Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 24.02.2021. Stājas spēkā 25.02.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 8

protokols Nr. 1, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām,
kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai
personām ar redzes invaliditāti

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta otro daļu, 35.panta otrās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti (turpmāk – Palīdzība) pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki (adoptētāji), brāļi, māsas, bērni, mazbērni un vecvecāki;

2.2. mājoklis – personas vai tās ģimenes locekļu īpašumā esošs nekustamais īpašums, vai valdījumā vai lietojumā esošs mājoklis atbilstoši īres līgumam, kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo, izņemot gadījumus, ja persona īrē pašvaldības sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo platību;

2.3. vides pielāgošana – mājokļa pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā. Vides pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personām, nodrošinot iespēju pārvietoties mājoklī vai iekļūt vai izkļūt no mājokļa, paaugstinot aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības;

2.4. mājokļa pielāgošana – mājokļa iekšējās vides (dzīvojamās telpas) pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personām, nodrošinot iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības;

2.5. uzbrauktuve - braukšanai riteņkrēslā piemērots stacionārs ceļš, ietve vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai. Uzbrauktuve tiek ierīkota viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā vai piegulošajā teritorijā līdz namdurvīm;

2.6. pacēlājs - stacionāra, pārvietojama, saliekama vai mobila ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām un tiek uzstādīta personas dzīvesvietā ārpus dzīvojamām telpām.

3. Tiesības saņemt Palīdzību vienu reizi vides pielāgošanai ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, kura ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, savukārt tiesības saņemt Palīdzību vienu reizi mājokļa pielāgošanai ir personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti (turpmāk – Persona).

4. Palīdzības apmērs Personai, kura pārvietojas riteņkrēslā vides pielāgošanai ir līdz 5000 euro, un ietver apmaksu par:

4.1. sertificēta speciālista sastādītas tāmes sagatavošanu;

4.2. pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādi un tās saskaņošanu Jūrmalas pilsētas būvvaldē, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība;

4.3. vides pielāgošanas darbiem ietverot vienu vai vairākus no sekojošiem pielāgojumu veidiem:

4.3.1. mājokļa pielāgošanas darbu veikšanu;

4.3.2. uzbrauktuves ierīkošanu;

4.3.3. pacēlāja iegādi un uzstādīšanu, nododot to Personas lietošanā.

5. Palīdzības apmērs Personai ar redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti ir līdz 1500 euro un ietver apmaksu par:

5.1. sertificēta speciālista sastādītas tāmes sagatavošanu;

5.2. mājokļa pielāgošanas darbu veikšanu.

6. Palīdzība nav paredzēta tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, iegādei.

7. Palīdzību piešķir Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

8. Ja ar Personu par mājokļa lietošanu ir noslēgts īres līgums, tad tā termiņš nevar būt īsāks par pieciem gadiem no Palīdzības pieprasīšanas dienas.

9. Palīdzību piešķir bez Personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

10. Palīdzību nepiešķir, ja mājoklis ir ieķīlāts, izņemot gadījumu, ja Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei.

11. Personai piešķir Palīdzību viena mājokļa pielāgošanai.

II. Palīdzības pieprasīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

12. Lai saņemtu Palīdzību, Persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Pārvaldē un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

12.1. iesniegumu Palīdzības saņemšanai, norādot vēlamo Palīdzības veidu;

12.2. ģimenes ārsta sagatavotu izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kas satur apliecinājumu, ka Persona pārvietojas riteņkrēslā vai Persona ir ar redzes invaliditāti, rekomendācijas un medicīnisko informāciju ergoterapeitam atzinuma sagatavošanai;

12.3. īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Persona nedzīvo sev piederošā mājoklī;

12.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja Persona nav mājokļa īpašnieks;

12.5. sertificēta speciālista sagatavotu tāmi vides pielāgošanas darbu veikšanai vai vides pielāgošanas aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas izdevumu tāmi (turpmāk – tāme);

12.6. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par vairākuma piekrišanu, ja plānots veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un Persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldnieka saskaņojumu;

12.7. citus dokumentus pēc Pārvaldes pieprasījuma.

13. Pēc šo saistošo noteikumu 12. punktā minēto dokumentu saņemšanas Pārvalde 10 (desmit) darba dienu laikā:

13.1. izvērtē Personas atbilstību šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām;

13.2. veic apsekošanu Personas dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu;

13.3. nosūta Personas dzīvesvietā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” ergoterapeitu atzinuma sagatavošanai par vides pielāgošanas nepieciešamību Personai un vēlamo Palīdzības veidu;

13.4. nosūta 12.5. un 13.3.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļai (turpmāk – Būvniecības daļa) atzinuma saņemšanai par iespējamību veikt vides pielāgošanu atbilstoši ergoterapeita atzinumam pieejamās Palīdzības apmērā.

14. Būvniecības daļa pēc 13.3.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz atzinumu Pārvaldei par vides pieejamības uzlabošanas ieceres iespējamību plānotajam vides pielāgojumam.

15. Pamatojoties uz Būvniecības daļas un ergoterapeita sniegtajiem atzinumiem, Pārvalde pieņem lēmumu par:

15.1. Palīdzības piešķiršanu Personai (turpmāk - Lēmums);

15.2. atteikumu piešķirt Palīdzību Personai, ja:

15.2.1. izvērtējot ergoterapeita atzinumu un personas individuālās funkcionālās vajadzības, secināts, ka mājokļa vides pielāgošana Personai nav nepieciešama;

15.2.2. Persona neatbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām Palīdzības saņemšanai;

15.2.3. pamatojoties uz Būvniecības daļas atzinumu mājokļa pielāgošanas iecere nav iespējama vai iesniegtās tāmes izmaksas nav attiecināmas plānotajam vides pielāgojumam;

15.2.4. Persona nav iesniegusi visus 12.punktā nepieciešamos dokumentus;

15.2.5. Personai iestājies apstākļu kopums, kad Palīdzības sniegšana nav iespējama.

III. Palīdzības izmaksas kārtība un vides pielāgošanas darbu pieņemšana

16. Pēc Lēmuma saņemšanas, Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Pārvaldē būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos dokumentus un to saskaņojumus vai tā apliecinātas kopijas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (ja ieplānoti būvniecības darbi).

17. Ja Personai nepieciešama Palīdzība, kuras izmaksas pārsniedz saistošajos noteikumos noteikto apmēru, Persona to var saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus. Ja mājokļa pielāgošanas darbu veikšanai nepieciešamā līdzmaksājuma summa Personai nav pieejama, Persona saglabā kārtas numuru pabalsta saņēmēju reģistrā un mājokļa pielāgošanas darbus uzsāk, kad Personai ir pieejama nepieciešamā līdzmaksājuma summa.

18. Vides pielāgošanas darbus veic komercreģistrā reģistrēts komersants vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants (turpmāk – Komersants), kuru izvēlas Persona.

19. Pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 15.1.punktā minēto Lēmumu, Pārvalde, Persona, mājokļa īpašnieks (ja Persona nav mājokļa īpašnieks) un Komersants slēdz līgumu par vides pielāgošanu (turpmāk – Līgums).

20. Ja vides pielāgošana nav uzsākta sešu mēnešu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līgums tiek izbeigts un Lēmums tiek atcelts. Atkārtoti pieteikties Palīdzībai Persona var ne ātrāk kā pēc sešiem mēnešiem pēc tiesību uz Palīdzību zaudēšanas.

21. Saskaņā ar Līgumu tiek veikta paredzēto darbu pieņemšana.

22. Vides pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar Līguma nosacījumiem paraksta:

22.1. Persona.

22.2. mājokļa īpašnieks, ja Persona nav mājokļa īpašnieks;

22.3. Komersanta pārstāvis;

22.4. Būvniecības daļas pārstāvis;

22.5. Pārvaldes pārstāvis;

22.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” ergoterapeits.

23. Ja iestājusies Personas nāve, pieņemšanas un nodošanas aktam pievieno informāciju no Iedzīvotāju reģistra;

24. Ja Persona atsakās vai objektīvu iemeslu dēļ nespēj parakstīties uz pieņemšanas –nodošanas akta, bet spēj paust savu gribu, Personas vietā pieņemšanas - nodošanas aktā parakstās Pārvaldes pārstāvis, šo faktu ar parakstu apliecinot diviem lieciniekiem.

25. Pārvalde veic pārskaitījumu uz Komersanta norēķinu kontu par vides pielāgošanas darbiem saskaņā ar Līgumu un uz Personas norēķinu kontu par dokumentācijas sagatavošanu, bet kopumā nepārsniedzot saistošajos noteikumos noteiktās palīdzības apmēru.

26. Ja vides pielāgošanu nevar pabeigt sakarā ar Personas nāvi, Pārvalde pēc darbu pieņemšanas samaksā par faktiski izpildītajiem darbiem. Šajā gadījumā ģimenes locekļi, atbalsta personas vai citas pilnvarotās personas, kā arī Komersants, kurš parakstīja Līgumu, nekavējoties ziņo Pārvaldei par mājokļa pielāgošanas darbu pārtraukšanu.

27. Pielāgotā mājokļa nodošanu ekspluatācijā veic mājokļa īpašnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28. Personai ir pienākums uzturēt un lietot vides pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

29. Ja Palīdzību nevar piešķirt mājokļa, mājokļa kāpņu telpas plānojuma, izmēra vai citu iemeslu dēļ, kā arī ja Palīdzības izmaksas pārsniedz Pārvaldes kārtējam gadam paredzēto finanšu apjomu budžetā, Persona saglabā kārtas numuru Palīdzības saņēmēju reģistrā, līdz rodas iespēja piešķirt Palīdzību.

IV. Kārtība, kādā notiek pacēlāja nodošana personas lietošanā

30. Lai Persona saņemtu lietošanā pacēlāju, Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Pārvaldē 12.punktā minētos dokumentus un, ja nepieciešams, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu veikt pacēlāja izbūvi.

31. Pārvalde normatīvo aktu noteiktā kārtībā veic pacēlāja iepirkuma procedūru, ņemot vērā 4.punktā noteiktos Palīdzības apmērus, un pacēlāju nodod Personas lietošanā saskaņā ar patapinājuma līgumu. Par pacēlāja nodošanu personas lietošanā tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

32. Komersants veic pacēlāja piegādi un uzstādīšanas darbus, kā arī apmāca Personu lietot pacēlāju.

33. Pacēlājs ir pašvaldības īpašums.

34. Personai ir pienākums nodot Pašvaldībai vai Pašvaldība demontē pacēlāju, ja:

34.1. Persona vairs pastāvīgi nedzīvo dzīvesvietā, kuras kāpņu telpā uzstādīts pacēlājs;

34.2. Personas veselības stāvoklis ir uzlabojies vai pasliktinājies un saskaņā ar ergoterapeita atzinumu tai vairs nav nepieciešams izmantot pacēlāju.

35. Noteikumu 34.punktā minētajos gadījumos Pārvalde saglabā pacēlāju uzstādītajā kāpņu telpā, ja telpās, kurās ierīkots pacēlājs, dzīvo cita persona ar kustību traucējumiem un saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, tai nepieciešams izmantot pacēlāju.

36. Personas līdzdarbības pienākumi:

36.1. uzturēt un lietot pacēlāju atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību;

36.2. vajadzībai izbeidzoties, nodot pacēlāju Pārvaldei.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

37. Pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē.

38. Jūrmalas pilsētas domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

39. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.47 “Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.8
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām,
kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai
personām ar redzes invaliditāti”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka papildu sociālās palīdzības pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai ir materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai.

1.2. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Lai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti, varētu sekmēt sociālo funkcionēšanu un neatkarīgas dzīvi, ir nepieciešams sniegt atbalstu vides pielāgošanai.

2.2. Saistošie noteikumi atvieglo pabalsta mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, saņemšanas kārtību, kā arī papildus nosaka atbalstu personām ar redzes invaliditāti vides pielāgošanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta piešķiršana tiks nodrošināta kārtējā gada pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav tiešās ietekmes, jo perona var izvēlēties komersantu, kura juridiskā adrese var būt arī citā pašvaldība.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalstu administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde, iesaistot Būvniecības daļu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF