Stājas spēkā 24.12.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 50.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 48.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 44.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 39.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 35.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 29.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 15.jūnija 27.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 27.maija 23.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 22.aprīļa 21.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 25.marta 19.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 14.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 5.februāra 9.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 22.decembrīNr. 41

protokols Nr. 24, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”,
46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16., 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2021.gadam saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

93 645 714

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

124 737 591

euro

700

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-31 091 877

euro

-700

euro

Finansēšana

31 091 877

euro

700

euro

Atlikums gada sākumā

15 718 097

euro

700

euro

Atlikums gada beigās

2 766 884

euro

0

euro

Aizņēmumi

24 774 877

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 880 257

euro

Pamatkapitāla palielinājums

753 956

euro

3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru 2021.gadā 11 753 810 euro un turpmākajos gados saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt 2021.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vienas dienas uzturēšanās pašizmaksu saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt 2021.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 33 000 euro apmērā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei.

6. Apstiprināt 2021.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 508 380 euro apmērā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” slimnīcas ēkas B korpusa 2.stāva telpu renovācijai.

7. Apstiprināt 2021.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 184 190 euro apmērā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, t.sk.:

7.1. 43 507 euro apmērā – Dzintaru koncertzāles kompleksa uzturēšanas izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

7.2. 55 683 euro apmērā – kapitālsabiedrības administratīvo izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai;

7.3. 10 000 euro apmērā – koncertflīģeļa kapitālajam remontam;

7.4. 75 000 euro apmērā – ekrānu un skaņas aprīkojuma iegādei izvietošanai parkā.

8. Noteikt, ka 2021.gadā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” 2020.gadā palielinātā, bet neizlietotā pamatkapitāla 10 635 euro apmērā mērķis ir Dzintaru koncertzāles kompleksa uzturēšanas izmaksu segšanai ārkārtējās situācijas radīto seku novēršanai.

9. Apstiprināt 2021.gadā valsts budžeta mērķdotācijas apjomu izglītības iestādēm laika periodam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam un noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju var izdot rīkojumu par valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršanu izglītības iestādēm laika periodam no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim šādām programmām:

9.1. pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, pašvaldību darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

9.2. interešu izglītības programma pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

9.3. pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus;

9.4. pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

10. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu:

10.1. ir tiesīgs izdarīt grozījumus pašvaldības budžeta izpildītāju tāmēs Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības 2020.gada budžetā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukciju Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”;

10.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta uzskaite un izpilde tiek veikta, ievērojot 10.1.apakšpunktā veikto apropriācijas pārdali.

11. Noteikt, ka 2021.gadā Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa (turpmāk – Budžeta nodaļa) atver budžeta asignējumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās summas. Budžeta neizpildes gadījumā paredzēt prioritāti darba algas izmaksām un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī sociālās un izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu segšanai.

12. Noteikt, ka 2021.gadā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

13. Noteikt, ka Labklājības pārvalde, veicot norēķinus par šo saistošo noteikumu 4.punktā minēto nodaļu sniegtajiem pakalpojumiem, sedz tikai to daļu no pakalpojuma pašizmaksas, kas netiek segta no aprūpējamā līdzekļiem.

14. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts PDF

Pielikums paskaidrojuma rakstam XLSX

Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX

Pielikums Nr.4 XLSX

Pielikums Nr.5 XLSX

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (bez aktivitātēm):

Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX

Ieņēmumu un izdevumu tāmes (pa aktivitātēm):

Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF