Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 24.02.2021. Stājas spēkā 25.02.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2024.gada 24.aprīļa 17.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 28.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67
“Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu,43.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.91, 2016, Nr.185, 2020, Nr.249) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.punktā vārdus “un saturu kalendāra gada ietvaros, kuru desmit darba dienu laikā nosūta Labklājības pārvaldei” ar vārdiem “nepārsniedzot saistošajos noteikumos noteikto pakalpojumu apjomu”.

2. Izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“9. Personai jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja Labklājības pārvaldes norīkojuma noteiktajā termiņā. Ja persona nevēršas pie pakalpojuma sniedzēja Labklājības pārvaldes norīkojuma noteiktajā termiņā, persona vai pakalpojuma sniedzējs par to informē Labklājības pārvaldi un personas rindas kārta tiek pārcelta uz rindas beigām.

10. Persona katru no pakalpojuma veidiem var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. Ja pakalpojums nevar tikt nodrošināts esošā kalendārā gada ietvaros, pakalpojuma saņēmējs tiek reģistrēts Labklājības pārvaldes pakalpojumu saņēmēju rindā nākamajam kalendārajam gadam”.

3. Papildināt 13.punktu aiz vārda “izstrādātu” ar vārdiem “individuālu pakalpojuma saņemšanas”.

4. Aizstāt 14.punktā vārdus “pašvaldības izsludināto projektu konkursu izvērtēšanas rezultātā vai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” pakalpojuma cenrādi” ar vārdiem “vai atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” budžeta gadā piešķirtajiem līdzekļiem”.

5. Aizstāt 16.punktā vārdus “nodarbības individuāli un grupās” ar vārdiem “un individuālās nodarbības”.

6. Papildināt 33.punktu ar otro teikumu šādā redakcija:

“Ja bērnam ir nepieciešama fiksēta brekešu sistēma zobu lokam, Jūrmalas pilsētas pašvaldība apmaksā 35% no pakalpojuma cenas”.

7. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

“41. Vingrošana ūdenī ietver novērtēšanu, konsultācijas un 16 nodarbības grupā”.

8. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

“48. Pasākumu kompleksa pakalpojums ietver fizioterapeita, ergoterapeita, uztura speciālista un psihologa konsultāciju, četras ārstnieciskās vingrošanas nodarbības baseinā un 36 senioriem pielāgotas fiziskās aktivitātes grupās (ārstnieciskās vingrošanas nodarbības zālē, kardiotreniņi ar dozētu slodzi, dozētas pastaigas un nūjošanas nodarbības)”.

9. Izteikt 53.12.punktu šādā redakcijā:

“53.12. Pasākumu komplekss ietver fizioterapeita un uztura speciālista konsultāciju, astoņas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības baseinā un 24 grūtniecēm pielāgotas fiziskās aktivitātes grupās (ārstnieciskās vingrošanas, jogas un relaksācijas nodarbības)”.

10. Izteikt 53.13.punktu šādā redakcijā:

“53.13. Pasākumu kompleksam ir tiesīgas pieteikties personas pēc 12.grūtniecības nedēļas līdz bērna piedzimšanai”.

11. Papildināt 53.16.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Pasākumu kompleksu var saņemt grūtniece no 12.grūtniecības nedēļas, kā arī māmiņa līdz bērns sasniedz septiņu mēnešu vecumu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.6
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67
“Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, pašvaldībai jānodrošina veselības aprūpes pieejamība, kā arī jāveicina iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un sports. Sasitošie noteikumi ir izdoti lai precīzi norādītu pakalpojumu apjomu un veiktu redakcionālus precizējumus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošajos noteikumos, precizējot pakalpojuma apjomu, veselību veicinošo pakalpojumu saņēmēju mērķgrupām (senioriem, topošajām māmiņām, personām ar adipozitāti un bērna, kuriem nepieciešama sakodiena regulēšana, likumiskajiem pārstāvjiem) ir iespēja vienuviet saņemt informāciju par piešķiramo pakalpojumu saturu un precīzi norādīto apjomu. Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina veselību veicinošo pakalpojumu saņēmēju mērķgrupām skaidri saprotamu informāciju par pašvaldības piedāvātajiem veselību veicinošiem pakalpojumiem.

3. Informācija par saistošo noteikumu plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

Līdzekļu apmērs katra pakalpojuma nodrošināšanai tiek noteikts atbilstoši Jūrmalas pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā veselību veicinošo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem.

4. Informācija par saistošo noteikumu plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pakalpojumu piešķiršanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde un īstenos Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālo pakalpojumu centrs "Kauguri” vai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām, līdz ar to nav notikušas konsultācijas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis