmit euro, 51 cents) apmērā, kas attiecās uz NOMNIEKA pašfinansējuma daļu.”

2. Gadījumā, ja Projekts tiek atcelts, t.sk., pastāvot apstākļiem, kas aizliedz vai ierobežo rīkot PASĀKUMU, un starp Līdzfinansētāju un Projekta īstenotāju 2020.gada 18.februārī noslēgtais līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.1.2-16.5.5/20-223 un 2019.gada 16.decembra starp Dzintaru koncertzāli un Projekta īstenotāju noslēgtie Nomas līgumi Nr.N-76/2019 un Nr.N-75/2019 tiek izbeigti, Dzintaru koncertzāle apņemas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līdzfinansētāja rēķina saņemšanas atmaksāt Līdzfinansētājam Projekta īstenotāja iemaksāto nomas maksas daļu 2019.gada 16.decembra Nomas līgumos Nr.N-76/2019 un Nr.N-75/2019 noteiktajā apmērā un kārtībā.

3. Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz četrām lapām, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

Līdzfinansētājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr. 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

(paraksts*)

/E.Stobovs/

Projekta īstenotājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RJMF EVENTS”

Reģ. Nr. 40203196553

Elizabetes iela 4-2, Rīgā, LV-1010

Konta Nr. LV39RTMB0000700801683

AS "Rietumu Banka"

Kods RTMBLV2X

(paraksts*)

/V.Uzvārds/

(paraksts*)

/V.Uzvārds/

Dzintaru koncertzāle

SIA “Dzintaru koncertzāle”

Reģistrācijas Nr. 40003378932

Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015

Konta Nr. LV42UNLA0010009467685

AS “SEB banka”

kods UNLALV2X

(paraksts*)

 /G.Ķirsis/

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


Lejupielāde: DOC un PDF