Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr.12

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Logina

Sēdē piedalās deputāti:

Ints Dālderis, Anita Adijāne, Rita Sproģe (nepiedalās no plkst.10.40-11.05), Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Dace Riņķe, Andris Čuda, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš (nepiedalās no plkst.11.30-11.35), Rolands Parasigs-Parasiņš, Irēna Kausiniece (nepiedalās no plkst.11.10-11.25),  Andrejs Morozovs, Ieva Taranda, Inese Kārkliņa

Sēdē nepiedalās deputāti:

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Administratīvās nodaļas vadītājas vietniece

Arnita Liepiņa

Personāla nodaļas vecākā referente

Sandra Brante

Budžeta nodaļas vadītāja p.i.

Vita Madjare

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Vairis Ļaudams

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Jekaterina Milberga

Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītāja

Iveta Ķelpe

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Kultūras nodaļas vecākā referente

Kristīne Zelicka

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka palīgs/ p.i

Laura Sutta

Pašvaldības policijas vecākā juriste

Kristina Pole-Āboliņa

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Andra Tukāne

Jūrmalas slimnīcas valdes loceklis

Karina Siņkeviča

Jūrmalas slimnīcas Iepirkumu vadītāja

Ilva Dreimane

Kauguru veselības centra valdes loceklis

Gundars Prolis

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Par atļauju amatu savienošanai

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju

6.

Par “Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

9.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu

12.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu

13.

Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”

15.

Par Jūrmalas valstspilsētas energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standartam ieviešanu

16.

Grozījumi “Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu”

18.

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta aktivitātes “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” projekta Nr.KPFI-7/41 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” noslēgumu

19.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” īstenošanu

20.

Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

21.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

23.

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”

24.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

27.

Jūrmalas pašvaldības policijas nolikums

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

29.

Par “Jūrmalas pilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

30.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA “deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

31.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “L TIPS AGENCY” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

32.

Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā

33.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”

34.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”

35.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”

36.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 65, Jūrmalā

37.

Par būves nojaukšanu 20.līnijā 4, Jūrmalā

38.

Par būves nojaukšanu Alberta Kronenberga ielā 11, Jūrmalā

39.

Par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 10, Jūrmalā

40.

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 101, Jūrmalā

41.

Par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā

42.

Par būves nojaukšanu Talsu šosejā 64, Jūrmalā

43.

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 26, Jūrmalā

44.

Par būves nojaukšanu Ventas ielā 1, Jūrmalā

45.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

47.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

48.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

49.

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu

50.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā

51.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmuma Nr.1090 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu

52.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.74 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

53.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.593 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu

54.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

55.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.439 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu

56.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.39 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

57.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

58.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

59.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-106, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

60.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

61.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

64.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

66.

Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

67.

Par zemesgabala Pils iela 2306, Jūrmalā, daļas nomu

68.

Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas faktisko lietošanu

69.

Par 2016.gada 29.jūlija Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/988 termiņa pagarināšanu

70.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Abavas ielā 11, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 17, Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 19, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bišu ielā 18, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 20, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 90, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 10, Jūrmalā

78.

Par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai Leona Paegles iela 21, Jūrmala

79.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

80.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69a, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

81.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

82.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

83.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba papildu jautājumu par atbalstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Artissimo” rīkotajam festivālam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

iekļaut papildu jautājumu sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 3 (I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

4.

Par atļauju amatu savienošanai

5.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju

6.

Par “Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

9.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu

12.

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu

13.

Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”

15.

Par Jūrmalas valstspilsētas energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standartam ieviešanu

16.

Grozījumi “Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu”

18.

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta aktivitātes “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” projekta Nr.KPFI-7/41 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” noslēgumu

19.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” īstenošanu

20.

Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā

21.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu

22.

Par atbalstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Artissimo” rīkotajam festivālam

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

24.

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”

25.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

28.

Jūrmalas pašvaldības policijas nolikums

29.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

30.

Par “Jūrmalas pilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

31.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA “deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

32.

Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “L TIPS AGENCY” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

33.

Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā

34.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”

35.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”

36.

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”

37.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 65, Jūrmalā

38.

Par būves nojaukšanu 20.līnijā 4, Jūrmalā

39.

Par būves nojaukšanu Alberta Kronenberga ielā 11, Jūrmalā

40.

Par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 10, Jūrmalā

41.

Par būves nojaukšanu Meža prospektā 101, Jūrmalā

42.

Par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā

43.

Par būves nojaukšanu Talsu šosejā 64, Jūrmalā

44.

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 26, Jūrmalā

45.

Par būves nojaukšanu Ventas ielā 1, Jūrmalā

46.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

47.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

48.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

49.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

50.

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu

51.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā

52.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmuma Nr.1090 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu

53.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.74 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

54.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.593 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu

55.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

56.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.439 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu

57.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.39 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

58.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

59.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

60.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-106, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

61.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

62.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

63.

Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

64.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

65.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

66.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-29, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

67.

Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

68.

Par zemesgabala Pils iela 2306, Jūrmalā, daļas nomu

69.

Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas faktisko lietošanu

70.

Par 2016.gada 29.jūlija Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/988 termiņa pagarināšanu

71.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Abavas ielā 11, Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 17, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 19, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bišu ielā 18, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 20, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 90, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 10, Jūrmalā

79.

Par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai Leona Paegles iela 21, Jūrmala

80.

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

81.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69a, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

82.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

83.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

84.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

S.Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” – 3 (I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

S.Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

4. Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

S.Brante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “atturas” – 2 (I.Dālderis, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

5. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju.

6. Par “Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu (lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2022. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšanu.

7. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu” (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”.

9. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” īstenošanu (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku” īstenošanu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” –  2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu (lēmums Nr.287)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.331 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros” īstenošanu.

12. Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu (lēmums Nr.288)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Gājēju un velosipēdu ceļu infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem” īstenošanu.

13. Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” –  3 (I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”.

Iziet R.Sproģe (plkst.10.40).

15. Par Jūrmalas pilsētas energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standartam ieviešanu (lēmums Nr.291)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2018 standartam ieviešanu.

16. Grozījumi “Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.292)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem “Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu” (lēmums Nr.293)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2023.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu”.

18. Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta aktivitātes “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” projekta Nr.KPFI-7/41 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” noslēgumu (lēmums Nr.294)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta aktivitātes “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās” projekta Nr.KPFI-7/41 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” noslēgumu.

19. Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” īstenošanu (lēmums Nr.295)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” īstenošanu.

20. Par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā (lēmums Nr.296)

Ziņotājs:

M.Meiere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” atklātā projektu konkursā.

21. Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu (lēmums Nr.297)

Ziņotājs:

I.Ķelpe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība ar Ziemeļvalstu kultūras galvaspilsētām (kandidātpilsētām un nominantēm) – pieredzes apzināšana iedzīvotāju iesaistē un reģionālajā sadarbībā” īstenošanu.

22. Par atbalstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Artissimo” rīkotajam festivālam (lēmums Nr.298)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” –  2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbalstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Artissimo” rīkotajam festivālam.

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

V.Madjare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” –  2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”.

24. Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu” (lēmums Nr.299)

Ziņotājs:

L.Sutta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”.

25. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.300)

Ziņotājs:

L.Sutta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” (nolikums Nr.9)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (lēmums Nr.301)

Ziņotājs:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi R.Sproģe), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”.

Ienāk R.Sproģe (plkst.11.05).

28. Jūrmalas pašvaldības policijas nolikums (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

K.Pole - Āboliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pašvaldības policijas nolikumu.

29. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.38 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

30. Par “Jūrmalas pilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.302)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – nav, “atturas” –  2 (R.Parasigs – Parasiņš, I.Dālderis), A.Čuda nebalso), nolēma:

pieņemt lēmumu par “Jūrmalas pilsētas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022.gadam” 2020.gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

Iziet I.Kausiniece (plkst.11.10).

31. Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA “deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.303)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis), “pret” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājusi I.Kausiniece), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar SIA “deBusul Music” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

32. Par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “L TIPS AGENCY” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.304)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 3 (I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “atturas” –  1 (U.Kronblūms), balsošanas laikā izgājusi I.Kausiniece), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām pakalpojumu līgumā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “L TIPS AGENCY” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

33. Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Izsakās:

A.Sapronovs – ierosina papildināt lēmuma projektu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Pēc šo Noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, Komisija desmit darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, izsniegtās koku ciršanas atļaujas publicē Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē, publikācijā norādot:

10.1. koku ciršanas vietas adresi;

10.2. koku sugu, caurmēru un skaitu;

10.3. koku ciršanas iemeslu;

10.4. lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai numuru un datumu.”

U.Kronblūms – ierosina 10.punktā noteikto publicēšanas termiņu noteikt nevis 10 darbdienas, bet gan 2 darbdienas. Lūdz balsot par šo priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par U.Kronblūma priekšlikumu (“par” – 1 (U.Kronblūms), “pret” – 2 (R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “atturas” –  11 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, I.Dālderis), balsošanas laikā izgājusi I.Kausiniece), nolēma:

Priekšlikums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” –  3 (I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), balsošanas laikā izgājusi I.Kausiniece), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā.

Ienāk I.Kausiniece (plkst.11.25).

34. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” (lēmums Nr.305)

Ziņotājs:

I.Dreimane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca”.

Iziet J.Lediņš (plkst.11.30).

35. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs” (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājis J.Lediņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs”.

36. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājis J.Lediņš), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”.

G.Truksnis – ja neviens neiebilst, tad aicina par 37., 39.-45. darba kārtības jautājumiem balsot kopumā, un tad balsot par darba kārtības jautājumu Nr.38 “Par būves nojaukšanu 20.līnijā 4, Jūrmalā”.

37. Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 65, Jūrmalā (lēmums Nr.308)

39. Par būves nojaukšanu Alberta Kronenberga ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.310)

40. Par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.311)

41. Par būves nojaukšanu Meža prospektā 101, Jūrmalā (lēmums Nr.312)

42. Par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.313)

43. Par būves nojaukšanu Talsu šosejā 64, Jūrmalā (lēmums Nr.314)

44. Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.315)

45. Par būves nojaukšanu Ventas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.316)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav, balsošanas laikā izgājis J.Lediņš), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 65, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Alberta Kronenberga ielā 11, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Gāršas ielā 10, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Meža prospektā 101, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Tirgoņu ielā 11, Jūrmalā.

6. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Talsu šosejā 64, Jūrmalā.

7. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Tukuma ielā 26, Jūrmalā.

8. Pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Ventas ielā 1, Jūrmalā.

Ienāk J.Lediņš (plkst.11.35).

38. Par būves nojaukšanu 20.līnijā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.309)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” –  3 (I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu 20.līnijā 4, Jūrmalā.

46. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.317)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  1 (R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

47. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

48. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 61, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

49. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” –  4 (U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

50. Par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.321)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

U.Kronblūms – nepiekrīt un neatbalsta šo lēmumu jo tādā veidā zemesgabals tiek nodots ilgtermiņa lietošanā privātpersonām, kas tur varēs būvēt ko vēlas, ar mērķi vēlāk atsavināt šo zemesgabalu. Uzskata, ja šajā zemesgabalā tiek kaut kas būvēts, tad ēkām jābūt pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš), “pret” – nav, “atturas” –  4 (U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu.

51. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā (lēmums Nr.322)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 67, Jūrmalā.

52. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmuma Nr.1090 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu (lēmums Nr.323)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra lēmuma Nr.1090 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

53. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.74 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.74 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

54. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.593 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu (lēmums Nr.324)

55. Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.593 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.52 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

56. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.439 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu (lēmums Nr.325)

57. Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.39 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu un saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmuma Nr.439 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu izdošanu.

2. Pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.39 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

58. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  1 (R.Parasigs – Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

59. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A – 101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A – 101, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

60. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-106, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.328)

61. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.329)

62. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.330)

63. Par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.331)

64. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.332)

65. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.333)

66. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.334)

67. Par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-106, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-111, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Engures ielā 15-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Jurģu ielā 6-71, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 37-4, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

8. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Oškalna ielā 5-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

68. Par zemesgabala Pils iela 2306, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  1 (I.Dālderis)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Pils iela 2306, Jūrmalā, daļas nomu.

69. Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas faktisko lietošanu (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas faktisko lietošanu.

70. Par 2016.gada 29.jūlija Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/988 termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.338)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2016.gada 29.jūlija Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/988 termiņa pagarināšanu.

71. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.339)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1001 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

72. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Abavas ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.340)

73. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.341)

74. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.342)

75. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bišu ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.343)

76. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 20, Jūrmalā (lēmums Nr.344)

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 90, Jūrmalā (lēmums Nr.345)

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.346)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Abavas ielā 11, Jūrmalā.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 17, Jūrmalā.

3. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alejas ielā 19, Jūrmalā.

4. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bišu ielā 18, Jūrmalā.

5. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 20, Jūrmalā.

6. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 90, Jūrmalā.

7. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 10, Jūrmalā.

79. Par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai Leona Paegles iela 21, Jūrmala (lēmums Nr.347)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par platības un zemes robežu plāna apstiprināšanu zemes vienībai Leona Paegles iela 21, Jūrmala.

80. Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.348)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

81. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69a, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.349)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69a, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

82. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

83. Par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.351)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.51 Talsu šosejā 54, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

84. Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.352)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, G.Truksnis, L.Loskutova, I.Taranda, I.Kārkliņa, A.Morozovs, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, I.Dālderis, R.Parasigs – Parasiņš, A.Čuda), “pret” – nav, “atturas” –  nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Talsu šosejā 31 k-6, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.11.55

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2021.gada 26.augustā

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Logina

2021.gada 2.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF