Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2021.gada 28.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 32. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.35, 2015, Nr.80, 2016, Nr.12, 2018, Nr.96, 2020, Nr.16, 2020, Nr.82) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12.apakšpunktus.

2. Svītrot 3.1.apakšpunktu.

3. Svītrot 4., 5. un 6.punktu.

4. Svītrot 8.1.apakšpunktā vārdus “atbilstoši kārtībai, kas paredzēta normatīvajos aktos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu”.

5. Svītrot 8.2 punktu.

6. Svītrot III.Nodaļu.

7. Svītrot 39.punktu.

8. Papildināt 61.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā “Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai neietver medikamentu, uztura bagātinātāju un medicīnas preču iegādes izdevumu segšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.pantā ir noteiktie termini, kas dublē saistošajos noteikumos noteiktos terminus, kā arī likuma 33.panta pirmajā daļā ir noteikts garantētais minimālais ienākumu slieksnis mājsaimniecībām, līdz ar to saistošajos noteikumos tiek svītroti normatīvajā aktā lietotie termini un garantētā minimālā ienākuma pabalsta noteiktie apmēri. Papildus tiek precizēts mērķis sociālās rehabilitācijas pabalstam.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2021.gada 1.janvārī zaudēja spēku Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”, kuri noteica, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām. Ievērojot to, ka garantēto minimālu ienākumu slieksni nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un pašvaldības domei nav tiesības to noteikt citādu, saistošajos noteikumos ir svītroti punkti par garantēto minimālo ienākumu līmeni.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sociālo pabalstu piešķiršana tiks nodrošināta kārtējā gada pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalstu administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF