Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 15.jūnijāNr.8

Otrdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Irēna Kausiniece, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Larisa Loskutova (piedalās attālināti), Guntis Grūba, Andris Čuda, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš

Sēdē nepiedalās deputāti:

Jānis Lediņš, Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs (piedalās attālināti)

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš (piedalās attālināti)

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Elita Cepurīte

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe (piedalās attālināti)

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu

2.

Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Volejbola federācija”

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā” investīciju projektam

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

Sēde noris videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.269)

Ziņotājs:

E.Cepurīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu.

2. Par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Volejbola federācija” (lēmums Nr.270)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Izsakās:

G.Grūba izsaka priekšlikumu papildināt līgumu ar punktu, kurš noteiktu, ka šo objektu nedrīkst nodot apakšnomā un gūt no tā peļņu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (R.Sproģe)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pludmales centra volejbola laukuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Volejbola federācija”.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā” investīciju projektam (lēmums Nr.271)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas pārbūve Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā” investīciju projektam.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, I.Kausiniece, R.Parasigs-Parasiņš, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Čuda, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.10.20

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2021.gada 15.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF