Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 287

protokols Nr. 12, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka
un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.593) nosacījumus, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, 2020.gada 4.augustā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.3.1.0/19/I/003 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu), Dome īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētu projektu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros tiek veikta Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izbūve Kauguros, zemes vienībā Kauguri 2102, un funkcionāli saistītās infrastruktūras izbūve zemes vienībai piegulošajās teritorijās. Projekts tiek īstenots realizējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “K IDEA”, reģistrācijas Nr.40103251384, 2019.gada 26.martā izstrādāto būvprojektu “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros, Jūrmalā (kad.Nr.13000202102)” (turpmāk – būvprojekts) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DH Solutions”, reģistrācijas Nr.42103074453, 2018.gada 21.novembrī izstrādāto būvprojektu “Siltumtrases pievada izbūve Jauniešu mājai Kauguros, Jūrmalā (kad.Nr.13000202102)”.

Būvprojekta risinājumi paredz Jauniešu mājas izbūvi ar kopējo telpu platību 1 805,00 kvadrātmetri, kur 30% telpu ir paredzēts nodot nomā komersantiem, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 33.punktā noteiktajam, to komercdarbības attīstībai, un 70% telpu ir paredzēts nodot Domes pakļautībā esošās interešu izglītības iestādes “Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu cents”, reģistrācijas Nr.90009226256, (turpmāk – BJIC) un tās struktūrvienības “Jaunatnes Iniciatīvu centrs” darbības attīstībai. Papildus ir paredzēta Sabiedrisko pakalpojumu ēkas izbūve 165 kvadrātmetru platībā, kur 80% telpu ir paredzētas komercdarbības attīstībai un 20% telpu ir paredzētas publiski pieejamas sabiedriskās tualetes izveidei.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.593 45.punktā un 47.punktā noteiktajam, projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļaujamas, no ERAF un valsts budžeta dotācijas līdzekļiem finansējamās izmaksas, kas nepieciešamas komersantiem paredzētās, ar komercdarbības attīstību saistītās infrastruktūras izbūvei. Izmaksas, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei – Pilsētas atpūtas parka infrastruktūra un Jauniešu mājas BJIC darbības attīstībai paredzētā infrastruktūra, ir projekta neattiecināmās izmaksas, kas finansējamas no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.593 49.punktā noteiktajam, ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta 2021.gada 26.maija vēstulē Nr.30.1-8.6/8.6.1/78231 “Par skaidrojuma sniegšanu”, kas Domes lietvedības sistēmā reģistrēta ar lietvedības Nr.1.1-19/21S-9796, noteikto, projekta ietvaros veiktās, komersantiem paredzēto telpu izbūves būvdarbu izmaksas netiek apliktas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), paredzot, ka daļa Jauniešu mājas un Sabiedrisko pakalpojumu ēkas telpu, pēc projekta īstenošanas, tiks iznomātas komersantiem – tiks veikti ar PVN apliekami darījumi. Attiecīgi, ir samazināma projekta budžetā noteikto attiecināmo izmaksu summa Jauniešu mājas un Sabiedrisko pakalpojumu ēkas komercdarbībai paredzēto telpu izbūves būvdarbu izmaksām noteiktās PVN summas apmērā.

Pamatojoties uz Domes 2020.gadā īstenotā iepirkumu konkursa ID JPD 2020/41 “Būvdarbi Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros” rezultātiem, 2021.gada 16.februārī, starp Domi un sabiebrību ar ierobežotu atbildību “MERKS”, reģistrācijas Nr.40003304295, ir noslēgts būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/21-155 par būvdarbu veikšanu objektā Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveide Kauguros un objekta nodošanu ekspluatācijā. Būvdarbu līgumā noteiktā līgumcena bez PVN ir 6 748 991,80 EUR (seši miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro un 80 centi).

Pamatojoties uz Domes 2020.gadā īstenotā iepirkumu konkursa ID JPD 2020/81 “Būvuzraudzība būvdarbiem Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros” rezultātiem, 2021.gada 17.februārī, starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RS Būvnieks”, reģistrācijas Nr.43603030500, ir noslēgts pakalpojumu līgums Nr.1.2-16.4.3/21-177 par būvuzraudzību būvdarbiem objektā “Pilsētas atpūtas parka un Jauniešu mājas izveidei Kauguros”. Pakalpojumu līguma līgumsumma ar PVN ir 39 809,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņi euro un 00 centi).

Ņemot vērā augstāk minēto nosacījumu par projekta attiecināmo izmaksu samazinājumu būvdarbu PVN summas apmērā un pamatojoties uz Domes īstenoto būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu konkursu rezultātiem, projekta budžetā ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija 687 998,65 EUR (seši simti astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 65 centi).

Pamatojoties uz augstāk minēto, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu apguvi un atbilstoši Domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 5., 6. un 7.punktu šadā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 8 953 949,09 EUR (astoņi miljoni deviņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro un 09 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 2 698 915,61 EUR (divi miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 61 cents), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 53,39% jeb 1 440 865,05 EUR (viens miljons četri simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro un 05 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 36,27% jeb 979 004,74 EUR (deviņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četri euro un 74 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 140 565,73 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro un 73 centi), jeb 5,21% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 838 439,01 EUR (astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit deviņi euro un 01 cents) jeb 31,06% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

5.1.3. nacionālais privātais līdzfinansējums jeb Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto attiecināmo izmaksu segšanai, kas atbilstoši MK noteikumu Nr.593 19.2.2.apakšpunktā noteiktajam tiek klasificēts kā valsts atbalsts un ir līdzvērtīgs projektā plānoto neto ieņēmumu vērtībai, ir 10,34% jeb 279 045,82 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit pieci euro un 82 centi);

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas šī lēmuma 3.1.apakšpunktā uzskaitītās, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei ir 6 230 835,90 EUR (seši miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 90 centi), tai skaitā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta publisko neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams transporta, siltumapgādes un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei ir 163 352,84 EUR (viens simts sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro un 84 centi) un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums projekta privāto neattiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams ārējās elektroapgādes izbūvei, Pilsētas atpūtas parka labiekārtojuma, apgaismojuma un video novērošanas sistēmas, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei, kā arī ēkās paredzēto, pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo telpu izbūvei ir 6 067 483,06 EUR (seši miljoni sešdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro un 06 centi);

5.3. vienošanās par projekta īstenošanā neiekļauto - ārpus projekta izmaksu summa, kas netiek norādīta projekta iesniegumā, bet ir nepieciešama būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādei un ekspertīzei, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 69.punktā noteikto, un paredzot būvprojektā noteiktā Pilsētas atpūtas parka celiņu trasējuma, elektroapgādes ārējo tīklu un vājstrāvu ārējo tīklu trasējuma maiņu ar mērķi maksimāli saglabāt būvprojekta teritorijā augošos kokus, būvprojekta risinājumus pielāgojot faktiskajai situācijai dabā, ir 24 197,58 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi euro un 58 centi). Ārpus projekta izmaksas tiek finansētas no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6. Projekta īstenošanai nepieciešamās, šī lēmuma 5.1.3.apakšpunktā, 5.2.apakšpunktā un pielikumā norādītās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības projekta privātās attiecināmās un privātās neattiecināmās izmaksas līdz 6 134 174,00 EUR (seši miljoni viens simts trīsdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro un 00 centi) apmēram, finansēt no Jūrmalas pilsētas domes īstenotās saimnieciskās darbības 2021.–2022.gada ieņēmumiem un valsts budžeta aizdevuma, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 19.2.2.apakšpunktā un 68.punktā noteiktajam.

7. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu, atbilstoši MK noteikumu Nr.593 39.punktā noteiktajam, kā arī šī lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko attiecināmo izmaksu segšanai, šī lēmuma 5.2.apakšpunktā noteikto Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu projekta publisko neatteicināmo izmaksu segšanai un šī lēmuma 5.3.apakšpunktā noteiktās ārpus projekta izmaksas līdz 1 109 524,00 EUR (viens miljons viens simts deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro un 00 centi) apmēram, finansēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 2021.–2022.gada ieņēmumiem un valsts budžeta aizdevuma.”.

2. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF